881/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 23 b § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 23 b §, sådan den lyder i lag 408/2004, som följer:

23 b §

Om ett kreditinstitut har en filial i en annan EES-stat och har trätt i likvidation eller försatts i konkurs ska likvidatorn eller boförvaltaren publicera ett utdrag av beslutet om likvidationen eller konkursen i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar i varje i denna paragraf avsedd EES-stat. Utdraget ska publiceras på åtminstone finska och svenska.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.