211/2010

Given i Helsingfors den 30 mars 2010

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 1 och 2 §, 10 § 1 mom. och 12 §,

sådana de lyder, 1 § i lag 1514/1994, 2 § delvis ändrad i lag 428/2007 samt 10 § 1 mom. och 12 § i lag 740/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på bidrag, ersättningar, premier och andra understöd av statens och Europeiska unionens medel som beviljas och betalas ut av de myndigheter som avses i 2 § samt på stödrättigheter och kvoter, om inte annat föreskrivs någon annanstans. Denna lag tillämpas dock på stöd som beviljas för byggande och andra investeringar endast om så bestäms någon annanstans i lag eller med stöd av lag.

2 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköter uppgifterna enligt denna lag samt de övervakningsuppgifter och andra uppgifter som hänför sig till dem.

Sådana uppgifter som avses i 1 mom. och som enligt 27 § 15 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet sköts på Åland av Statens ämbetsverk på Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

10 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får inte sökas genom besvär. Ändring i den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut söks genom skriftligt rättelseyrkande hos närings-, trafik- och miljöcentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Behörig att pröva rättelseyrkandet är den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen i fråga eller, om det är fråga om en samkommun, samkommunens hemort är belägen. Ändring i beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen och Landsbygdsverket har fattat får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd anförs besvär också över beslut som Statens ämbetsverk på Åland fattat i ärenden som avses i denna lag. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


12 §
Avgifter för beslut

För myndigheters beslut som gäller stöd som avses i denna lag tas avgift ut enligt vad som bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens och närings-, trafik- och miljöcentralens expeditioner är avgiftsfria, dock inte närings-, trafik- och miljöcentralens expeditioner i besvärsärenden eller ärenden som gäller rättelseyrkanden.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 232/2009
JsUB 2/2010
RSv 26/2010

Helsingfors den 30 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.