735/2008

Given i Helsingfors den 27 november 2008

Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 q § i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987), sådan paragrafen lyder i lag 342/2008:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk. Förordningen tillämpas i tillämpliga delar också på andra kärnanläggningar med kärnreaktor.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) beredskapssituation en olycka eller händelse där kärnkraftverkets säkerhet försämras eller riskerar att försämras, eller som förutsätter effektivering av beredskapen i syfte att trygga säkerheten vid kraftverket; beredskapssituationer klassificeras enligt hur allvarliga de är och hur de kan hanteras enligt följande:

- beredskapsläge är en situation där kärnkraftsverkets säkerhetsnivå ska säkras i en exceptionell situation,

- anläggningsnödläge är en situation där kärnkraftverkets säkerhet försämras eller riskerar att försämras avsevärt, och

- allmänt nödläge är en situation där det finns risk för sådana utsläpp av radioaktiva ämnen som kan kräva skyddsåtgärder i kärnkraftverkets omgivning,

2) allvarlig reaktorolycka en situation där en betydande del av bränslet i reaktorn skadas,

3) kraftverksområde ett område som en kärnanläggning använder och som omger anläggningen och där rätten att färdas och vistas inom området har begränsats genom en förordning som utfärdats av inrikesministeriet med stöd av 52 § i polislagen (493/1995),

4) skyddszon ett område som sträcker sig till ca fem kilometers avstånd från kärnkraftverket, och som är föremål för begränsningar avseende markanvändningen, samt

5) beredskapszon ett område som sträcker sig till ca 20 kilometers avstånd från kärnkraftverket och för vilket myndigheterna ska göra upp en räddningsplan enligt 9 § 2 mom. i räddningslagen (468/2003).

2 kap.

Planering av beredskapsarrangemang

3 §
Planeringsgrunder

Planeringen av beredskapsarrangemang ska grunda sig på en tidsanalys av olycksförloppet vid sådana allvarliga reaktorolyckor som leder till eventuellt utsläpp. Därvid ska variationerna i anläggningsläget, händelseförloppet, strålningssituationen i anläggningen, utsläpp, utsläppsrutter och väderleksförhållanden beaktas.

Vid planeringen ska beaktas de händelser som försämrar säkerheten, möjligheterna att kontrollera händelserna samt hur allvarliga följderna kan bli. Hotfulla situationer med anknytning till lagstridig verksamhet och de eventuella följderna av dessa ska också beaktas vid planeringen.

Åtgärderna i en beredskapssituation ska planeras så att säkerheten för de människor som vistas inom kraftverksområdet tryggas.

Beredskapsarrangemangen ska anpassas till kärnkraftverkets driftsverksamhet, brandskyddsåtgärder samt skyddsarrangemang.

Beredskapsarrangemangen ska anpassas till de räddnings- och beredskapsplaner som myndigheterna gjort upp med tanke på en kärnkraftverksolycka.

4 §
Beredskapsorganisation

Den personal som planerar och genomför beredskapsarrangemang (beredskapsorganisation) ska ha en fastställd uppgiftsfördelning.

5 §
Beredskap

Vid ett kärnkraftverk ska finnas beredskap för beredskapssituationer, analys av beredskapssituationer och följderna av dem, bedömning av den förväntade utvecklingen av beredskapssituationer samt för lämnande av information till medierna och allmänheten. Vid situationsanalysen bedöms anläggningens tekniska skick och eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen eller risken för ett sådant samt strålningssituationen inom anläggningen, kraftverksområdet och beredskapszonen.

Tillståndshavaren ska vara beredd på att i en beredskapssituation göra strålningsmätningar på kraftverksområdet och inom skyddszonen samt meteorologiska mätningar på basis av vilka de radioaktiva ämnenas spridning inom beredskapszonen kan bedömas.

Med tanke på beredskapssituationer ska det inom kraftverksområdet finnas samlingsplatser för personalen, lämpliga lokaler och lämplig utrustning för beredskapsorganisationen, jodtabletter samt pålitliga kommunikations- och alarmsystem. Beredskapsorganisationen ska ordna möjlighet för mätning av kontamination hos och rengöring av personal.

Tillståndshavaren ska säkerställa att en tillräckligt stor personalstyrka snabbt kan nås och finnas till förfogande under hela beredskapssituationen.

6 §
Beredskapsplaner

Strålsäkerhetscentralens godkännande ska inhämtas för den preliminära beredskapsplan som avses i 35 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergiförordningen (161/1988) och för den beredskapsplan som avses i 36 § 1 mom. 7 punkten i nämnda förordning samt för ändringar i dem. Beredskapsplanen utgör en del av den räddningsplan som avses i 9 § 2 mom. i räddningslagen.

Tillståndshavaren ska lämna in de godkända beredskapsplanerna och ändringarna i dem till inrikesministeriet samt den behöriga länsstyrelsen och det behöriga räddningsverket.

3 kap.

Upprätthållande av beredskap

7 §
Upprätthållande av funktionsberedskapen

I syfte att upprätthålla funktionsberedskapen vid kärnkraftverket ska tillståndshavaren årligen ordna beredskapsutbildning och träning för den egna personalen. Samarbetsövningar med myndigheterna ska ordnas regelbundet och alltid innan en ny kärnkraftverksenhet tas i drift.

Tillståndshavaren ska ordna beredskapsutbildning för alla anställda vid kärnkraftverket och all fast anställd och visstidsanställd personal som arbetar på kraftverksområdet.

De utrymmen och redskap som har reserverats för beredskapssituationer ska fortlöpande hållas i funktionsdugligt skick.

Beredskapsplanen och beredskapsanvisningarna ska hållas uppdaterade.

4 kap.

Åtgärder i en beredskapssituation

8 §
Meddelande om beredskapssituation

Tillståndshavaren ska utan dröjsmål underrätta Strålsäkerhetscentralen och den behöriga nödcentralen om att det uppstått en beredskapssituation och uppge beredskapssituationens klass enligt 2 § 1 punkten.

9 §
Åtgärder i en beredskapssituation

I en beredskapssituation ska de åtgärder som förutsätts i beredskapsplanen och andra åtgärder omedelbart vidtas för att behärska situationen och för att förebygga eller begränsa strålningsexponering.

Tillståndshavaren ska ge Strålsäkerhetscentralen samt räddningsledaren enligt 44 § i räddningslagen och det behöriga räddningsverket en lägesbild av händelserna samt information om de rekommendationer som getts och betydande beslut jämte motiveringar som fattats under beredskapssituationen.

10 §
Ledning av verksamheten i en beredskapssituation

Den som enligt kärnkraftverkets beredskapsplan är beredskapschef för kärnkraftverket ser till att åtgärder vidtas i en beredskapssituation och leder verksamheten på kraftverksområdet tills räddningsledaren meddelar att han övertar ansvaret för ledningen av räddningsverksamheten. Kärnkraftsverkets beredskapschef ska då se till att tillräckligt många anställda med sakkunskap om kärnteknik och strålskydd ställs till räddningsledarens förfogande. Ledningen av ärenden som gäller kärnsäkerheten och strålskyddet vid ett kärnkraftverk ankommer på tillståndshavaren.

Kärnkraftverkets beredskapschef ger räddningsledaren rekommendationer om befolkningsskyddsåtgärder tills Strålsäkerhetscentralen övertar ansvaret för rekommendationerna.

11 §
Upphävande av en beredskapssituation

I beredskapsplanen ska kriterierna för upphävande av åtgärder i beredskapssituationen anges. En förutsättning för upphävandet är att läget i kärnkraftverket har säkerställts, utsläppet av radioaktiva ämnen inte överstiger de gränser som fastställts för en normalsituation och att nödvändiga uppföljande åtgärder har vidtagits.

Om räddningsverksamheten fortsätter efter att beredskapssituationen har avslutats ska tillståndshavaren vara beredd på motsvarande samarbete som i beredskapssituationen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
Åtgärder i samband med räddningsverksamheten

Bestämmelser om tillståndshavarens skyldighet att delta i uppgörandet av en räddningsplan med tanke på en eventuell olycka vid ett kärnkraftverk finns i 9 § 2 mom. i räddningslagen. Tillståndshavaren ska i samarbete med det lokala räddningsväsendet på förhand sända befolkningen inom beredskapszonen instruktioner om hur den ska förhålla sig i en olyckssituation och på förhand dela ut jodtabletter till befolkningen inom skyddszonen. Tillståndshavaren är skyldig att i en olyckssituation delta i varnandet av den befolkning som omedelbart hotas.

Tillståndshavaren ska fortlöpande upprätthålla beredskap att vidta de åtgärder som räddningsverksamheten förutsätter i en beredskapssituation. Dessa åtgärder ska övas i samarbete med behöriga myndigheter. Planerna för åtgärder i samband med räddningsverksamheten ska presenteras i beredskapsplanen.

Bestämmelser om planerna och informationen finns förutom i 1―3 mom. dessutom i inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning (520/2007).

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 14 februari 1991 om allmänna föreskrifter om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk (397/1991).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 november 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Pasi Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.