565/2009

Given i Helsingfors den 16 juli 2009

Statsrådets förordning om arbetarskyddsdelegationen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993), sådant det lyder i lag 9/1997:

1 §
Arbetarskyddsdelegationens uppgift

Arbetarskyddsdelegationen ska

1) behandla betydande projekt som gäller beredningen av arbetarskyddsförfattningar samt projekt i anslutning till utvecklande, planering och uppföljning av arbetarskyddet,

2) behandla de allmänna riktlinjerna och resultatmålen för arbetarskyddet samt styrningen av resurser i syfte att främja arbetarskyddet, samt

3) behandla andra ärenden som är viktiga med tanke på utvecklandet av arbetsmiljön.

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt högst tio andra medlemmar, som var och en har en personlig ersättare.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar social- och hälsovårdsministeriet i stället för honom eller henne för den återstående mandatperioden en ny medlem eller ersättare som företräder samma intressent.

3 §
Sektioner

Delegationen kan tillsätta sektioner och den har rätt att anlita permanenta sakkunniga.

Social- och hälsovårdsministeriet kan kalla personer som inte hör till delegationen till medlemmar i delegationens sektioner.

4 §
Sammanträden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 19 februari 1993 om arbetarskyddsdelegationen (199/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juli 2009

Minister
Stefan Wallin

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.