897/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 juli 2005 om försäkringsförmedling (570/2005) 6 kap., 38 § 2 och 3 mom., 39 §, 44 § 2 mom. och 47 § samt

ändras 2 § 2 mom., 8 § 1 mom. 7 punkten, 37 §, rubriken för 38 § och 38 § 4 mom. som följer:

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

På försäkringsförmedling som gäller återförsäkring tillämpas inte 19―23, 25 och 26 §, 28 § 2 och 3 mom., 29 §, 40 § 2―4 mom. och 41 § i denna lag och inte heller 5 kap. i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Denna lag tillämpas inte på försäkringsförmedling som från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bedrivs i Finland, om verksamheten endast gäller återförsäkring och verksamheten i det aktuella landet övervakas på ett sätt som åtminstone motsvarar kraven i denna lag eller på ett därmed jämförbart sätt.


8 §
Anteckningar i försäkringsförmedlarregistret

I försäkringsförmedlarregistret skall antecknas


7) sådana av Finansinspektionen utfärdade uppmaningar och förbud som har förenats med vite enligt 38 eller 48 § i lagen om Finansinspektionen,


37 §
Tillsyn över försäkringsförmedlare

Finansinspektionen övervakar att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter iakttas. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

38 §
Förbud mot försäkringsförmedling

Om en försäkringsförmedlare i något väsentligt avseende har försummat sina skyldigheter enligt denna lag och försummelserna eller felen inte har avhjälpts inom en skälig tid som Finansinspektionen bestämt, kan Finansinspektionen förbjuda försäkringsförmedlaren att fortsätta med sin verksamhet tills felen eller försummelserna har avhjälpts eller, om försummelserna eller felen är grova, avföra försäkringsförmedlaren ur registret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.