880/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 29 §, 38 § 3 mom., 40 § 3 mom., 42 § 7 mom. och 128―131 § samt mellanrubriken före dem, av dem 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 929/2007,

ändras 3, 26 och 28 §, 40 § 5 mom., 161 § 2 mom. och 163 §, av dem 40 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 929/2007, samt

fogas till 161 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 929/2007, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Tillsyn

Finansinspektionen övervakar att denna lag samt föreskrifter och bestämmelser som utfärdas med stöd av den följs. Sparbankerna övervakas dessutom av sparbanksinspektionen, medan de andelsbanker som ingår i sammanslutningen av andelsbanker och andra medlemskreditinstitut övervakas av sammanslutningens centralinstitut.

26 §
Registeranmälan om koncession

Finansinspektionen ska anmäla koncessioner för registrering. Dessutom ska Europeiska gemenskapernas kommission underrättas om beviljade koncessioner. En koncession som har beviljats för ett nytt företag eller för ett europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget.

En inlåningsbanks koncession ska dessutom för kännedom anmälas till insättningsgarantifonden och koncessionen för ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster till ersättningsfonden för investerarskydd.

28 §
Begränsning av verksamheten och återkallelse av koncession

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om begränsning av verksamhet och återkallande av koncession. Finansinspektionen ska anmäla återkallande av koncession för registrering. Anmälan ska dessutom göras till insättningsgarantifonden, den i 7 kap. avsedda säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet är medlem i fonden.

40 §
Att leda kreditinstitut och holdingföretag

Vad som i denna paragraf föreskrivs om kreditinstitut ska på motsvarande sätt tillämpas på holdingföretag.

161 §
Filialetablering i en EES-stat

Finansinspektionen ska inom tre månader efter att ha mottagit de uppgifter som avses i 1 mom. vidarebefordra dem till motsvarande tillsynsmyndighet i etableringsstaten och samtidigt lämna uppgifter om kreditinstitutets kapitalbas och kapitaltäckning, om säkerhetssystemet för insättarna, om investerarskyddssystemet eller avsaknaden av ett sådant samt övriga uppgifter som behövs för inledande av filialens verksamhet. Kreditinstitutet ska underrättas om att uppgifterna lämnats.


Kreditinstitutet ska skriftligen underrätta Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i EES-staten enligt 1 mom. om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. minst en månad innan ändringarna genomförs.

163 §
Begränsning och förbjudande av filials verksamhet

I 27 och 57 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning och förbjudande av filialers verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.