477/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 3 § 2 mom. och rubriken för 35 § och 35 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 35 a § som följer:

3 §
Gränsbevakningsväsendet, chefen och förvaltningsenheterna

Staben för gränsbevakningsväsendet leds av biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet och övriga förvaltningsenheter av sina respektive chefer. Övriga förvaltningsenheter lyder under staben för gränsbevakningsväsendet. Vid förhinder för chefen för gränsbevakningsväsendet är biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet dennes ställföreträdare. Om också biträdande chefen har förhinder, är ställföreträdaren en general eller amiral som tjänstgör vid staben för gränsbevakningsväsendet som gräns- och sjöavdelningens eller personalavdelningens chef.


35 §
Rätt att kvarstå i tjänst efter avgångsåldern

Chefen för gränsbevakningsväsendet kan av vägande skäl och med tjänstemannens samtycke besluta att en tjänsteman som utnämnts av någon annan än republikens president får kvarstå i sin tjänst en viss tid efter avgångsåldern, dock högst till dess tjänstemannen fyller 68 år eller, i fråga om en tjänsteman i en militär tjänst, högst tills han eller hon fyller 55 år.


35 a §
Avgångsålder

Avgångsåldern i en militär tjänst vid gränsbevakningsväsendet är

1) 63 år för chefen för gränsbevakningsväsendet,

2) 60 år för biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet, general, amiral, överste och kommodor,

3) 55 år för andra officerare än de som avses i 1 eller 2 punkten samt för specialofficerare och institutofficerare,

4) 55 år för gränsbevakare och sjöbevakare.

Avgångsåldern för specialofficerare, yngre officerare, stabsofficerare och institutofficerare som tjänstgör i uppgifter som förutsätter flygarutbildning är med avvikelse från 1 mom. 50 år.

Bestämmelser om avgångsåldern för tjänstemän i andra än militära tjänster finns i statstjänstemannalagen.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller följande:

1) för en tjänsteman som den 31 december 1992 har tjänstgjort i en tjänst som kapten eller kaptenlöjtnant och som till utgången av 1994 i den tjänsten hade minst 10 år till pensionstid hänförbar tjänstgöringstid är avgångsåldern 50 år,

2) för en tjänsteman som den 31 december 1992 eller före det har tjänstgjort i en tjänst som sjöbevakare och som till utgången av 1994 hade till pensionstid hänförbar tjänstgöringstid

a) minst 16 år är avgångsåldern 53 år,

b) minst 13 år är avgångsåldern 53 år 4 månader,

c) minst 10 år är avgångsåldern 53 år 8 månader,

d) minst 7 år är avgångsåldern 54 år,

e) minst 3 år är avgångsåldern 54 år 4 månader,

3) för en tjänsteman som den 31 december 1992 eller före det har tjänstgjort i en tjänst som gränsbevakare och som till utgången av 1994 hade till pensionstid hänförbar tjänstgöringstid

a) minst 16 år är avgångsåldern 50 år,

b) minst 13 år är avgångsåldern 51 år,

c) minst 10 år är avgångsåldern 52 år,

d) minst 7 år är avgångsåldern 53 år,

e) minst 3 år är avgångsåldern 54 år,

4) för en tjänsteman som den 31 december 1992 eller före det har tjänstgjort i en annan än en militär tjänst och som till utgången av 1994 hade till pensionstid hänförbar tjänstgöringstid

a) minst 16 år är avgångsåldern 60 år,

b) minst 13 år är avgångsåldern 61 år,

c) minst 10 år är avgångsåldern 62 år,

d) minst 7 år är avgångsåldern 63 år,

e) minst 3 år är avgångsåldern 64 år.

Uppgifter som avses i 2 mom. och som förutsätter flygarutbildning är uppgiften som ledare för flygverksamhet, flyglärare, kontrollflygare, flygflottiljchef, officer vid en flygflottilj, flyggruppchef, chef för helikoptergrupp, flygofficer, pilotofficer, befälhavare på luftfartyg och pilot på luftfartyg.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008
FvUB 2/2010
RSv 27/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.