679/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om ändring av 57 § i revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen (459/2007) 57 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1604/2009, som följer:

57 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av denna lag ska föreningar tillämpa bestämmelserna i den lag som upphävs på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller CGR- eller GRM-sammanslutning och på revision enligt 1 § 1 mom. som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som inleds före den 1 september 2010. Trots denna lag ska bostadsaktiebolag tillämpa bestämmelserna i den lag som upphävs på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor och på revision enligt 1 § 1 mom. som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som inleds före den 1 juli 2010. På motsvarande sätt ska sammanslutningar eller stiftelser som bildats före denna lags ikraftträdande tillämpa bestämmelserna i den lag som upphävs på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller CGR- eller GRM-sammanslutning och på revision som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som avslutas senast år 2011.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 267/2009
LaUB 8/2010
RSv 73/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.