890/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 april 2004 om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) 3―6 och 8 § som följer:

3 §
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om tillsynen över utländska fondbolags verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till motsvarande utländska tillsynsmyndigheter.

4 §
Förutsättningarna för etablering av filial

Ett utländskt fondbolag kan etablera filial i Finland efter det att tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om etableringen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om filialens planerade verksamhet, förvaltning och ledning samt om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Filialen kan inleda sin verksamhet då fondbolaget har fått information enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen eller, om Finansinspektionen inte har informerat om saken inom den tid som anges i nämnda paragraf, efter att tidsfristen för behandlingen av informationen har gått ut.

Ett utländskt fondbolag får två månader efter den anmälan som avses i 1 mom. genom sin filial inleda marknadsföring av andelar i ett fondföretag som bolaget förvaltar, om fondföretaget enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller fondföretagsdirektivets villkor och Finansinspektionen inte under nämnda tid förbjuder inledandet av marknadsföringen. Finansinspektionen kan förbjuda fondbolaget att inleda marknadsföringen, om denna strider mot en lag som ska tillämpas på marknadsföring eller om arrangemangen för betalningar till dem som äger andelar i fondföretaget, för inlösen av andelar eller för förverkligande av fondföretagets rapporteringsskyldighet inte är förenliga med finsk lag. Finansinspektionen ska underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som har auktoriserat det utländska fondbolaget om beslutet att förbjuda inledandet av marknadsföringen.

Ett utländskt fondbolag ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. minst en månad innan ändringarna genomförs. Finansinspektionen kan till följd av ändringar ändra föreskrifter och villkor som den informerat om enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen.

5 §
Tillhandahållande av tjänster utan etablering av filial

Ett utländskt fondbolag som har fått sådan auktorisation som avses i 2 § 1 punkten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att bedriva verksamhet i Finland också utan att etablera dotterföretag eller filial.

Ett utländskt fondbolag kan tillhandahålla tjänster i Finland i enlighet med sitt verksamhetstillstånd efter det att hemstatens tillsynsmyndighet har underrättat Finansinspektionen om saken. Av anmälan ska framgå vilken verksamhet fondbolaget ämnar bedriva i Finland och under vilka former samt uppgifter om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant. Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 § 5 mom. ska på anmälningsförfarande som avses i denna paragraf inte tillämpas 130 § 1 mom. lagen om placeringsfonder.

Det utländska fondbolaget ska på förhand skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar som ska göras i den information som avses i 1 mom. Finansinspektionen kan till följd av ändringarna ändra de villkor som ställts i informationen enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen.

6 §
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet

I 61 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning och förbjudande av filialers verksamhet. Finansinspektionen kan utöver vad som föreskrivs i nämnda lag förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om förbudet på grund av ärendets brådskande karaktär är nödvändigt för att skydda de investerares eller andra personers intressen som har erbjudits tjänster.

8 §
Begränsning av verksamhet och återkallelse av verksamhetstillstånd

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av tillståndsenlig verksamhet och om återkallelse av verksamhetstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.