589/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Statsrådets förordning om skydd av getter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid gethållning.

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning finns bestämmelser om gethållning i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) killingar getter som är yngre än sex månader,

2) honget get av honkön som killat, samt

3) unggetter getter som är äldre än sex men yngre än tolv månader.

3 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

De inre ytorna av djurstallar och kättar avsedda för gethållning samt utrustning och anordningar för gethållning ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos getterna. Byggnader, inhägnader och anordningar ska hållas i gott skick så att de varken skadar djuren eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. De portar, dörrar, reglar och andra motsvarande dörrstängare i förvaringsutrymmet som är inom räckhåll för getterna ska vara sådana att getterna inte kan öppna dem.

Getterna i ett djurstall ska i nödsituationer snabbt kunna utrymmas från förvaringsutrymmena.

För sjuka eller skadade getter ska finnas en avskild, ändamålsenlig box eller något annat utrymme där djuret kan vårdas och varifrån det om möjligt har synkontakt med andra getter.

4 §
Utrymmeskrav vid gethållning

Golvytan i förvaringsutrymmen för getter som hålls i grupp ska överensstämma med kraven i bilagan. Om en fullvuxen get hålls i en ensambox, ska boxen vara minst 1,4 kvadratmeter och till sin form sådan att geten obehindrat kan vända sig runt.

I ett förvaringsutrymme med golv med ströbädd ska en honget jämte killingar förfoga över en golvyta på minst två kvadratmeter.

5 §
Golv

Golven i djurstall eller bottnarna i kättar ska vara sådana att flytande sekret avlägsnas på ett ändamålsenligt sätt eller absorberas väl i ströet. Getterna ska förfoga över ett för dem lämpat ströbeklätt område där alla djur samtidigt kan ligga ned.

Spaltgolv, gallergolv eller perforerade golv ska vara sådana att getternas klövar eller juver inte fastnar i dem eller skadas på något annat sätt. Spaltgolvets stavbredd ska vara minst 80 millimeter och spaltbredden får vara högst 25 millimeter.

Killningsboxar och förvaringsutrymmen för killingar får inte ha spaltgolv. Golvet i killningsboxar och förvaringsutrymmen med fast golv för killingar ska vara försedda med en riklig ströbädd.

6 §
Anordningar och redskap

Anordningar och redskap samt hö- och andra utfodringsställningar och foderhäckar som används vid gethållning ska byggas och installeras så att de är inom räckhåll för alla getter och så att de inte orsakar dem någon fara.

Belysningsanordningarna i förvaringsutrymmen för getter ska skyddas så att de inte kan skada getterna.

Ett förvaringsutrymme för getter ska ha tillräckligt många dricksplatser. För varje påbörjad grupp av 15 getter ska det finnas minst en vattenbehållare eller dricksho. Vattenbehållarna, trågen och drickshoarna ska vara placerade i förvaringsutrymmet så att de är inom räckhåll för alla getter och så att de inte orsakar dem någon fara.

Om automatiska vattnings- och utfodringssystem används, ska getterna vänjas vid att använda dem.

7 §
Förhållandena i djurstallet

Djurstallet ska ha en sådan ventilation att luftens fuktighet, temperatur, dammängd och halt av skadliga gaser inte stiger till en nivå som är skadlig.

Getterna får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

8 §
Fållor och beten

Gångvägarna från djurstallet till getfållan och betet ska vara trygga samt sådana att getterna inte smutsar ner sig i onödan.

Getfållornas och getbetenas inhägnader ska vara trygga för getterna. Stängslen ska hållas i gott skick så att getterna inte skadar sig. Stängslen ska vara tillverkade av material som lämpar sig för getter. Om stängslet är ett nät ska det vid behov spännas för att minimera risken för att getterna fastnar i nätet. Getterna ska förhindras att komma åt växter som är giftiga för dem. Elstängslen ska byggas och underhållas så att de inte orsakar getterna onödigt lidande.

9 §
Uppföljning av välbefinnandet

Vid inspektion av getternas hälsa och välbefinnande ska särskild uppmärksamhet ägnas högdräktiga hongetter och hongetter som killar eller som utsatts för stora förändringar i vårdförhållandena.

Getter ska inspekteras individuellt om det är nödvändigt på basis av en allmän inspektion. Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och vid behov verkas.

Vid sammanslagning av grupper av getter eller när nya djur införs i en hjord ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala relationerna.

Getter som förhåller sig fientligt till varandra eller annars kan skada varandra ska hållas åtskilda.

10 §
Uppbindning av getter

Getter får inte hållas uppbundna annat än kortvarigt medan djuret utfodras, mjölkas eller sköts på annat sätt. En get får inte göras orörlig med hjälp av elektricitet.

11 §
Vattning och utfodring av getter

Foder som ges till getter ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.

Om getterna inte ständigt har tillgång till foder, ska alla djur i hjorden kunna äta samtidigt när det är dags för utfodring. Härvid ska kanten på foderhäcken vara minst 20 centimeter per killing, minst 33 centimeter per ungget, minst 40 centimeter per fullvuxen get och minst 45 centimeter per dräktig honget.

En killing ska ges råmjölk eller någon ersättande produkt så snart som möjligt efter födseln. En killing ska från en veckas ålder ha tillgång till gräs, hö eller något annat fiberhaltigt foder samt rent vatten. En killing ska matas med mjölk åtminstone de åtta första levnadsveckorna.

Getternas vattningsanordningar och vattenbehållare ska hållas rena. Urin och avföring får inte kontaminera fodret eller dricksvattnet, och vattnet får inte heller frysa.

Hongetter som mjölkas ska ständigt ha tillgång till rent vatten.

12 §
Killning

En nyfödd killing ska hållas tillsammans med geten i minst 24 timmar efter födseln, om inte någon särskild orsak talar för att djuren skiljs åt.

Nyfödda killingar ska övervakas för att det ska kunna säkerställas att det uppstår ett band mellan geten och killingen. Vid behov ska det finnas en värmeapparat för att trygga tillgången till tilläggsvärme för killingarna.

13 §
Mjölkning

Getter som mjölkas ska mjölkas minst en gång om dagen och vid behov oftare.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid gethållning (65/1997).

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21,
Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23.

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga

Minimi golvyta per get; förvaringsutrymmet, med undantag för foderhäckens yta, när getter hålls i grupp

Åldersklass Golv med ströbädd (m2/djur) Gallergolv (m2/djur) Spaltgolv (m2/djur)
Killing 0,25 0,25 -
Ungget 0,5 0,5 0,5
Get 1,20 1,0 1,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.