1128/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 25 augusti 2005 om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 4, 6 §, 34 §, 54 § 2 mom. och 56 § av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 259/2009 samt

ändras 2 § 2 mom., 3 §, 7 § 1 mom., 8 §, 12 § 1 mom., 17 §, 18 § 1 mom., rubriken för 19 § och 19 § 2 mom., 20 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23, 26 § 1 mom., 29, 30, 32, 37 och 42 §, 43 § 2 mom. samt 48 och 49 §,

av dem 2 § 2 mom. och 29 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 259/2006 samt 8 och 32 § sådana de lyder i nämnda förordning 259/2006, som följer:

2 §
Uppgifter för chefen för gränsbevakningsväsendet

Vid gränsbevakningsväsendet ska chefen för gränsbevakningsväsendet, utöver vad som anges någon annanstans om dennes uppgifter

1) ansvara för resultatet, de allmänna riktlinjerna och målen för gränsbevakningsväsendets verksamhet, i enlighet med de resultatmål som fastställts av inrikesministeriet,

2) besluta om förvaltningsärenden som är av vittsyftande och principiellt viktig betydelse för gränsbevakningsväsendet,

3) fastställa gränsbevakningsväsendets detaljerade sammansättning,

4) meddela närmare föreskrifter om förvaltningsenheternas uppgifter samt om behandling och avgörande av förvaltningsärenden,

5) bestyrka centrala handlingar som gäller gränsbevakningsväsendets resultatstyrning och redovisningsskyldighet,

6) granska och övervaka förvaltningsenheternas verksamhet,

7) fastställa tidpunkten för semester för cheferna för förvaltningsenheterna.


3 §
Sammansättningen av och uppgifter för staben för gränsbevakningsväsendet

Vid staben för gränsbevakningsväsendet finns en personalavdelning, en juridisk avdelning, en gräns- och sjöavdelning, en teknisk avdelning samt en planerings- och ekonomienhet.

Vid staben för gränsbevakningsväsendet kan vid behov finnas fristående verksamhetsenheter som inte hör till en avdelning. Utöver vad som föreskrivs om tillsyn vid gränsbevakningsväsendet ansvarar avdelningarna och enheterna för den nödvändiga tillsynen inom sina ansvarsområden och för anvisningarna och tillsynen när det gäller användningen av informationssystemen.

Staben för gränsbevakningsväsendet

1) sköter de administrativa och militära uppgifter som ankommer på den i egenskap av ledningsstab för gränsbevakningsväsendet och i egenskap av gränsbevakningsavdelning vid inrikesministeriet,

2) övervakar att gränsbevakningsväsendets uppgifter utförs på behörigt sätt, leder och granskar verksamheten i de underlydande förvaltningsenheterna, samt planerar och utvecklar gränsbevakningsväsendets verksamhet,

3) ansvarar för verkställigheten av beslut av chefen för gränsbevakningsväsendet samt för beredningen och verkställigheten av ärenden som handläggs av biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet,

4) fastställer arbetsordningen för bevakningssektionerna, gräns- och sjöbevakningsskolan och bevakningsflygdivisionen, om inte något annat föreskrivs eller något annat anges i en fastställd arbetsordning,

5) kärar och svarar på statens vägnar i ärenden som gäller gränsbevakningsväsendet samt bevakar vid domstolar och inför andra myndigheter statens rätt och fördel, om inte något annat föreskrivs.

Bestämmelser om uppgifterna för och ledningsförhållandena vid staben för gränsbevakningsväsendet samt behandlingen och avgörandet av ärenden vid staben finns i en arbetsordning för staben för gränsbevakningsväsendet, som fastställs av chefen för gränsbevakningsväsendet, om inte något annat föreskrivs. I fråga om uppgifter som staben för gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning iakttas i tillämpliga delar inrikesministeriets arbetsordning (37/2008).

7 §
Uppgifter för biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet

Bestämmelser om biträdande chefens ställning inom ledningen för staben för gränsbevakningsväsendet, som ställföreträdare för chefen för gränsbevakningsväsendet och som avdelningschef vid inrikesministeriet finns i 3 och 5 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005). Biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet

1) ansvarar för verksamhetens resultat inom staben för gränsbevakningsväsendet,

2) leder gränsbevakningsväsendets utvecklingsverksamhet,

3) ansvarar för beredningen av ärenden som handläggs av chefen för gränsbevakningsväsendet,

4) leder planeringen av gränsbevakningsväsendets verksamhet och för resultatförhandlingar med inrikesministeriets kanslichef i ärenden som gäller ministeriet,

5) övervakar verkställigheten av beslut av chefen för gränsbevakningsväsendet och av staben för gränsbevakningsväsendet,

6) fastställer tidpunkten för semester för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna vid staben för gränsbevakningsväsendet,

7) fastställer arbetsordningen för avdelningarna och de fristående enheterna vid staben för gränsbevakningsväsendet,

8) beslutar om sin förvaltningsenhets detaljerade sammansättning inom ramen för gränsbevakningsväsendets detaljerade sammansättning,

9) är företrädare för arbetsgivaren i ärenden som gäller förvaltningsenheten.


8 §
Saklegitimation och bemyndigande

En tjänsteman vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt högre högskoleexamen i juridik har rätt att i ärenden som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel i domstolar, inför andra myndigheter och vid förrättningar, samt att i dessa ärenden föra talan. I fråga om ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen har också upphandlingschefen vid staben för gränsbevakningsväsendet denna rätt. Upphandlingschefen har dessutom rätt att godkänna slutanvändarintyg som hänför sig till gränsbevakningsväsendets upphandling. I ärenden som gäller laglighetsövervakning innehas denna rätt av en sådan tjänsteman vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt högre juridisk högskoleexamen.

Staben för gränsbevakningsväsendet kan för högst ett år bemyndiga chefen för en annan förvaltningsenhet eller en person som denne utser att i

1) ärenden som är enkla eller av ringa betydelse och som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel i domstolar samt att i dessa ärenden föra talan,

2) enkla och klara fastighetsförrättningar och hyresärenden som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel samt att i dessa ärenden föra talan.

Chefen eller biträdande chefen för juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet kan bemyndiga en person som han eller hon utser att i domstolar, inför andra myndigheter och vid förrättningar föra statens talan i enskilda ärenden som ankommer på gränsbevakningsväsendet.

12 §
Uppgifter för kommendören samt chefen för skolan

Kommendören samt chefen för skolan leder sina förvaltningsenheters verksamhet och svarar för verksamhetens resultat. Om inte något annat föreskrivs eller bestäms, ska kommendören samt chefen för skolan vid förvaltningsenheterna sköta de uppgifter som enligt 7 § 8 och 9 punkten ankommer på biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet till den del det är fråga om staben för gränsbevakningsväsendet.

17 §
Officerstjänster

Av de militära tjänster som avses i 9 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning är tjänsterna som chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, general, amiral, överste, kommodor, stabsofficer och yngre officer officerstjänster.

18 §
Övriga tjänster

Övriga tjänster enligt 9 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning är

1) tjänst som regeringsråd,

2) tjänst som lagstiftningsråd,

3) tjänst som överinspektör för gränsbevakningsfrågor,

4) tjänst som kriminalöverinspektör,

5) tjänst som överinspektör,

6) tjänst som förhandlingschef,

7) tjänst som upphandlingschef,

8) tjänst som ingenjör,

9) tjänst som flygteknisk chef,

10) tjänst som ekonomichef,

11) tjänst som överingenjör,

12) tjänst som överläkare.


19 §
Inrättande, indragning och överföring av tjänster, placering av tjänster vid förvaltningsenheterna och ändring av tjänstebenämningar

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar inom ramen för sin utnämningsrätt om inrättande, indragning och överföring av tjänster, om ändring av tjänstebenämningar och om placering av tjänster vid förvaltningsenheterna, med undantag för tjänster som specificeras i statsbudgeten och tjänsterna som regeringsråd och lagstiftningsråd.


20 §
Beslut om att lämna en tjänst obesatt

Beslut om att en tjänst som specificeras i statsbudgeten ska lämnas obesatt fattas av inrikesministern. Beslut om att andra officerstjänster och tjänster som regeringsråd och lagstiftningsråd ska lämnas obesatta fattas av chefen för gränsbevakningsväsendet.

21 §
Utnämning till tjänst

Till övriga tjänster utnämns enligt följande:

1) regeringsråd och lagstiftningsråd av statsrådet,

2) överinspektör för gränsbevakningsfrågor, kriminalöverinspektör, förhandlingschef, upphandlingschef, ekonomichef, överingenjör och överläkare av chefen för gränsbevakningsväsendet,

3) tjänstemän till övriga tjänster av chefen för förvaltningsenheten, om inte något annat föreskrivs.

23 §
Inrättande, indragning och överföring av uppgift och förordnande till uppgift

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar inom ramen för sin utnämningsrätt om inrättande, indragning och överföring av uppgift samt om uppgiftsbenämningar, om inte något annat föreskrivs.

En tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet förordnas till sin uppgift av chefen för förvaltningsenheten. Kommendörerna, chefen för skolan, biträdande kommendörerna, biträdande chefen för skolan, avdelningscheferna vid staben för gränsbevakningsväsendet, biträdande avdelningscheferna, cheferna för de fristående enheterna, överstarna, kommodorerna, lagstiftningsråden och överinspektörerna för gränsbevakningsfrågor förordnas dock till sina uppgifter av chefen för gränsbevakningsväsendet. En tjänsteman som utnämns av statsrådet förordnas till sin uppgift av statsrådet.

26 §
Särskilda behörighetsvillkor för officerare

Vid gränsbevakningsväsendet är behörighetsvillkoren


4) för chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet samt general och amiral, förutom generalstabsofficersexamen, erfarenhet av ledarskap i uppgiften som chef för en förvaltningsenhet eller i ett sådant internationellt uppdrag på minst motsvarande nivå som gäller upprätthållande av gränssäkerheten samt i praktiken visad god ledarförmåga i gränsbevakningsväsendets tjänst.

29 §
Särskilda behörighetsvillkor för gränsbevakare och sjöbevakare

Behörighetsvillkor för gränsbevakare är studentexamen, gymnasiets lärokurs eller minst andra stadiets yrkesexamen och genomgången grundkurs för gränsbevakare. Genomgången grundkurs för gränsbevakare krävs dock inte av en person som för att genomgå grundkurs för gränsbevakare eller som för att före grundkursen bekanta sig med gränsbevakningsväsendets verksamhet utnämns till en tjänst för viss tid som gränsbevakare.

30 §
Särskilda behörighetsvillkor för övriga tjänster

Vid gränsbevakningsväsendet är behörighetsvillkoren

1) för regeringsråd som är avdelningschef vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet högre högskoleexamen i juridik, god förtrogenhet med administrativa uppgifter, i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av lagberedning,

2) för lagstiftningsråd högre högskoleexamen i juridik, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och lagberedning,

4) för överinspektör för gränsbevakningsfrågor högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

5) för kriminalöverinspektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för förhandlingschef högre högskoleexamen i juridik,

7) för överinspektör lämplig högre högskoleexamen,

8) för upphandlingschef högre högskoleexamen i juridik eller annan lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med upphandling,

9) för ingenjör diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

10) för flygteknisk chef diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med flygplanskonstruktionsteknik,

11) för ekonomichef lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med statens ekonomiförvaltning,

12) för överingenjör diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med skeppsteknik,

13) för överläkare i 4 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) avsedd rätt att såsom legitimerad yrkesutbildad person självständigt vara verksam som allmänläkare, samt förtrogenhet med militärhälsovård.

32 §
Tjänstledighet och permittering

Om inte något annat föreskrivs, fattas beslut om tjänstledighet och permittering

1) av inrikesministern i fråga om chefen för gränsbevakningsväsendet,

2) av chefen för gränsbevakningsväsendet i fråga om cheferna för förvaltningsenheterna,

3) av chefen för en förvaltningsenhet eller av en av denne förordnad person i fråga om andra än de ovan nämnda tjänsterna.

37 §
Behandling av ett ärende som gäller ett militärt brott

Om överföring av förundersökning till polisen föreskrivs separat. Förundersökningen i ett militärt brottmål som behandlas vid gränsbevakningsväsendet förrättas av en gränsbevakningsman.

Ett sådant utlåtande av en militärjurist som avses i 31 § i militära disciplinlagen ges i ett militärt disciplinärende som behandlas vid gränsbevakningsväsendet av en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet som staben har förordnat och som har avlagt högre högskoleexamen i juridik.

42 §
Undervisningsplan och mål för utbildningen

Chefen för gränsbevakningsväsendet fastställer utbildningssystemet och grunderna för undervisningens innehåll för gränsbevakningsmän.

Chefen för gräns- och sjöbevakningsskolan godkänner undervisningsplanen för gräns- och sjöbevakningsskolan.

Grundkursen för gränsbevakare har som mål att eleverna får färdigheter att sköta gränsbevakar- och sjöbevakaruppgifter, behärskar de bestämmelser och föreskrifter som gäller en gränsbevakningsmans befogenheter och har de språkkunskaper som krävs för tjänsten. Fortsättningskursen för gränsbevakare har som mål att studerandena får färdigheter att sköta uppgiften som förman för smågrupper. Mästarkursen har som mål att studerandena får färdigheter att sköta uppgiften som förman för en arbetsenhet.

43 §
Antagning till utbildning

Till grundkursen för gränsbevakare kan antas en person som har blivit godkänd i urvalsprovet och som med undantag av genomgången grundkurs har behörighet som gränsbevakare. Till fortsättningskursen för gränsbevakare kan antas en person som har genomgått grundkursen för gränsbevakare och som har blivit godkänd i urvalsprovet. Till mästarkursen kan antas en gränsbevakare eller sjöbevakare som har genomgått fortsättningskursen för gränsbevakare.


48 §
Utbildningskrav och tjänstebefogenheter för gränsbevakningsmän

Till gränsbevakningsman kan förordnas en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet som uppfyller de krav på kunskaper om en gränsbevakningsmans befogenheter som ingår i grundkursen för gränsbevakare och som har de språkkunskaper som krävs av gränsbevakare.

Chefen för gränsbevakningsväsendet, biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet, avdelningscheferna vid staben för gränsbevakningsväsendet, biträdande avdelningschefen vid den juridiska avdelningen och cheferna för förvaltningsenheterna är utan särskilt förordnande gränsbevakningsmän. Bestämmelser om förordnande av andra tjänstemän som lyder under chefen för en förvaltningsenhet till gränsbevakningsmän finns i 15 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning.

49 §
Utbildningskrav för undersökningsledare och förordnande till undersökningsledare

Den utbildning för undersökningsledare som avses i 46 § i gränsbevakningslagen inbegriper institutofficersexamen eller lämplig högskoleexamen och utbildning för undersökningsledare vid gränsbevakningsväsendet.

Lämpliga högskoleexamina enligt 1 mom. är lägre högskoleexamen för officer, högre högskoleexamen för officer och högskoleexamina för polis vid Polisyrkeshögskolan. Lämpliga högskoleexamina är också högre högskoleexamen i juridik och polismagisterexamen. Den som avlagt sistnämnda examina behöver inte genomgå utbildningen för undersökningsledare vid gränsbevakningsväsendet.

Förordnande till undersökningsledare enligt 46 § i gränsbevakningslagen utfärdas av chefen för en förvaltningsenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Katriina Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.