859/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 22 a § och 27 § 3 mom., sådana de lyder, 22 a § i lag 1144/2000 och 27 § 3 mom. i lag 1376/2007, samt

fogas till lagen nya 22 b och 22 c § samt till 27 §, sådan den lyder i lag 1068/2005 och i nämnda lag 1376/2007 ett nytt 4 mom. som följer:

22 a §
Bestämmande av statsandelarna vid ändringar i kommunindelningen

Till följd av en sådan ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar ska kommunens statsandelar och utjämningen av statsandelarna räknas på basis av de uppgifter för kommunen vilka ligger till grund för bestämmandet av statsandelarna det år som ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Som grund för kommunens invånarantal ska betraktas de sammanräknade i befolkningsdatalagen avsedda befolkningsuppgifter som avser årsskiftet före det år som ändringen i kommunindelningen träder i kraft och som gäller de kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen.

22 b §
Bestämmande av statsandelarna vid partiella kommunsammanslagningar

Om en kommuns område minskas eller utvidgas på grund av en ändring i kommunindelningen, men antalet kommuner inte minskar, beräknas statsandelarna och utjämningen av statsandelarna för den utvidgade kommunen, i fråga om det område med vilket kommunen utvidgas, på basis av de uppgifter som ligger till grund för bestämmandet av statsandelarna för den kommun som blir mindre det år som ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Statsandelarna och utjämningen av statsandelarna för den kommun som blir mindre fördelas det år som kommunindelningen träder i kraft mellan den kommun som blir mindre och den kommun eller de kommuner som utvidgas i samma proportion som antalet invånare i den kommun som blir mindre fördelar sig mellan dem.

Inom undervisnings- och kulturverksamheten beviljas den på det kalkylerade antalet studerande, undervisningstimmar, handledningstimmar, studerandeveckor, studerandeårsverken och årsverken baserade statsandelen de kommuner som vid ändring i kommunindelningen åläggs att ordna tjänsterna i fråga.

Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft på alla statsandelar samt det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft och året därpå på utjämningen av skatteinkomsterna och på grunderna för statsandelar för anläggningskostnader.

22 c §
Bestämmande av statsandelarna när en kommuns område delas

När en kommun slås samman med två eller flera kommuner ska i fråga om området för den kommun som upplöses statsandelarna och utjämningen av statsandelarna för de nya eller utvidgade kommunerna beräknas på basis av de uppgifter för den kommun som upplöses vilka skulle ligga till grund för bestämmandet av statsandelarna det år som ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft delas de statsandelar som avses i 1 mom. mellan de nya eller utvidgade kommunerna i samma proportion som antalet invånare i den kommun som upplöses fördelar sig mellan de övriga kommuner som ändringen i kommunindelningen gäller.

Inom undervisnings- och kulturverksamheten beviljas den på det kalkylerade antalet studerande, undervisningstimmar, handledningstimmar, studerandeveckor, studerandeårsverken och årsverken baserade statsandelen de kommuner som vid ändring i kommunindelningen åläggs att ordna tjänsterna i fråga.

Som grund för invånarantalet i områdena i kommunen betraktas de i befolkningsdatalagen avsedda befolkningsuppgifterna vid årsskiftet före det år som ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft på alla statsandelar samt det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft och året därpå på utjämningen av skatteinkomsterna och på grunderna för statsandelar för anläggningskostnader.

27 §
Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2009 minskas med 0,96 euro per invånare för finansiering av kostnaderna för utvecklande av statens och kommunernas gemensamma datasystem.

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen minskas från och med 2009 med 3,75 euro per kommuninvånare på grund av att intressebevaknings-, konsumentrådgivnings- och underhållsstödsuppgifterna överförs från kommunerna till staten och Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 110/2008
FvUB 19/2008
RSv 162/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.