1012/2010

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2010

Statsrådets förordning om Teknologiska forskningscentralen VTT

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom., 6 § 3 mom. och 10 § i lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 281/2000 som följer:

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) ska forskningscentralen

1) genom egen finansiering, samfinansiering och på uppdrag utföra tekniskt och teknisk-ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete,

2) främja forskningen inom sitt ansvarsområde genom att delta i internationellt samarbete och betjäna såväl inhemska som utländska kunder,

3) främja överföring och kommersiellt utnyttjande av teknologi,

4) sörja för att statliga tillgångar placeras i bolag som bildats för kommersialisering av teknologi,

5) utföra provningar, inspektioner, kalibrering, certifiering och expertkonsultering i anslutning till bedömningen av överensstämmelse med kraven,

6) producera informationstjänster,

7) utföra andra uppgifter som bestäms eller föreskrivs för centralen.

2 §
Direktionens beslutanderätt

Direktionen beslutar om

1) forskningscentralens strategi, budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt godkännande av bokslutet och årsberättelsen,

2) tillsättande av delegationer som stöder kundarbetet, den strategiska forskningen och kommersialiseringen av teknologi och om delegationernas uppgifter,

3) placeringen av budgetanslag eller annan egendom i ett aktiebolag som administreras av forskningscentralen eller i ett statligt intressebolag,

4) anvisningar om placeringspolitiken och andra frågor till det statliga av forskningscentralen administrerade bolag som placerar budgetanslag i företag som har bildats för kommersialisering av teknologi,

5) ledande uppgifter som förutsätter vetenskaplig kompetens och som sköts av personer med rätt att använda titeln professor,

6) principerna för intern kontroll och riskhantering,

7) andra ärenden som ur forskningscentralens synvinkel är vittsyftande och principiellt viktiga och som generaldirektören eller direktionens ordförande vill att direktionen ska behandla.

Dessutom anställer direktionen de ledningsansvariga personer som är direkt underställda generaldirektören. Direktionen utser de styrelsemedlemmar som representerar statens aktiestock i de aktiebolag som administreras av forskningscentralen och som avses i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

3 §
Direktionsmedlemmarnas arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §
Personal

Vid forskningscentralen finns utöver generaldirektören, som är anställd i tjänsteförhållande, även personal i arbetsavtalsförhållande. Vid forskningscentralen kan finnas forskningsprofessorer. Generaldirektören och forskningsprofessorerna samt de personer i ledande uppgifter som kräver särskild vetenskaplig kompetens har titeln professor.

5 §
Arbetsordning

I arbetsordningen bestäms om forskningscentralens interna arbetsfördelning och organiseringen av förvaltningen.

6 §
Behörighetsvillkor för generaldirektören

Av generaldirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med centralens ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

7 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdaren för forskningscentralens generaldirektör förordnas av direktionen.

I fråga om ställföreträdarna för den övriga personalen bestäms i arbetsordningen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Helsingfors den 25 november 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.