266/2010

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 1 juni 2007 om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007) 24 § 3 mom.,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 5 punkten, 5, 10, 12, 14, 16 och 17 §, 27 § 1 mom., 28, 29, 32―34, 39, 40, 44 § och i 45 § 2 mom. det inledande stycket samt bilaga 2, av dem 17, 29 och 44 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 271/2008 och 32―34 § sådana de lyder i ovan nämnda förordning, samt

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 271/2008, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 271/2008, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning kompletteras de bestämmelser om förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd som finns i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i de förordningar som kommissionen har antagit med stöd av den och som gäller åtgärder enligt artiklarna 20 och 52 och insatser enligt artikel 16 a i förordningen.

2 §
Määritelmät

I denna förordning avses med


5) allmän gruppundantagsförordning kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 om genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88;


5 §
Företagets personalstyrka

Vid beräkning av företagets personalstyrka, ska bilaga 1 till den allmänna gruppundantagsförordningen iakttas.

10 §
Företagets stödberättigande verksamhet

En investering eller annan åtgärd som stöds skall hänföra sig till sådan företagsverksamhet som ökar försörjningsmöjligheterna för befolkningen i programområdet, gör näringsverksamheten i området mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att ändå försvaga de verksamma företagens verksamhetsbetingelser.

Om det inom ramen för den årliga bevillningsfullmakten inte är möjligt att bevilja alla stödberättigande sökande stöd, skall stöd i första hand beviljas företag vilkas verksamhet kan anses effektivast främja den regionala planen samt insatsområdena i fråga om näringsverksamhet och målen för det program för vars genomförande den bevillningsfullmakt ur vilken stödet avses bli beviljat har anvisats. När ansökningar som getts in till en aktionsgrupp bedöms skall dessutom förverkligandet av den lokala planen beaktas.

När ett företag som inte är ett jordbruksföretag och som är större än ett mikroföretag bedriver första gradens förädling eller saluföring av jordbruksprodukter, kan verksamheten stödjas bara om mer än hälften av företagets omsättning härrör från verksamheten i fråga.

12 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd vid beviljande av företagsstöd

När startstöd för företagsverksamhet, stöd för utveckling av företag eller investeringsstöd för företag enligt 29 § 4 mom. beviljas, ska i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse iakttas.

När investeringsstöd beviljas för första gradens förädling eller saluföring av jordbruksprodukter ska artikel 88.1 i EG:s förordning om landsbygdsutveckling iakttas.

När något annat investeringsstöd än det som nämns i 1 och 2 mom. beviljas, ska den allmänna gruppundantagsförordningen iakttas.

14 §
Område där den verksamhet som stöds genomförs

Stöd för annan verksamhet än första gradens förädling eller saluföring av jordbruksprodukter beviljas inte, om den åtgärd som stöds genomförs i ett område som hör till ett tätortsområde, eller till en del av det, i en sådan kommun enligt kommunindelningen 2005 som nämns i bilaga 1, om tätortsområdet vad byggnadernas storlek och närhet till varandra, gatunätet eller den övriga samhällsstrukturen beträffar har urban karaktär. Stöd kan lämnas obeviljat också i fråga om åtgärder som genomförs i ett område av motsvarande slag.

Om landskapets samarbetsgrupp som nämns i 17 § i strukturfondslagen (1401/2006), inte har en sådan sektion som avses i 8 mom. i nämnda paragraf eller om kommunen inte ingår i lagens tillämpningsområde, ska närings-, trafik- och miljöcentralen med iakttagande av förfarandet enligt 5 § 1 mom. i programförvaltningslagen informera om de områden som den anser vara sådana områden med urban karaktär som avses i 1 mom.

16 §
Verksamhet för vilken startstöd kan beviljas

Startstöd kan beviljas företag för anställning av arbetstagare som behövs i företagets sedvanliga, regelbundna affärsverksamhet i ett anställningsförhållande som omfattar minst 25 veckoarbetstimmar och som är avsett att vara fortlöpande. Startstöd beviljas inte för löner till personer som utför säsongbetonade kortvariga arbeten. Lönekostnaderna under minst sex månader ska utgöra grunden för beviljande av stöd.

Startstöd beviljas inte för åtgärder enligt artikel 20 i EG:s förordning om landsbygdsutveckling.

17 §
Företagets personalstyrka

Stöd kan beviljas företag vars personalstyrka bortsett från företagaren inte har överstigit ett halvt årsverke under den räkenskapsperiod då ansökan har blivit anhängig och under den föregående räkenskapsperioden.

När en sammanslutning ansöker om stöd, betraktas minst en av delägarna eller medlemmarna som företagare.

25 §
Godtagbara kostnader för byggande och förvärv av byggnader

Stöd kan beviljas för de kostnader som orsakas av markförvärv, till den del kostnaden för marken inte överstiger tio procent av de stödberättigande kostnaderna för förvärvet av fastigheten i dess helhet.


27 §
Offentlig finansiering

Beviljandet av stöd förutsätter att stödtagaren finansierar minst 25 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan finansiering som inte inkluderar offentligt stöd.


28 §
Statligt stöd som beviljats i annan form än finansiering

I stödets maximibelopp beaktas stöd eller förmåner i annan form än finansiering som utifrån någon annan lag än lagen om landsbygdsutveckling har beviljats eller tillkommer sökanden eller som har beviljats av någon annan myndighet eller ett offentligt samfund, om de har riktat sig till samma åtgärd i form av avdrag för kostnaderna, nyttjanderätt eller på annat sätt, utan att utgöra finansiering för åtgärden. I maximibeloppet beaktas dock inte skatteavdrag, om inte avdraget ingår i ett stödsystem som godkänts i enlighet med artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

29 §
Beloppet av investeringsstöd

Investeringens art och betydelse beaktas i beloppet av investeringsstöd.

Investeringsstöd får beviljas jordbruksföretag, mikroföretag, små företag och medelstora företag så att det maximala stödet uttryckt i procent av den godtagbara kostnaden för en investering är följande:

Nationellt stödområde Medelstora företag procent Små företag procent Jordbruks- och mikroföretag procent
Stödområde I 25 35 35
Stödområde II 15 25 25
glest bebyggd landsbygd 35
Stödområde III 10 20 20
glest bebyggd landsbygd 30

Med glest bebyggd landsbygd avses i 2 mom. områden som består av sådana kommuner enligt kommunindelningen 2005 som nämns i bilaga 2.

Med undantag av investeringar som gäller första gradens förädling eller saluföring av jordbruksprodukter beviljas stödet i sin helhet som de minimis-stöd, om det inom stödområde III överstiger 20 procent av den godtagbara kostnaden för investeringen.

32 §
Beloppet av utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd får beviljas till högst

1) 90 procent av de kostnader som föranleds av att det till ett pris av högst 3 000 euro anskaffas en rådgivningstjänst eller motsvarande sakkunnigtjänst för att utreda förutsättningarna för affärsverksamheten,

2) 75 procent av de kostnader som föranleds av utvecklingsarbete för företagsgrupper, om den som ansöker om stöd är en utvecklingsorganisation,

3) 50 procent av kostnaderna för övriga utvecklingsåtgärder.

Om de godtagbara kostnaderna orsakas av utvecklingsarbete som hänför sig till sådan verksamhet som avses i artikel 28 i EG:s förordning om landsbygdsutveckling, får stöd med avvikelse från 1 mom. beviljas till högst

1) 40 procent till företag som bedriver första gradens förädling eller saluföring av jordbruksprodukter samt till mikroföretag som behandlar trä före industriell förädling,

2) 50 procent till företag som bedriver första gradens förädling eller saluföring av mjölkprodukter samt till mikroföretag som förädlar sådan biomassa som produceras inom jord- eller skogsbruket till råvara för förnybar energi.

Stödet beviljas i form av de minimis-stöd.

33 §
Utvecklingsåtgärder för företagsgrupper

När stöd beviljas en företagsgrupp, beräknas stödet per företag så att det stöd som beviljas för hela utvecklingsåtgärden divideras med de kostnader för utvecklingstjänster som enligt avtal anvisas vart och ett företag. Om det inte utan oskäligt besvär går att ta reda på hur kostnaderna hänför sig, divideras de stödberättigande kostnaderna med antalet företag i företagsgruppen. Stödet beviljas i form av de minimis-stöd inom ramen för maximibeloppet av de minimis-stöd för vart och ett företag i gruppen.

När stöd beviljas en företagsgrupp för en utvecklingsåtgärd enligt artikel 29 i EG:s förordning om landsbygdsutveckling, ska minst ett företag vara antingen primärproducent eller verksamt inom förädlingsindustrin. Med avvikelse från 1 mom. får stöd inte riktas till primärproducenter.

34 §
Skäliga godtagbara kostnader

Om lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte tillämpas på en anskaffning, ska referenskostnader användas när kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte används, ska den som ansöker om stöd på ett ändamålsenligt sätt begära ett tillräckligt antal anbud för att bedöma kostnadernas skälighet när det är fråga om anskaffningar som överstiger 10 000 euro. Med referenskostnader avses sådana allmänt använda enhetliga kostnader som företagen och myndigheterna inom branschen i fråga i regel använder när de bedömer kostnaderna för åtgärder.

Om kostnadernas skälighet inte har utretts i enlighet med 1 mom., ska den som ansöker om stöd utreda vilken prisnivå som är normal på orten när det är fråga om anskaffningar som överstiger 2 000 euro. Med normal prisnivå på orten avses de priser som tillämpas allmänt av sådana varu- och tjänsteleverantörer vars leveranser eller tjänster i allmänhet anlitas vid motsvarande upphandlingar på orten.

Om referenskostnader inte har använts, anbud inte begärts eller den normala prisnivån på orten inte utretts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen på annat sätt säkerställa att kostnaderna är skäliga.

36 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

När det gäller förvärv av immateriella tillgångar eller anskaffning av en anläggning, kan stöd med avvikelse från 1 mom. beviljas endast om anskaffningen motsvarar de förutsättningar som avses i artikel 12.2 och 13.7 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

39 §
Inledande av åtgärd

Vid ansökan om startstöd anses en åtgärd ha inletts när en arbetstagare anställs i ett anställningsförhållande som är avsett att vara fortlöpande.

Vid ansökan om investeringsstöd eller utvecklingsstöd anses en åtgärd ha inletts när

1) det slutliga köpebrevet för en fastighet eller för en byggnad på ett arrendeområde har undertecknats,

2) grundläggningsarbetet i fråga om uppförande eller utvidgning av en byggnad har påbörjats genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt eller, i det fall att grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats,

3) utförandet av arbetet har inletts vid grundlig reparation av en byggnad eller utvecklande av ett företag eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet om utförande av arbetet eller genomförande av åtgärden har undertecknats,

4) beställningen har gjorts eller ett slutligt anskaffningsavtal har undertecknats vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra föremål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar eller, om ingen beställning eller inget anskaffningsavtal förutsätts, anskaffningspriset för föremålet eller rättigheten har betalats,

5) åtgärden har betalats vid genomförande av någon annan åtgärd än de som anges i 1–4 mom., om inte åtgärden har förutsatt en tidigare gjord beställning eller ett tidigare ingånget avtal, varvid tidpunkten för uppgörande av dem anses vara startdatum.

När inledandet grundar sig på betalningen av ett anskaffningspris anses tidpunkten för betalning av den första posten vara startdatum i det fall att anskaffningspriset betalas i flera poster.

Åtgärden anses dock inte ha blivit inledd, om det i den åtgärd som stöds ingår flera anskaffningar och värdet på den anskaffning som anges i 2 mom. är ringa i förhållande till den godtagbara totalkostnaden för åtgärden.

40 §
Tiden för utförande av åtgärd

Genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen kan det för den åtgärd som stöds fastställas en tid för utförande som är kortare än den frist som anges i 23 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling.

Tiden för genomförande ska fastställas så att den åtgärd som stöds kan genomföras och stöd betalas inom den frist som föreskrivs för genomförande av programmet och för betalning av stöden.

44 §
Stödposter och ansökningstid för utbetalning av stöd

Startstöd betalas ut årligen i högst två poster, med undantag för den semesterpenning som betalas efter den slutliga betalningen.

Stöd för anskaffning av fastigheter, maskiner eller anordningar eller för förvärv av immateriella tillgångar eller andra anläggningstillgångar eller för utveckling av företag betalas i högst fyra poster.

Investeringsstöd för uppförande, utvidgning eller grundlig reparation av en byggnad betalas i högst fyra poster. Den sista posten utgör minst 20 procent av stödbeloppet.

Utbetalning av den sista stödposten för investeringar eller andra åtgärder ska sökas senast inom fyra månader från det att fristen för genomförande av åtgärden har löpt ut. I fråga om semesterpenning, semesterlön och semesterersättning som betalas efter den slutliga betalningen ska utbetalning av den sista posten av startstödet sökas inom en månad från det att semesterpenningen, semesterlönen eller semesterersättningen senast ska betalas på basis av anställningen i fråga.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får besluta att stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden, om förseningen inte försvårar programmets genomförande och om en utbetalning som sker på basis av en försenad ansökan inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.

45 §
Övervakningsuppgifter

För bedömning av stödets verkningsfullhet ska stödtagaren till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna in följande uppgifter om hur företaget har utvecklats:Denna förordning träder i kraft den 28 april 2010.

På ansökningar som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

För att stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar ska kunna beviljas på de villkor som föreskrivs i denna förordning förutsätts det att programmet har godkänts och att de villkor för beviljande av stöd som anges i denna förordning är förenliga med programmet.

Helsingfors den 22 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga 2

I förordningens 29 § 3 mom. avsedda kommuner:

Alavieska

Dragsfjärd

Enare

Eno

Enonkoski

Enontekis

Etseri

Finby

Gustavs

Hartola

Haukivuori

Heinävesi

Hirvensalmi

Houtskär

Hyrynsalmi

Ilomants

Iniö

Jaala

Joutsa

Juankoski

Juuka

Juva

Kaavi

Kangasniemi

Kannonkoski

Karlö

Karstula

Karvia

Keitele

Kemijärvi

Kestilä

Kesälahti

Kihniö

Kinnula

Kitee

Kittilä

Kiuruvesi

Kivijärvi

Kolari

Konnevesi

Korpo

Kuhmo

Kuhmoinen

Kuivaniemi

Kuru

Kuusamo

Kyyjärvi

Kärsämäki

Lavia

Lehtimäki

Leivonmäki

Leppävirta

Lestijärvi

Lieksa

Luhanka

Luumäki

Längelmäki

Malax

Merijärvi

Miehikkälä

Multia

Muonio

Mäntyharju

Nagu

Nurmes

Padasjoki

Paltamo

Parikkala

Parkano

Pelkosenniemi

Pello

Pertunmaa

Pieksänmaa

Pielavesi

Pihtipudas

Piippola

Polvijärvi

Posio

Pudasjärvi

Pulkkila

Punkaharju

Puolanka

Puumala

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Pylkönmäki

Påmark

Rantasalmi

Rantsila

Ranua

Rautalampi

Rautavaara

Rautjärvi

Rimito

Ristijärvi

Ruokolahti

Ruovesi

Rääkkylä

Saarijärvi

Salla

Sastmola

Savitaipale

Savonranta

Savukoski

Siikainen

Simo

Sodankylä

Soini

Sonkajärvi

Sotkamo

Sulkava

Sumiainen

Suodenniemi

Suomenniemi

Suomussalmi

Suonenjoki

Sysmä

Taivalkoski

Tervo

Tervola

Tohmajärvi

Tuusniemi

Utajärvi

Utsjoki

Vaala

Valtimo

Varpaisjärvi

Velkua

Vesanto

Vieremä

Vihanti

Viitasaari

Virdois

Vuolijoki

Yli-Ii

Ylämaa

Övertorneå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.