892/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 5 a, 5 b och 34 §, sådana de lyder, 5 a § i lagarna 769/1997 och 598/2003, 5 b § i nämnda lag 598/2003 och 34 § delvis ändrad i nämnda lag 769/1997,

ändras 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 10, 11, 11 a och 13 a §, 30 § 3 mom., 30 a, 30 b och 40 §, sådana de lyder, 3, 10, 11 och 11 a § i nämnda lag 769/1997, 4 § 1 och 2 mom. och 5 § 2 mom. i nämnda lag 598/2003, 13 a § i nämnda lag 769/1997 och i lagarna 640/2006 och 478/2007, 30 § 3 mom. i nämnda lag 640/2006, 30 a § i lag 757/2004 och i nämnda lag 640/2006, 30 b § i lag 1429/2007 samt 40 § i nämnda lag 769/1997 och i lag 77/1998, samt

fogas till lagen nya 11 b, 40 a, 40 b och 40 c § som följer:

3 §

Länsstyrelsen i Södra Finlands län (länsstyrelsen) utövar i egenskap av central förvaltningsmyndighet tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

4 §

För pantlånerörelse ska ansökas om koncession hos länsstyrelsen. Koncession kan beviljas också för en ny pantlåneinrättning innan den registreras.

I koncessionsansökan ska lämnas tillräckliga uppgifter om pantlåneinrättningens ägare och deras ägarandelar, om förvaltningen och om de personer som sköter förvaltningen. Till ansökan ska fogas stiftelseurkunden. Länsstyrelsen har rätt att kräva också andra upplysningar som den anser vara behövliga. Polisen på den berörda orten ska ombes ge ett yttrande om pantlåneinrättningens koncessionsansökan.


5 §

Efter att ha hört sökanden har länsstyrelsen rätt att i koncessionen uppställa sådana villkor för pantlåneinrättningens affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

10 §

En anmälan om etablering och indragning av en pantlåneinrättnings filialer ska göras till länsstyrelsen.

11 §

Innan en pantlåneinrättning inleder sin verksamhet ska den tillställa länsstyrelsen

1) ett fullständigt utdrag som visar att registermyndigheten har registrerat inrättningen och som inbegriper bolagsordningen,

2) uppgift om styrelsemedlemmarnas och suppleanternas, verkställande direktörens och, om en vice verkställande direktör har utsetts, dennes samt revisorernas och revisorssuppleanternas namn, medborgarskap och hemort,

3) utredning om hur panterna förvaras och hur de försäkras.

Om de uppgifter som nämns i 1 mom. förändras ska länsstyrelsen utan dröjsmål underrättas.

11 a §

En pantlåneinrättning ska innan verksamheten inleds underrätta länsstyrelsen om de ägare av andelar i pantlåneinrättningen som äger minst 10 procent av aktiekapitalet eller vars andel svarar för minst 10 procent av den rösträtt som inrättningens aktier medför eller vars andel annars ger rätt att utöva ett därmed jämförbart inflytande i pantlåneinrättningens förvaltning samt om innehavens storlek. Av anmälan ska framgå behövliga uppgifter om andelarnas storlek och ägare. Inrättningen ska omedelbart anmäla de förändringar i innehaven som den fått kännedom om.

Om länsstyrelsen konstaterar att ett innehav av någon andel äventyrar pantlåneinrättningens försiktiga och sunda affärsverksamhet, kan den förbjuda ägaren av andelen att utöva sin rösträtt.

Länsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om anmälningar till länsstyrelsen enligt denna paragraf.

11 b §

Koncessionshavaren ska till länsstyrelsen lämna in kopior av revisionsberättelsen och bokslutet med bilagor inom två månader efter det att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts. Koncessionshavaren ska också utan dröjsmål anmäla till länsstyrelsen att styrelsemedlemmar och verkställande direktören har bytts ut och lägga fram en utredning över verkställande direktörens behörighet.

13 a §

Länsstyrelsen ska för en pantlåneinrättning förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) bestämmelserna i 13 § inte har iakttagits,

2) en revisor inte är oberoende enligt 24 eller 25 § i revisionslagen, eller

3) bolagsordningens bestämmelser om revisorernas antal eller behörighet har överträtts.

Länsstyrelsen ska be Centralhandelskammarens revisionsnämnd om yttrande innan sådana ärenden om oberoende avgörs som avses i 1 mom. 2 punkten.

Länsstyrelsens förordnande gäller till dess att en ny revisor har utsetts i stället för den som avses i 1 mom.

Länsstyrelsen meddelar pantlåneinrättningen förordnande enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Länsstyrelsen kan under en mandatperiod entlediga en revisor som den förordnat.

30 §

Länsstyrelsen beviljar pantlåneinrättningar tillstånd enligt 6 kap. 10 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i aktiebolagslagen.

30 a §

Om en pantlåneinrättning har för avsikt att flytta sitt säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska pantlåneinrättningen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering sända länsstyrelsen en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i den förordningen.

Registermyndigheten får inte ge intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004) om länsstyrelsen innan tillstånd enligt 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om länsstyrelsen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet.

30 b §

Om en pantlåneinrättning deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om länsstyrelsen innan tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att pantlåneinrättningen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om länsstyrelsen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen eller delningen.

40 §

Länsstyrelsen ska förbjuda pantlånerörelse som bedrivs utan koncession enligt denna lag.

Om koncessionshavaren försummar sina skyldigheter enligt denna lag, lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) eller sin bolagsordning, kan länsstyrelsen uppmana koncessionshavaren att fullgöra sina skyldigheter inom en viss tid.

Länsstyrelsen kan förena förbud eller uppmaningar enligt denna paragraf med vite. Förbud enligt 1 mom. måste dock förenas med vite om detta inte av något särskilt skäl är obehövligt. Vitet döms ut av Tavastehus förvaltningsdomstol. I övrigt föreskrivs om vite i viteslagen (1113/1990).

40 a §

Länsstyrelsen ska återkalla koncessionen om

1) pantlåneinrättningen i sin verksamhet på ett väsentligt sätt har brutit mot lag, förordning eller föreskrifter som en myndighet med stöd av lag eller förordning har meddelat eller fastställt eller om det inte längre finns förutsättningar för beviljande av koncession,

2) pantlåneinrättningen har upphört med sin verksamhet för en längre tid än sex månader,

3) pantlåneinrättningen inte har inlett sin verksamhet inom tolv månader efter det att koncession beviljats, eller

4) felaktiga uppgifter lämnades i ansökan om koncession.

Om länsstyrelsen med stöd av 1 mom. återkallar en pantlåneinrättnings koncession kan den samtidigt bestämma hur verksamheten ska avslutas.

Länsstyrelsen ska anmäla till registermyndigheten att en koncession har återkallats.

Om det med beaktande av förhållandena vore oskäligt att återkalla koncessionen kan länsstyrelsen i stället ge koncessionshavaren en skriftlig varning.

Länsstyrelsen kan på pantlåneinrättningens ansökan återkalla dess koncession, om inrättningen har beslutat upphöra med den koncessionspliktiga verksamheten. På återkallelse enligt detta moment tillämpas 2 och 3 mom.

40 b §

Länsstyrelsen har rätt att få sådana uppgifter ur straffregistret och ur det i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) nämnda bötesregistret som är nödvändiga för tillsynen och för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallelse av koncession.

Länsstyrelsen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få sådana andra uppgifter av koncessionshavaren som behövs för övervakningen av att denna lag iakttas.

40 c §

I förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om överklagande av beslut som har fattats enligt denna lag.

Beslut enligt denna lag om att återkalla en koncession ska iakttas trots att det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.