497/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 5 § och mellanrubriken före den samt 5 a och 6 a §,

sådana de lyder, 5 § i lag 100/2007, mellanrubriken före 5 § och 5 a § i lag 676/2006 och 6 a § i lagarna 156/1996 och 679/2002,

ändras 1 och 3 §, 4 § och mellanrubriken före den samt 4 a, 6, 8―11 och 15 §,

av dem 1 § sådan den lyder i nämnda lagar 679/2002 och 100/2007 samt i lag 781/2007, 3 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 778/1997, 4, 6 och 8 § sådana de lyder i nämnda lag 100/2007, mellanrubriken före 4 § och 4 a § sådana de lyder i nämnda lag 676/2006, 9 § sådan den lyder i nämnda lagar 778/1997, 679/2002 och 100/2007 samt 15 § sådan den lyder i nämnda lag 156/1996, och

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 156/1996, som följer:

Allmänna stadganden
1 §
Polisförvaltningen och polisenheterna

Inrikesministeriet ansvarar för styrningen och övervakningen av polisens verksamhetsområde och för sådana uppgifter inom polisens verksamhetsområde som det föreskrivs särskilt att ankommer på ministeriet. Centralförvaltningsmyndighet under ministeriet är Polisstyrelsen som polisens högsta ledning.

Riksomfattande enheter under Polisstyrelsen är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen samt Polisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral. Polisinrättningen är lokal förvaltningsmyndighet under Polisstyrelsen. Polisenheter är Polisstyrelsen och enheterna under den. Genom förordning av inrikesministeriet bestäms om de regionalförvaltningsmyndigheter där det finns ett ansvarsområde för polisen.

I fråga om polisväsendet i landskapet Åland bestäms särskilt.

3 §
Delegationer

I anslutning till inrikesministeriet finns en delegation för polisärenden och i anslutning till en polisinrättning finns en delegation för polisen. Det kan finnas delegationer i anslutning till Polisstyrelsen.

I fråga om delegationernas uppgifter och sammansättning bestäms genom förordning av statsrådet.

Centralförvaltningen
4 §
Polisstyrelsen

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören.

I enlighet med inrikesministeriets styrning ska Polisstyrelsen

1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner,

2) se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet i hela landet,

3) besluta om samarbetet mellan polisenheterna,

4) ansvara för resultatstyrningen av polisenheterna och se till att resurser riktas till dem,

5) sköta övriga uppgifter som enligt bestämmelser eller föreskrifter ankommer på den.

Närmare bestämmelser och föreskrifter om de av Polisstyrelsens uppgifter som sköts inom polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten utfärdas genom förordning av statsrådet eller arbetsordningen för Polisstyrelsen. Det föreskrivs särskilt om de övriga uppgifterna för polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten, om behörigheten samt om verksamhetsområdet och utvidgning av det.

4 a §
Anmälningsskyldighet och förbehållande av beslutanderätten

Polisöverdirektören ska underrätta inrikesministern om sådana angelägenheter inom polisväsendet som är av samhällelig betydelse. Skyddspolisen ska underrätta inrikesministern och polisöverdirektören om sådana angelägenheter i skyddspolisens uppgifter som är av samhällelig betydelse.

Polisöverdirektören ska hålla inrikesministeriet informerat om angelägenheter som gäller Polisstyrelsen. I fråga om polisöverdirektörens deltagande i handläggningen av säkerhetsfrågor vid inrikesministeriet föreskrivs särskilt.

En enhet som är underställd Polisstyrelsen ska underrätta Polisstyrelsen om sådana av enheten planerade förvaltningsinterna avgöranden eller förändringar i omständigheterna som på grund av sin beskaffenhet eller omfattning kan ha stor inverkan på realiseringen av de av Polisstyrelsen godkända resultatmålen och riktlinjerna för enheten.

Polisöverdirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett i 3 mom. avsett förvaltningsinternt ärende som det föreskrivs att ska avgöras av någon annan tjänsteman som hör till polispersonalen.

Lokalförvaltningen
6 §
Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras häradsvis så att distriktet för polisinrättningen omfattar ett härad eller flera. Denna polisinrättning ska också se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet inom distriktet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om sådana polisinrättningar vilkas distrikt omfattar flera härad. En polisinrättning kan ha regionala enheter. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om de regionala enheternas distrikt. I 6 § 2 mom. i språklagen (423/2003) föreskrivs det om de regionala enheternas språkliga status. Inrikesministeriet beslutar om placeringsorterna för polisinrättningens verksamhetsställen.

Vid bildandet av en polisinrättning vars distrikt omfattar flera härad ska hänsyn tas till de olika områdenas särdrag, såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen, trafikförbindelserna och språkförhållandena och områdesindelningens inverkan på den i 6 § i språklagen avsedda språkliga statusen för en myndighet. När polisinrättningen bildas övergår personalen och överförs tjänsterna vid de polisinrättningar som läggs ned till den polisinrättning som inrättas. För överföringen av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke. Tjänsterna som polischef för de polisinrättningar som läggs ned indras och en ny tjänst som polischef för polisinrättningen inrättas. Den ovan nämnda polischefstjänsten vid polisinrättningen får första gången besättas utan att tjänsten ledigförklaras. Den som innehar en polischefstjänst som dras in ska omplaceras i uppgifter som motsvarar personens yrkesskicklighet och förmåga.

7 §
Den lokala polisens uppgifter

Polisinrättningen i Helsingfors har dessutom särskilda uppgifter som grundar sig på dess ställning som polisinrättning i huvudstaden med dess speciella distrikt och på Polisstyrelsens föreskrifter. Polisstyrelsen bestämmer närmare vilka frågor som ingår i de särskilda uppgifterna för polisinrättningen i Helsingfors.

8 §
Samarbete

För en ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan Polisstyrelsen, efter att ha hört de berörda polisinrättningarna och områdets kommuner, bestämma att polisinrättningarna ska sköta uppgifter i samarbete.

För en ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan Polisstyrelsen, efter att ha hört de berörda polisenheterna, bestämma att polisinrättningen och en annan polisenhet ska sköta uppgifter i samarbete.

I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2 mom. ska det utses en chef för att leda de uppgifter som sköts i samarbete och bestämmas om övriga ledningsförhållanden samt vid behov meddelas närmare föreskrifter om hur samarbetet ska ordnas.

Riksomfattande enheter
9 §
Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen ska

1) bekämpa internationell, organiserad, yrkesmässig, ekonomisk och annan allvarlig brottslighet,

2) göra undersökningar,

3) tillhandahålla sakkunnigtjänster, och

4) utveckla brottsbekämpningen och brottsutredningsmetoderna.

Polisstyrelsen ska vid behov utfärda närmare föreskrifter om centralkriminalpolisens uppgifter. Polisstyrelsen får vid behov också bestämma om undersökningsarrangemangen i förhållandet mellan centralkriminalpolisen och polisens övriga enheter.

10 §
Skyddspolisen

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa förehavanden och brott som kan äventyra stats- och samhällsskicket eller rikets inre eller yttre säkerhet samt att utföra undersökning av sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att förebygga verksamhet som äventyrar rikets säkerhet.

Polisstyrelsen bestämmer närmare vilka kategorier av ärenden som ska undersökas av skyddspolisen.

11 §
Rörliga polisen

Rörliga polisen ska

1) upprätthålla allmän ordning och säkerhet,

2) leda och övervaka trafiken samt verka för att trafiksäkerheten främjas,

3) verka för förebyggande av brottslighet samt undersöka brott och andra händelser som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten,

4) svara för polisverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats,

5) svara för uppgifter som hänför sig till republikens presidents säkerhet, och

6) utgöra en polisreserv.

Särskilda bestämmelser
15 §
Polisens tjänster

Bestämmelser om tjänsterna vid polisen, förordnandet till tjänsterna och de särskilda behörighetsvillkoren för tjänsterna utfärdas genom förordning av statsrådet, om inte något annat följer av denna lag eller av statstjänstemannalagen (750/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

De ärenden som gäller polisväsendet och som är anhängiga vid inrikesministeriet och länsstyrelserna när denna lag träder i kraft samt de ingångna avtalen och förbindelserna liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem och som enligt denna lag eller någon annan lag eller en förordning efter denna lags ikraftträdande hör till Polisstyrelsen överförs till Polisstyrelsen.

Om uppgifter inom Polisstyrelsens verksamhetsområde enligt bestämmelser någon annanstans i lagstiftningen ska skötas av inrikesministeriet, polisens högsta ledning, länsstyrelsen eller polisens länsledning, ska Polisstyrelsen efter denna lags ikraftträdande ha hand om uppgifterna och utöva befogenheterna i anslutning till dem, om det inte föreskrivs något annat.

Innan Polisstyrelsen inleder sin verksamhet är inrikesministeriet den behöriga myndighet som kan fatta de beslut som verkställigheten av denna lag kräver och som omfattas av Polisstyrelsens behörighet efter ikraftträdandet.

Inrikesministeriet kan inrätta tjänsten som polisöverdirektör vid Polisstyrelsen innan denna lag har trätt i kraft. Tjänsten inrättas från och med den 1 januari 2010 och efter inrättandet tillämpas bestämmelserna i statstjänstemannalagen på den.

När denna lag träder i kraft övergår andra än i 4 mom. nämnda tillsvidareanställda i tjänsteförhållande vid inrikesministeriets polisavdelning och länsstyrelsens polisavdelning samt överförs motsvarande tjänster till inrikesministeriet, Polisstyrelsen, polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten eller någon annan polisenhet så som bestäms närmare genom beslut av inrikesministeriet.

När denna lag träder i kraft övergår de anställda vid inrikesministeriets polisavdelning och länsstyrelsens polisavdelning som har tidsbundna uppgifter till anställning hos inrikesministeriet, Polisstyrelsen, polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten eller någon annan polisenhet för den tid deras visstidsanställning varar så som bestäms närmare genom beslut av inrikesministeriet.

För överföringen av tjänsterna och uppgifterna behövs inte tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke, om inte tjänsten eller uppgiften överförs till en annan pendlingsregion. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten gäller för deras anställningsförhållande samt sin lön i euro.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.