908/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap. 7 § 4 mom., i 13 kap. 10 § 1 mom. det inledande stycket och 4 mom. samt 14 kap. 4 § 1 mom., av dem 12 kap. 7 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1089/2006, som följer:

12 kap.

Sökande av ändring

7 §
Undanröjande av beslut

Likaså kan Finansinspektionen för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden föreslå att ett på ovan nämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslöshetskassa eller för försäkringsdomstolen att ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska undanröjas. Efter att ha gjort en sådan framställning kan Finansinspektionen förordna att utbetalningen av förmånen ska inställas temporärt eller att den ska betalas till det belopp framställningen avser. Dessutom har utkomstskyddsombudet rätt att ansöka om att ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som gäller arbetskraftspolitiska förutsättningar ska undanröjas enligt vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.


13 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

10 §
Register över förmånstagare

Registret över förmånstagare är ett personregister vid Finansinspektionen som fungerar som basregister för förmåner som arbetslöshetskassorna betalar ut. De uppgifter som insamlats för registret över förmånstagare får användas endast för


I lagen om Finansinspektionen (878/2008) och i lagen om försäkringskassor föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få och lämna uppgifter.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §
Verkställighetsanvisningar

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar allmänna anvisningar i syfte att åstadkomma en enhetlig praxis i fråga om arbetslöshetsförmånerna. Anvisningarna bereds av Finansinspektionen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.