76/2009

Given i Helsingfors den 12 februari 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom., 25 § 3 mom. och 28 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dessa lagrum sådant 25 § 3 mom. lyder i lag 430/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller inlämnande av ansökningar samt räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till miljöstödet för 2009 (42/2009),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009 (43/2009),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009 (44/2009),

6) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009 (45/2009).

2 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet, nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget samt stöd för husdjursskötsel, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum ska ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Anmälan om deltagande är i kraft tills vidare om producenten inte gör några ändringar i anmälan eller meddelar om att produktionen upphör eller utesluts ur systemet av något annat skäl.

Anmälan om direktförsäljning som gäller produktionsstöd för mjölk som säljs direkt och förhandsanmälan om direktförsäljning lämnas in till arbets- och näringscentralen samt i landskapet Åland till länsstyrelsen på Åland.

Ansökningar om stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter lämnas in till arbets- och näringscentralen på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger, samt i landskapet Åland till länsstyrelsen på Åland.

Ansökningsblanketter för lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp lämnas in till den arbets- och näringscentral på vars verksamhetsområde lagret ligger.

3 §
Tidpunkterna för fastställande av husdjursstöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för fastställande av stöd som avses i 16 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 19 § i förordningen om nordligt stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

De räkningsdagar och andra tidpunkter som används för nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för stödår 2010 anges i bilaga 2 till denna förordning.

4 §
Överföringar av besittning vid ansökan om förskott på husdjursstöd

Vid de överföringar av besittningsrätten som ägt rum efter att tiden för ansökan om förskott gått ut kan ansökan om förskott på stöd överföras på lägenhetens nya innehavare om den förra och den nya innehavaren så överenskommer.

För att ansökan om förskott ska kunna överföras krävs det att jordbruket på gården under 2009 bedrivs i den omfattning som lägenhetens förra innehavare uppgett i ansökan om förskott.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Esa Hiiva

Bilaga 1

TIDPUNKTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV PRODUKTIONSKOPPLAT HUSDJURSSTÖD
Djur Räkningsdagar 2009
Hongetter 1.5.
Djur Period för fastställande av stöd
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga under perioden 1.7.2008-30.6.2009 nämnda dagar inräknade
Tackor Antalet tackor som uppfyller djurhållningsperiod för tackor
Hästar Antalet hästar som uppfyller djurhållningsperiod för hästar
Slaktade kvigor, tjurar och stutar Antalet slaktade djur 2009

Bilaga 2

DE RÄKNINGSDAGAR OCH ANDRA TIDPUNKTER SOM ANVÄNDS VID DEFINIERANDE AV HUSDJURSLÄGENHET I NATIONELL TILLÄGGSDEL TILL KOMPENSATIONSBIDRAG FÖR STÖDÅR 2010
1) Räkningsdagar för husdjur Räkningsdagar 2009
Svin
- suggor 1.10.1), 1.11.1)och 1.12.1)samt
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. och 1.9.
1.10.2), 1.11.2)och 1.12.2)
- galtar 1.5. och 1.9.
- andra svin (3-8 mån.)3) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. och 1.12.
Fjäderfä
- hönor inklusive moderhönor samt moderdjur av broiler och kalkon 1.10.1), 1.11.1)och 1.12.1)samt
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. och 1.9.
1.10.2), 1.11.2)och 1.12.2)
- moderdjur av anka och gås samt hägnade moderdjur av fasan och and 1.5. och 1.9.
- broilrar 1.5. och 1.9.
Hongetter 1.5.

1) Antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och kalkon 1.10.2008, 1.11.2008 och 1.12.2008 beaktas i nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2010.

2) Antalet suggor, hönor, moderdjur av broiler och kalkon 1.10.2009, 1.11.2009 och 1.12.2009 beaktas i nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2011.

3) I var och en år 2009 eller efter år 2009 given ny förbindelse som gäller nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget som en husdjurslägenhet samt år 2008 eller före 2008 givna motsvarande förbindelser om inte sökanden kräver att det används de grunder som avses i bilaga 2 för slaktsvin eller unga suggor och galtar

2) Andra perioder för fastställande av husdjursstöd
Djur Period för fastställande av stöd
Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar och kvigor Det ur nötdjursregistret erhållna genomsnittliga under perioden 1.1.-31.12.2009 nämnda dagar inräknade
Tackor Antalet tackor som uppfyller djurhållningsperiod för tackor
Hästar Antalet hästar som uppfyller djurhållningsperiod för hästar
Slaktade kvigor, tjurar och stutar Antalet slaktade djur 2009
Slaktsvin Antalet slaktade djur 2009
Unga suggor och galtar Antalet djur som sålts till avel 2009
Ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner och hägnade änder Antalet slaktade djur 2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.