749/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av lagen om avbetalningsköp

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om avbetalningsköp (91/1966) 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 5 § 4 mom., 8 § 2 mom. och 19 a §, sådana de lyder, 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 5 § 4 mom. och 8 § 2 mom. i lag 386/1986 samt 19 a § i lag 893/1972,

ändras 1 a, 4, 9 och 10 §, sådana de lyder, 1 a § i lagarna 893/1972 och 86/1993, 4 § delvis ändrad i lag 386/1986, 9 § i lagarna 386/1986, 86/1993 och 687/2003 samt 10 § i lag 386/1986, samt

fogas till lagen nya 1 b och 1 c § som följer:

1 a §

Denna lag gäller inte avbetalningsköp där säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument.

1 b §

Om priset på gods som marknadsförs med avbetalningsvillkor anges ska samtidigt också anges kontantpriset, avbetalningspriset, antalet betalningsposter och betalningstidens längd. Om näringsidkaren marknadsför gods med olika villkor, kan uppgifterna lämnas som exempel på de avbetalningsvillkor som näringsidkaren vanligen erbjuder.

Att möjligheten till avbetalning nämns anses inte som sådan marknadsföring av gods på avbetalningsvillkor som avses i 1 mom.

1 c §

Avbetalningsavtalet ska upprättas skriftligt, det ska dateras samt undertecknas av säljaren eller av en företrädare för säljaren och av köparen. Köparen ska få ett exemplar av avtalet.

Följande information ska lämnas i ett avbetalningsavtal:

1) uppgifter om avtalsparterna,

2) uppgifter om föremålet för köpet och om leveransen,

3) uppgifter och villkor i fråga om priset och betalningen,

4) uppgifter om den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse.

Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas i avbetalningsavtalet utfärdas genom förordning av statsrådet. Säljaren har inte rätt att på grundval av avbetalningsköp hos köparen ta ut ränta eller avgifter som det inte har överenskommits om i det avtal som avses i 1 mom., om inget annat följer av bestämmelserna i denna lag om försummelse av köparens betalningsskyldighet.

Om köparna är flera till antalet och åtminstone en av dem är konsument ska bestämmelserna i 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) iakttas vid ingåendet av avtalet.

4 §

Om det vid uppgörelsen har konstaterats att godsets värde överstiger det belopp som enligt 3 § ska räknas säljaren till godo, har säljaren inte rätt att återfå godset om inte säljaren betalar överskottet till köparen eller, om värderingen av godset har gjorts av en utmätningsman, deponerar överskottet hos denne.

Är godsets värde mindre än det belopp som ska räknas säljaren till godo har säljaren inte rätt att utöver godset utkräva mer än skillnaden mellan dessa.

9 §

Om avtalet har ingåtts i enlighet med 1 c § 1 och 2 mom. får säljaren för att återfå godset ansöka om handräckning hos utmätningsmannen på den ort där godset finns eller på köparens bostadsort eller hemort.

Ansökan om handräckning ska göras skriftligen. I den ska det uppges hur stor del av avbetalningspriset som är obetald och, om säljaren gör anspråk på ränta, gottgörelse för försäkringspremie eller ersättning som avses i 3 § 2 mom. 5 punkten, hur stort belopp anspråket gäller. Till ansökan ska fogas avtalet i original tillsammans med en styrkt kopia.

I fråga om handräckning av utmätningsmannen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om meddelande om anhängighet samt förhandsmeddelande och kallelse i 3 kap. 33 och 34 § i utsökningsbalken (705/2007).

10 §

Handräckning får ges endast om det är uppenbart att betalningen har fördröjts på det sätt som anges i 2 § 1 mom. eller att köparen på annat sätt har åsidosatt en förpliktelse vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för säljaren.

Handräckning får inte ges om köparen gör troligt att han på grund av en avtalsstridig prestation från säljarens sida har rätt att hålla inne köpeskillingen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På avtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 24/2010
EkUB 10/2010
RSv 89/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.