1115/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 25 mars 2008 om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information (174/2008) 3 § 3 mom., 7 §, 10 § 1 mom., 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 §, 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. och 21 § 1 mom. som följer:

3 §
Ordnande av täckoperation

Endast sådana polismän som genomgått av Polisstyrelsen godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och tillräcklig kännedom om polisens arbete kan förordnas att utföra täckoperationer.

7 §
Ordnande av bevisprovokation genom köp

Bevisprovokationer genom köp genomförs av en polisinrättning som Polisstyrelsen förordnat, av centralkriminalpolisen eller av skyddspolisen.

Chefen för den polisinrättning som Polisstyrelsen förordnat, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen förordnar vid sina respektive enheter en polisman som hör till befälet att ansvara för genomförandet av bevisprovokationer genom köp.

Endast sådana polismän som genomgått av Polisstyrelsen godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och tillräcklig kännedom om polisens arbete kan förordnas att utföra bevisprovokation genom köp.

10 §
Beslut om bevisprovokation genom köp

Angående bevisprovokation genom köp beslutar chefen för den polisinrättning som Polisstyrelsen förordnat, chefen för centralkriminalpolisen eller chefen för skyddspolisen eller en till befälet hörande polisman som förordnats av någon av dessa chefer.


14 §
Beslut om införande av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och om framställande av falska dokument

I fråga om införande av andra än i 1 mom. avsedda vilseledande eller förtäckta registeranteckningar eller framställande av falska dokument beslutar chefen för den polisinrättning som Polisstyrelsen förordnat eller chefen för centralkriminalpolisen eller en till befälet hörande polisman som förordnats av någon av dessa chefer.


16 §
Överenskommelse om de allmänna principerna för vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt rättelse av sådana anteckningar

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och den av Polisstyrelsen förordnade polisinrättningen ska vid behov med dem som är registeransvariga för de i 14 § 2 mom. avsedda registren komma överens om de allmänna principerna för vilseledande eller förtäckta registeranteckningar samt rättelse av sådana anteckningar.

17 §
Förteckningar över vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska dokument samt korrigering av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och förstöring av falska dokument

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och den av Polisstyrelsen förordnade polisinrättningen ska föra bok över de vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska dokument som avses i 14 § 2 mom., övervaka deras användningsändamål och se till att vilseledande eller förtäckta registeranteckningar korrigeras och att falska dokument som blivit onödiga förstörs.

18 §
Övervakning av polisens inhämtande av information

Polisstyrelsen och den polisenhet som bedriver inhämtande av information övervakar i denna förordning avsett inhämtande av information som polisen bedriver.

För att bistå Polisstyrelsen tillsätter denna en grupp med uppgift att övervaka i synnerhet täckoperationer, bevisprovokationer genom köp, användning av informationskällor och förhindrande av att inhämtande av information avslöjas och som består av representanter för inrikesministeriets polisavdelningen, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen och polisinrättningen i Helsingfors. Till medlemmar i gruppen kallas en av justitieministeriet utsedd representant för domstolsväsendet, en av riksåklagaren utsedd representant för åklagarväsendet, en av Tullstyrelsen utsedd representant för tullverket och en av staben för gränsbevakningsväsendet utsedd representant för gränsbevakningsväsendet.

Gruppen har i uppgift att

1) följa verksamheten och utbildningen,

2) behandla i verksamheten uppdagade omständigheter som är viktiga med avseende på lagstiftningen eller laglighetsövervakningen samt att rapportera dessa omständigheter till inrikesministeriet och Polisstyrelsen,

3) lägga fram utvecklingsförslag,

4) delta i beredningen av den berättelse som med stöd av 32 a § 3 mom., 33 § 3 mom. och 33 a § 5 mom. i polislagen avges till riksdagens justitieombudsman.

19 §
Rapporter om täckoperationer och bevisprovokationer genom köp

Centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska årligen göra upp en rapport om användningen av täckoperationer. En av Polisstyrelsen förordnad polisinrättning, centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska årligen göra upp en rapport om användningen av bevisprovokationer genom köp. Rapporterna ska sändas till inrikesministeriet och Polisstyrelsen årligen före utgången av januari månad.


20 §
Rapporter om vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och om falska dokument

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och den polisinrättning som Polisstyrelsen förordnat ska årligen göra upp en rapport om vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som införts och falska dokument som framställts. Den polisenhet som har beslutat om användningen av registeranteckningar och dokument ska årligen göra upp en rapport om användningen av registeranteckningar och dokument. Rapporterna ska sändas till inrikesministeriet och Polisstyrelsen årligen före utgången av januari månad.


21 §
Rapporter om användning av informationskällor

Polisinrättningen, centralkriminalpolisen och skyddspolisen ska årligen göra upp en rapport om användningen av informationskällor. Rapporten ska sändas till inrikesministeriet och Polisstyrelsen årligen före utgången av januari månad.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.