510/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 3 § 4 mom., 4 § 3 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 15 § 1 och 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 22 § 2 mom., 23 §, 33 § 3 mom., 42, 43 och 45 §, 46 § 1, 3 och 4 mom., 47 § 1, 3 och 4 mom., 49 och 51 §, 52 § 6 punkten och 61 § 3 mom.,

av dem 7 § 1 mom. och 45 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 105/2007, 46 § 4 mom., 47 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 765/2003 och 49 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

3 §
Auktorisation av bevakningsföretag

Om den som innehar auktorisation försätts i konkurs eller avlider, har konkurs- eller dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen under högst ett år från det konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade. Konkursboets boförvaltare, en dödsbodelägare eller någon annan som har hand om dödsboet ska inom trettio dagar från det att konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade underrätta Polisstyrelsen om konkursen eller dödsfallet.

4 §
Meddelande av auktorisation

Auktorisation av bevakningsföretag meddelas av Polisstyrelsen.

5 §
Ändring av villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag

Villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag ändras av Polisstyrelsen.

6 §
Anmälningar

När Polisstyrelsen har meddelat ett bevakningsföretag auktorisation eller ändrat villkor eller begränsningar som fogats till en auktorisation, ska den underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt sökanden eller innehavaren av auktorisationen har uppgivit att verksamhetsställen kommer att inrättas.

7 §
Ändringsanmälningar

Ett bevakningsföretag ska skriftligen (ändringsanmälan) underrätta Polisstyrelsen

1) när bevakningsföretaget ändrar namn eller bolagsform, inrättar eller drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras,

2) om byte av en person i bevakningsföretagets förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

3) när driften av företaget avslutas eller avbryts för längre tid än en månad.


När Polisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 1 punkten ska den om anmälan underrätta den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har det verksamhetsställe som ändringsanmälan gäller. När Polisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 2 punkten ska den underrätta den polisinrättning inom vars distrikt företaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När Polisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan enligt 1 mom. 3 punkten ska den underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

15 §
Ansvarig föreståndare

Ett bevakningsföretag ska i sin tjänst ha en eller flera ansvariga föreståndare med gällande godkännande att vara föreståndare för bevakningsföretaget. Polisstyrelsen bestämmer hur många ansvariga föreståndare ett bevakningsföretag ska ha utifrån bevakningsrörelsens omfattning, antalet verksamhetsställen, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande omständigheter. Polisstyrelsen bestämmer också de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden.

I samband med att en ansökan om auktorisation av bevakningsföretag lämnas in eller omedelbart därefter ska sökanden eller innehavaren av auktorisationen till Polisstyrelsen lämna en ansökan om godkännande av ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får inte inledas förrän en ansvarig föreståndare har godkänts för bevakningsföretaget.


20 §
Godkännande som ansvarig föreståndare

Ansvariga föreståndare godkänns av Polisstyrelsen.

21 §
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare

Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns av Polisstyrelsen.

22 §
Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare ändras av Polisstyrelsen.

23 §
Anmälningar

När Polisstyrelsen har godkänt en ansvarig föreståndare eller ändrat villkor eller begränsningar som har fogats till ett godkännande, ska den om godkännandet eller ändringen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen som hör till den ansvariga föreståndarens ansvarsområde.

33 §
Väktardräkt

Polisstyrelsen kan förbjuda användningen av en dräkt, ett märke eller en text som inte motsvarar bestämmelserna i denna lag eller i den förordning som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag.

42 §
Tillsyn

Polisstyrelsen svarar för den allmänna styrningen av och tillsynen över privata säkerhetstjänster.

Polisinrättningarna svarar inom sina distrikt för tillsynen över privata säkerhetstjänster samt tillsynen över ansvariga föreståndare, väktare och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Polisinrättningarna ska minst vartannat år inom sina distrikt inspektera bevakningsföretagens verksamhetsställen. Det protokoll som sätts upp över inspektionen ska sändas till Polisstyrelsen.

43 §
Rätt att få information

Utan hinder av att bevakningsföretags eller säkerhetsskyddsföretags medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet har Polisstyrelsen för utövande av tillsyn rätt att av företagen få behövlig information om företagens verksamhet, personal, ekonomiska ställning och andra liknande omständigheter.

45 §
Årsanmälan

Ett bevakningsföretag ska för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år skriftligen meddela Polisstyrelsen

1) antalet uppdrag,

2) antalet verksamhetsställen och adresserna till dem samt antalet anställda,

3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvariga föreståndare, väktare och tillfälliga väktare särskilt för varje verksamhetsställe,

4) uppgifter om bevakningsföretagets och väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och gasspray, om uppdrag där väktare i bevakningsuppgifter har burit skjutvapen eller medfört hund eller använt annan klädsel än väktardräkt och om situationer där väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap.

I fråga om ett bevakningsföretags årsanmälan ska Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

46 §
Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag

Polisstyrelsen ska återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag, om

1) den som innehar auktorisationen begär det,

2) bevakningsrörelsen har upphört, eller

3) den som innehar auktorisationen inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring.


I de fall som avses i 2 mom. kan Polisstyrelsen i stället för att återkalla auktorisationen ge innehavaren av auktorisationen en varning, om återkallande vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en varning ska Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

47 §
Återkallande av godkännande som ansvarig föreståndare

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännande som ansvarig föreståndare, om bevakningsföretaget eller den ansvariga föreståndaren begär det.


I de fall som avses i 2 mom. kan Polisstyrelsen i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren en varning, om återkallande vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning ska Polisstyrelsen underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd.

49 §
Tillfälligt återkallande av auktorisation av bevakningsföretag och godkännande som ansvarig föreståndare

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare, om polisen har fått kännedom om omständigheter som sannolikt leder till att auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som ansvarig föreståndare återkallas.

Polisstyrelsens beslut att tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare är i kraft högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om den som driver bevakningsföretaget, en ansvarig föreståndare eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget misstänks för ett brott som sannolikt leder till att auktorisationen eller godkännandet återkallas.

När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas ska Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen samt när godkännande som ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd.

51 §
Delegationen för säkerhetsbranschen

Polisstyrelsen biträds av en delegation för säkerhetsbranschen.

Polisstyrelsen utser delegationens medlemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen viktigaste förvaltningsområdena samt näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna ska vara företrädda i delegationen.

52 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för säkerhetsbranschen har i uppgift att


6) på begäran ge utlåtanden som berör säkerhetsbranschen.

61 §
Närmare bestämmelser

Polisstyrelsen fastställer också formulär för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag samt formulär för väktarkortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.