817/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 december 1984 om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 1 och 2 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1042/1998, som följer:

1 §

Kostnaderna för ett gårdsbesök eller en arbetsplatsutredning som hör till företagshälsovården enligt 12 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och som gäller lantbruksföretagare enligt 3 § 1 mom. 6 punkten i lagen om företagshälsovård ersätts av statens medel. Från ersättningen avdras det belopp som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Av statens medel ersätts högst den kostnad som ligger till grund för det maximibelopp per företagare och år som Folkpensionsanstalten med stöd av 13 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen fastställer årligen. Från kostnaden avdras den ersättning som betalas enligt sjukförsäkringslagen.

Av statens medel betalas dessutom ersättning till Arbetshälsoinstitutet i enligthet med institutets redovisning till Folkpensionsanstalten för de behövliga och skäliga kostnader som föranleds av verksamheten inom centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård till den del de utgör högst 10 procent av totalkostnaderna för lantbruksföretagarnas företagshälsovård.

Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård har rätt att ta ut avgifter och arvoden för sina tjänster till lantbruksföretagare. För avgifterna för serviceproduktion till lantbruksföretagare har lantbruksföretagaren eller kommunen rätt att få ersättning enligt 13 kap. i sjukförsäkringslagen.

2 §

Ersättningar som avses i denna lag beviljas och utbetalas av Folkpensionsanstalten. Om företagshälsovårdstjänsterna produceras av en kommun eller en samkommun, ersätts kommunen eller samkommunen för kostnaderna för gårdsbesök eller arbetsplatsutredningar i enlighet med en redovisning från respektive kommun eller samkommun. Om tjänsterna produceras av en sådan producent av företagshälsovårdstjänster som avses i 7 § 2 eller 3 punkten i lagen om företagshälsovård, ersätts lantbruksföretagaren för kostnaderna för gårdsbesök eller arbetsplatsutredning på ansökan. I fråga om sökande av ersättning tillämpas vad som i 15 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen föreskrivs om ansökan om ersättning för företagshälsovård.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På ersättningen av kostnader för gårdsbesök eller arbetsplatsutredningar som gjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas den lag som gällde vid ikraftträdandet.

RP 133/2008
AjUB 8/2008
RSv 117/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.