109/2010

Given i Helsingfors den 18 februari 2010

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, kan för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling beviljas ett belopp för 2010 i nationellt stöd enligt antalet bisamhällen så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) biodlare en fysisk person, en sammanslutning av fysiska personer eller ett oskiftat dödsbo samt ett sådant öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag eller en sådan förening eller stiftelse som bildats av fysiska personer, ett offentligrättsligt samfund, en utbildningslägenhet eller fängelselägenhet som bedriver biodling,

2) bisamhälle en sådan i Finland belägen helhet med honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt kupor och annan utrustning som behövs för skötseln av dem,

3) produktionsperiod period mellan den 1 juni 2010 och den 30 september 2010, nämnda dagar inräknade,

4) driftställe sådana byggnader, konstruktioner eller skjul där skördearbeten inom biodlingen och iståndsättning av utrustning kan ske eller skörd och utrustning lagras.

3 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

För att stöd ska beviljas förutsätts att biodlaren såsom ägare, arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente, annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling varit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden 2010. Stöd beviljas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansöker om stöd eller för nya bisamhällen som då uppstått till följd av svärmning.

Gäller ansökan en biodling som bedrivs av flera biodlare tillsammans eller i sammanslutningsform, kan stöd beviljas om minst en biodlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv bedriver biodling uppfyller åldersvillkoret i 3 § 2 mom. i stödlagen.

Bisamhällen som utgör grund för beviljande av stöd ska under produktionsperioden skötas så att de under det år för vilket stöd beviljas kan ge en normal skörd.

Biodlaren ska enligt senast verkställda beskattning eller den beskattning som föregick denna, eller under det skatteår som närmast föregick ansökan, ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter. Om inkomster inte direkt framgår av skattedeklarationen, ska sökanden med hjälp av skattedeklarationen och boken som har förts visa vilka inkomster och utgifter han har haft av biodlingen.

Om sökanden har börjat bedriva biodling under det år som närmast föregick ansökan eller därefter, och inte på det sätt som avses i 4 mom. kan visa att han har haft inkomster, ska han visa att han haft utgifter för anskaffningar som varit nödvändiga för inledandet av verksamheten.

4 §
Minskning av bisamhällen under produktionsperiod

Stöd kan beviljas för bisamhälle som har förstöras under produktionsperioden till följd av djursjukdomar, skador förorsakade av rovdjur eller någon annan därmed jämförbar av den biodlare oberoende exceptionell orsak.

En utredning om minskningen av antalet bisamhällen ska ges in. Om antalet bisamhället har minskat på grund av en djursjukdom, ska dessutom ett intyg av en veterinär fogas till utredningen.

En förutsättning för beviljande av stöd på basis av den utredning som getts in är att utredningen kan anses vara tillförlitlig.

5 §
Användning av ett sedvanligt antal bisamhällen

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för beviljande av stöd har varit en tredjedel lägre än det sedvanliga antalet till följd av vinterskador, djursjukdomar, skador förorsakade av rovdjur eller någon annan därmed jämförbar av den biodlare oberoende exceptionell orsak, kan stöd beviljas på grundval av det antal bisamhällen som anmälts i stödansökan 2009 eller som konstaterats vid tillsynen stödåret 2009 om antalet bisamhällen är lägre vid tillsynen. Sedvanligt antal bisamhällen kan användas som grund för beviljande av stöd under de högst två på varandra följande stödår.

En utredning om minskningen av antalet bisamhällen ska fogas till ansökningsblanketten. Om antalet bisamhället har minskat på grund av en djursjukdom, ska dessutom ett intyg av en veterinär fogas till ansökan.

En förutsättning för beviljande av stöd på basis av den utredning som getts in är att utredningen kan anses vara tillförlitlig.

6 §
Stödets storlek

I stöd enligt antalet bisamhällen utbetalas 21,50 euro om året per bisamhälle.

7 §
Påföljder av tillsyn

Om skillnaden mellan det i ansökan uppgivna och det vid tillsynen av stödet konstaterade antalet bisamhällen i förhållande till det konstaterade antalet är

1) högst fem procent eller högst två bisamhällen, betalas stödet enligt det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen,

2) över fem procent eller mer än två bisamhällen och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen,

3) över 20 procent men högst 40 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från det antal bisamhällen som konstaterats vid tillsynen, eller

4) över 40 procent, betalas inget stöd alls.

8 §
Påföljder på grund av sättet att sköta bisamhällen

Stöd beviljas inte för ett bisamhälle, om skötseln av detta bisamhälle inte uppfyller de krav som föreskrivs i 3 § 3 mom.

Till sökanden beviljas inget stöd, om antalet bisamhällen som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister eller försummelser som hänför sig till skötseln överstiger 50 procent av det antal som ligger som grund för ansökan och som konstaterats vid tillsynen.

9 §
Återtagande av ansökan

En stödansökan kan inte återtas efter det att det har meddelats om tillsyn eller börjats utbetala stöd.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2010.

Helsingfors den 18 februari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.