600/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 48 § 9 mom. och

ändras 3 §, 21 § 2 mom., 30 § 2 mom., 36 a § 4 och 5 mom., 36 b §, 49 § 2 mom., 55 § 7 mom., 99 § 2 mom., 156 § 6 mom., 157 § 4 mom., i 179 § 1 mom. det inledande stycket och 3 punkten, 180 § 2 mom. 2 punkten och 181 §,

av dem 3 § sådan den lyder i lag 880/2008 samt 36 a § 4 och 5 mom., 36 b § och 49 § 2 mom. sådana de lyder i lag 929/2007, som följer:

3 §
Tillsyn

Finansinspektionen övervakar att denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdas med stöd av den följs. Sparbankerna övervakas dessutom av sparbanksinspektionen, medan de inlåningsbanker som ingår i sammanslutningen av inlåningsbanker och andra medlemskreditinstitut övervakas av sammanslutningens centralinstitut.

21 §
Firma

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får ett företag i sin firma använda en hänvisning till firman för en inlåningsbank som hör till samma koncern som företaget eller till sammanslutningen av inlåningsbanker.


30 §
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker

En inlåningsbank får dessutom tillhandahålla posttjänster enligt avtal med innehavare av koncession för postverksamhet och erbjuda administrativa tjänster till företag inom samma koncern som inlåningsbanken eller inom sammanslutningen av inlåningsbanker.


36 a §
Anlitande av ombud samt utläggande av viktiga funktioner på entreprenad

Ett kreditinstitut som efter att ha fått koncession har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ombud eller annars lägga ut en för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad till någon som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller sammanslutningen av inlåningsbanker ska på förhand underrätta Finansinspektionen om utläggningen. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan kreditinstitutet och uppdragstagaren. Finansinspektionen utfärdar behövliga närmare föreskrifter om anmälans innehåll.

En anmälan enligt 4 mom. behöver emellertid inte göras, om ombudet eller en annan uppdragstagare hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet eller till den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).


36 b §
Förutsättningar för utläggande på entreprenad

Ett kreditinstitut ska se till att det av uppdragstagaren fortlöpande får uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över kreditinstitutet, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt att det har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen och dessutom till sparbanksinspektionen, om kreditinstitutet står under dennas tillsyn, eller till centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker, om kreditinstitutet står under dettas tillsyn.

49 §
Generalklausul om riskhantering

På överföring av uppgifter som har samband med ett kreditinstituts riskhantering och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller samma sammanslutning av inlåningsbanker som kreditinstitutet tillämpas 36 a och 36 b §.

55 §
Kapitalkrav

I lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker föreskrivs särskilt om kapitalkrav för medlemskreditinstitut i sammanslutningen av inlåningsbanker.

99 §
Storleken av en inlåningsbanks garantiavgift

För inlåningsbanker som hör till sammanslutningen av inlåningsbanker beräknas en gemensam garantiavgift på basis av de till sammanslutningen hörande företagens konsoliderade kapitaltäckning som beräknats i enlighet med 19 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, som om sammanslutningen var ett enda kreditinstitut. För de bankers del som hör till sammanslutningen ska garantiavgiften till insättningsgarantifonden betalas av sammanslutningens centralinstitut. Betalningen av centralinstitutets garantiavgift fördelas mellan medlemskreditinstituten i förhållande till dessas kapitalkrav beräknade enligt 55 § 1 mom. i denna lag. Med Finansinspektionens tillstånd kan garantiavgiften också fördelas på annat sätt.


156 §
Offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse

I lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker föreskrivs om de till sammanslutningens centralinstitut hörande medlemskreditinstitutens skyldighet att hålla sammanslutningens konsoliderade bokslut till påseende.

157 §
Delårsrapport och årsrapport

I lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker föreskrivs om den skyldighet som centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker har att upprätta och offentliggöra delårsrapporter och årsrapporter för sammanslutningen.


179 §
Övergångsbestämmelser om internmetoden för beräkning av kreditrisk

Kapitalkravet för ett kreditinstitut som 59 § 1 mom. tillämpas på, får efter korrigering med skillnaden mellan nedskrivningar enligt 48 § 3 mom. och förväntade förluster, inte underskrida


3) ett belopp som åren 2009―2011 motsvarar 80 procent av minsta kapitalbas beräknad enligt de kapitaltäckningskrav som gällde när denna lag trädde i kraft eller, om kreditinstitutet vid ikraftträdandet av denna lag inte var skyldigt att tillämpa de nämnda kapitaltäckningskraven, med Finansinspektionens tillstånd ett belopp som motsvarar 80 procent av kapitalkravet beräknat enligt 58 och 178 §.


180 §
Övergångsbestämmelser om operativa risker

Kapitalkravet för kreditinstitut på vilka 62 § 4 mom. tillämpas får


2) åren 2009―2011 inte underskrida ett belopp som motsvarar 80 procent av minsta kapitalbas beräknad enligt de kapitaltäckningskrav som gällde när denna lag trädde i kraft eller, om kreditinstitutet vid ikraftträdandet av denna lag inte var skyldigt att tillämpa de nämnda kapitaltäckningskraven, med Finansinspektionens tillstånd ett belopp som motsvarar 80 procent av kapitalkravet beräknat enligt 60 §.


181 §
Övergångsbestämmelser om marknadsrisker

Finansinspektionen kan tillåta att de kreditinstitut som innan denna lag trädde i kraft har beviljats tillstånd att tillämpa den i bilaga V till kapitalbasdirektivet nämnda internmetoden för beräkning av specifik risk, högst till utgången av 2010 får tillämpa denna metod under de förutsättningar som gällde när denna lag trädde i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009
EkUB 6/2010
RSv 40/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.