1091/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 20 § 4 mom. samt

ändras 20 § 3 mom. som följer:

20 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Om det i ett arrendeavtal som har ingåtts innan denna lag trädde i kraft inte har överenskommits om överföring av stödrättigheter och arrendatorn och utarrenderaren inte heller i övrigt avtalat något i saken och om avsaknaden av ett sådant villkor skulle leda till oskäligheter med hänsyn till bland annat avtalsparternas berättigade förväntningar, kan avtalet jämkas så som föreskrivs i 4 § 2 mom. i jordlegolagen (258/1966).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 52/2007
JsUB 12/2008
RSv 201/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.