712/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av foderlagen av den 8 februari 2008 (86/2008):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om foderföretagarens anmälnings- och bokföringsskyldighet, skyldighet att lämna uppgifter samt om godkännande av foderföretagare. I denna förordning föreskrivs också om skyldigheterna för ett godkänt laboratorium och ett laboratorium för kvalitetssäkring som en foderföretagare anlitar.

2 §
Förhållande till övriga författningar

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen finns utöver i denna förordning också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien (foderhygienförordning).

I fråga om bedrivande av verksamhet som avser foder av animaliskt ursprung gäller utöver denna förordning bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (biproduktförordning), och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE-förordning).

Om godkännande av tillverkare och foderföretagare som släpper ut läkemedelsfoder, bokföringen över läkemedelsfoder och import av läkemedelsfoder föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut 13/VLA/1998 om läkemedelsfoder.

Om godkännande av sådana anläggningar som framställer sällskapsdjursfoder och producerar eller bearbetar animaliska biprodukter i syfte att få foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller för larver som ska användas som fiskagn, föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter 850/2005.

Om registreringsanmälan som krävs av företagare inom primärproduktion av foder som bedriver hästhushållning, vattenbruk och uppfödning av annat vilt än renar föreskrivs i lagstiftningen om identifiering av djur.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) foderföretagare en fysisk eller juridisk person enligt definitionen i 5 § 10 punkten i foderlagen;

2) primärproducent av foder företagare som bedriver verksamhet enligt artikel 5.1 punkt a)―c) i foderhygienförordningen;

3) foderföretag ett privat eller offentligt företag med eller utan vinstsyfte enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2003 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet;

4) anläggning en enhet som genomför vilken som helst av faserna i foderproduktionen, -tillverkningen och -distributionen i ett foderföretag;

5) godkänt laboratorium ett laboratorium som har godkänts att undersöka myndighetsprov enligt 27 § i foderlagen;

6) driftsinriktning ekonomiskt viktigaste driftsinriktning inom primärproduktionen;

7) fraktblandare foderföretagare som tillverkar foderblandningar med flyttbar kvarn- och blandarutrustning;

8) lagringsföretag en aktör som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat lagringsanläggning;

9) transportföretag ett företag som tillhandahåller transporttjänster;

10) fodertillsats fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 punkt a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser; samt

11) ursprungsland det land från vilket foderpartiet importeras till Finland.

2 kap.

Registrering och godkännande av foderföretagare

4 §
Registreringsanmälan

En foderföretagare ska lämna en registreringsanmälan enligt 18 § i foderlagen. Utöver det som föreskrivs i foderlagens 18 § ska foderföretagaren ange följande uppgifter i registreringsanmälan:

1) primärproducenten ska uppge driftsinriktning och verksamheterna enligt kapitel I i bilaga 1 till denna förordning;

2) annan företagare än en primärproducent ska uppge verksamheterna enligt kapitel II i bilaga 1 och typerna av produkter enligt kapitel III i bilaga 1 till denna förordning.

Foderföretagaren ska informera Livsmedelssäkerhetsverket om permanenta eller andra väsentliga ändringar i uppgifterna i registreringsanmälan på en blankett utarbetad för detta ändamål senast när ändringarna börjar gälla.

5 §
Undantag som gäller vissa primärproducenter

I stället för primärproducenten som idkar renskötsel kan anmälan lämnas av ett renbeteslag enligt 6 § i renskötsellagen (848/1990). Tillsammans med anmälan ska lämnas uppgifterna enligt 4 § i denna förordning.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte foderföretagare som enbart levererar primärprodukter som de årligen producerat på en areal på högst tre hektar till en lokal gårdsbruksenhet eller motsvarande företagare för vidareanvändning.

6 §
Ansökan om godkännande

Foderföretagaren ska, innan verksamheten inleds eller väsentligt ändras, ansöka om godkännande av verksamheten om avsikten är att bedriva verksamhet som kräver godkännande enligt artikel 10 i foderhygienförordningen eller bilaga IV till TSE-förordningen.

Tillsammans med ansökan ska lämnas uppgifterna enligt 20 § i foderlagen. Ansökan om godkännande upprättas på en blankett utarbetad för detta ändamål och lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket. En foderföretagare som ansöker om godkännande ska därtill göra en registreringsanmälan enligt 4 § i denna förordning.

Livsmedelssäkerhetsverket ska omedelbart återta godkännandet enligt TSE-förordningen som avses i mom. 1 om kraven för godkännandet inte längre uppfylls. Om återtagandet av godkännandet enligt foderhygienförordningen föreskrivs i artiklarna 14 och 15 i foderhygienförordningen.

7 §
Godkännandenummer som tilldelas en godkänd foderanläggning

Livsmedelssäkerhetsverket ska tilldela en godkänd foderanläggning som bedriver verksamhet enligt artikel 10 i foderhygienförordningen ett godkännandenummer i den form som föreskrivs i bilaga 2 till denna förordning.

8 §
Förteckning över registrerade foderföretagaren

Livsmedelssäkerhetsverket publicerar förteckningen som avses i 37 § i foderlagen. Förteckningen ska hållas uppdaterad.

Livsmedelssäkerhetsverket ska separat för respektive verksamhet, typ av produkt eller driftsinriktning införa i en förteckning de anläggningar som det har registrerat vid förfarandet enligt 4 § eller 5 § i denna förordning.

Utöver vad som följer av 2 mom. ska i förteckningen införas godkännandenumret enligt 7 § i denna förordning för varje respektive enligt foderhygienförordningen godkänd foderföretagare.

3 kap.

Foderföretagarens anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter

9 §
Handel på den inre marknaden

Foderföretagarens skyldighet att lämna en ankomstanmälan enligt 31 § i foderlagen gäller de foder som finns upptagna i bilaga 3 till denna förordning.

Foderföretagaren ska informera Livsmedelssäkerhetsverket om införseln av foder i 1 mom. senast 24 timmar före fodrets ankomst till finskt territorium. I ankomstanmälan ska ingå följande uppgifter:

1) företagarens namn och adress;

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller om detta saknas, personnummer eller lägenhetssignum;

3) fodrets namn och beskaffenhet;

4) foderpartiets storlek;

5) ursprungsland;

6) tidpunkten för ankomsten till finskt territorium och ankomstorten; samt

7) importsätt.

Anmälningsskyldigheten gäller inte primärproducenter av foder som endast importerar foder för utfodring av djur som är avsedda för produktion av livsmedel och som producenten äger eller besitter över.

10 §
Import

Foderföretagarens skyldighet att lämna en förhandsanmälan enligt 32 § i foderlagen gäller de foder som finns upptagna i bilaga 4 till denna förordning.

Foderföretagaren ska informera Livsmedelssäkerhetsverket om införseln av foder som avses i 1 mom. senast 24 timmar före fodrets ankomst till finskt territorium. I förhandsanmälan ska ingå följande uppgifter:

1) importörens namn och adress;

2) importörens företags- eller organisationsnummer eller om detta saknas, personnummer eller lägenhetssignum;

3) fodrets namn och beskaffenhet;

4) foderpartiets storlek;

5) ursprungsland;

6) tidpunkten för ankomsten till finskt territorium och ankomstorten; samt

7) importsätt.

Fodertillsatser, förblandningar och foderblandningar innehållande dessa enligt bilaga 5 samt produkter som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om produkter som används i djurfoder (60/05) får endast importeras från sådana produktionsanläggningar som har en företrädare i Finland. Företrädaren ska lämna in till Livsmedelssäkerhetsverket en anmälan där han åtar sig att garantera att produktionsanläggningen i tredjelandet uppfyller villkoren enligt foderhygienförordningen.

Livsmedelssäkerhetsverket för en förteckning över produktionsanläggningar i tredje länder. I förteckningen antecknas både produktionsanläggningens och företrädarens namn och adress samt de produkter enligt bilaga 5 som kräver godkännande och har släppts ut på marknaden i Finland.

11 §
Anmälan till tullen

Om foder som importeras till ett annat EU-land inte släpps ut på den finska marknaden ska importören fylla i del A i det dokument som anges i bilaga 6 till denna förordning jämte identifikationen av varan enligt bilaga 7 och visa upp det vid tullanstalten.

Handelsdokumenten ska förses med hänvisning till dokument enligt 1 mom. ovan. Om det parti som omfattas av kontrollen delas upp i delar, ska varje del åtföljas av dokument enligt 1 mom. Dokumentet ska åtföljas partiet ända tills man låter partiet övergå till fri omsättning i gemenskapen.

Om tullmyndighetens skyldigheter som gäller ifyllande av del B och C i dokumentet enligt 1 mom. föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av foder (3/06).

12 §
Övriga anmälningar som gäller foderföretagare

Vid misstanke att foder som släppts ut på marknaden inte uppfyller kraven för fodersäkerhet ska foderföretagaren omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket om detta. Försäljning av och utfodring av djur med fodret ska omedelbart stoppas.

Foderföretagaren ska samarbeta med Livsmedelssäkerhetsverket för att undvika riskerna med fodret som släppts ut på marknaden. Foderföretagaren ska ge en redogörelse för förvaring, identifiering, ny behandling, annan användning och förstöring av ett parti med avvikande äkthet, kemisk renhet och hygienisk kvalitet samt, i fall av kontamination, en redogörelse för verksamheten.

Utöver vad som följer av 1 mom. ska foderföretagaren omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket om salmonella upptäcks i råvarorna, produkterna eller produktionslokaler i samband med kvalitetssäkring. Om foderföretagarens anmälningsskyldighet då halterna av skadliga ämnen i foder överskrids, föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder (10/2008).

4 kap.

Krav i fråga om bokföring

13 §
Journaler och förvaring av dem

Enligt 19 § i foderlagen ska foderföretagaren föra journal över uppgifter som har att göra med verksamheten. Journalen ska föras skriftligen eller med hjälp av ett system för automatisk databehandling eller på något annat därmed jämförbart sätt.

En primärproducent av foder ska i tillämpliga delar föra journal över de omständigheter som anges i bilaga 8 till denna förordning. Om primärproducentens journaler över primärproduktionen föreskrivs också i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006).

Bestämmelser om bokföringskravet för andra än primärproducenter inom foderbranschen finns i bilaga II till foderhygienförordningen. Om bokföringskravet för företagare som sänder, transporterar eller mottar animaliska biprodukter föreskrivs i kapitel IV i bilaga II till biproduktförordningen.

En foderföretagare ska förvara bokföringen enligt bilaga 8 till denna förordning och bilaga II till foderhygienförordningen i minst fem år.

5 kap.

Laboratoriets sammandrag och sändande av mikrobstammar

14 §
Sammandrag av undersökningar

Ett godkänt laboratorium som avses i 27 § i foderlagen ska på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran lämna ett sammandrag av undersökningarna och undersökningsresultaten enligt 25 § i foderlagen. Av sammandraget ska framgå följande uppgifter:

1) olika typer av prov och antal av proven;

2) analyser och antal av analyserna;

3) undersökningsresultat;

4) resultat som strider mot foderbestämmelserna; samt

5) resultat som tyder på hälsofara hos människor eller djur.

15 §
Sändande av mikrobstammar till ett nationellt referenslaboratorium

Ett laboratorium som avses i foderlagens 28 § för kvalitetssäkring som en foderföretagare anlitar och ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål sända salmonellastammar isolerade i foderråvaror, produkter eller produktionslokaler för typanalys.

Stammarna ska förses med följande uppgifter:

1) namnet, adressen och övriga kontaktuppgifter till uppdragsgivaren för undersökningen;

2) namnet, adressen och övriga kontaktuppgifter till det sändande laboratoriet;

3) identifikation av fodret och foderprovet;

4) identifikation av stammen som har isolerats från foderprovet; samt

5) undersökningsresultat och analysmetod som har använts vid undersökningen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 22 februari 2006 om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (4/06) samt bilaga 4 och del A i bilaga 5 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av foder (3/06).

Kommissionens direktiv (EG) nr 98/51 (31998L0051); EGT nr L 208, 24.7.1998, s. 43
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (32001R0999); EGT nr L 147, 31.5.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (32002R0178); EGT nr L 31, 1.2.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (32004R0882); EUT nr 191, 28.5.2004, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 (32005R0183); EUT nr 35, 8.2.2005, s. 1

Helsingfors den 14 november 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Marita Aalto

BILAGA 1:
VERKSAMHETER I ANSLUTNING TILL REGISTRERINGSANMÄLAN
Kapitel I: För primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkt i denna förordning:
a) tillverkning av foder,
b) blandning av foder och
c) användning av foder1
Kapitel II: För andra än primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkt i denna förordning:
1) tillverkare av tillsatser2, bioproteiner3 eller förblandningar2,
2) tillverkare av foderämnen,
3) tillverkare av foderblandningar,
4) fraktblandare,
5) gårdsbruksenhet,
6) detaljhandel4, partihandel, importör från den inre marknaden, återförsäljare eller någon annan som släpper ut på marknaden,
7) inhemsk tillverkare,
8) importör eller företrädare för tredjeland5,
9) lagringsföretag, bulkfoder,
10) lagringsföretag, förpackat foder,
11) transportföretag, bulkfoder och
12) transportföretag, förpackat foder
Kapitel III: För andra än primärproducenter gäller de typer av produkter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkt i denna förordning:
1) foder för sällskapsdjur (också foder för vilda fåglar),
2) biprodukter; kategori 2; klassificering enligt biproduktförordningen 1774/2002,
3) biprodukter, kategori 3; klassificering enligt biproduktförordningen 1774/2002,
4) fiskmjöl och foder innehållande fiskmjöl (också animaliskt dikalcium- och trikalciumfosfat, blodprodukter, blodmjöl),
5) foder för livsmedelsproducerande djur,
6) pälsdjursfoder och
7) läkemedelsfoder6

____________________

1 Om diande djur som hör till idisslare och är avsedda för livsmedelsproduktion utfodras med mjölknäring innehållande fiskmjöl ska en separat anmälan lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket enligt kommissionens förordning (EG) nr 956/2008 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser

3 Jord- och skogsbruksministeriets förordning 60/05 om produkter som används i djurfoder

a) proteiner som framställts av mikroorganismer tillhörande grupperna bakterier, jästsvampar, alger och lägre svampar, utom jäst som odlas på substrat av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung med avdödade celler

b) ammoniumsalter och biprodukter från tillverkningen av aminosyror genom fermentation

4 Registreringsskyldigheten gäller inte foderföretagare som endast bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder

5 Foderföretagare som importerar till Finland sådana produkter som avses i bilaga 5 till denna förordning

6 Läkemedelsfoder får endast framställas eller återförsäljas av företagare som separat har godkänts för detta ändamål

BILAGA 2:
UPPBYGGNADEN AV GODKÄNNANDENUMRET SOM AVSES I 7 §
1. α 2. FI 3.1 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av tillsatser eller bioprotein 3.2 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av förblandningar 3.3 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av foderblandningar 3.4 Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en utsläppare på marknaden 3.5-3.8 Fyra siftor har reserverats för det löpande numret

1. Tecknet "&alpha " anger att foderanläggningen har godkänts

2. Medlemsstatens ISO-kod. När det gäller Finland används koden FI

3. Nationellt referensnummer bestående av högst åtta alfanumeriska tecken

3.1. Första tecknet är 1, ifall det är fråga om en tillverkare av fodertillsatser eller bioprotein, i annat fall 2

3.2. Andra tecknet är 1, ifall det är fråga om en tillverkare av förblandningar, i annat fall 2

3.3. Tredje tecknet är 1, ifall det är fråga om en tillverkare av foderblandningar, i annat fall 2

3.4. Fjärde tecknet är 1, ifall det är fråga om en utsläppare på marknaden, i annat fall 2

3.5―3.8 Fyra siffror används för att ange ett löpande nummer som är specifikt för anläggningen

BILAGA 3:
SÄRSKILT RISKBENÄGNA FODER SOM AVSES I 9 § OCH SOM KRÄVER EN ANKOMSTANMÄLAN VID IMPORT TILL FINLAND FRÅN EN ANNAN MEDLEMSSTAT I EUROPEISKA UNIONEN
Risk1) Foderämne 2)/foderblandning Exempel på foder som tillhör gruppen
M K H Korn av säd Havre, korn, ris, råg, vete, majs
M H Produkter och biprodukter av korn av säd3) Vetegluten, majsgluten, majsstärkelse, mäsk, drank
M K H Frön från oljeväxter och oljehaltiga frukter Jordnöt, sojaböna, solros-, raps-, rybs-, bomulls-, lin- och sesamfrön avsedda för direkt tillverkning av foder på en foderfabrik eller för användning som foder på gården
M K H Produkter och biprodukter av frön från oljeväxter och oljehaltiga frukter4) Raps-, rybs-, kokos-, palm- och sojakakor, -mjöl och -expeller
M Frön från baljväxter, produkter och biprodukter av dem Mjöl av foderärter
M H Andra frön och frukter, produkter och biprodukter av dem Biprodukter och massor från pressning (t.ex. citruspulpa)
M Andra växter, produkter och biprodukter av dem5) Drank (t.ex. drank från rörsocker)
M K H Fiskar, andra vattenlevande djur, produkter och biprodukter av dem 6) Fiskmjöl
M Speciella foderämnen Bryggerijäst

____________________

1) Risken består av

M = hygienrisk, t.ex. förekomst av salmonellabakterier i foder

K = förbjudna substanser, t.ex. förekomst av ämnen med ursprung i landlevande djur i foder, förbjudna frön, såsom flyghavre samt levande skadeinsekter

H = skadliga ämnen, t.ex. tungmetaller, mögeltoxiner och dioxiner

2) Klassificering av foderämnen enligt den öppna förteckningen i JSMb 40/1999

3) Anmälningsskyldigheten gäller inte hydrolyserade biprodukter från spannmålsstärkelse (t.ex. kornmelass) eller produkter och biprodukter från sockring av spannmålsstärkelse (dextros, glukosmelass osv.)

4) Anmälningsskyldigheten gäller inte vegetabiliska oljor

5) Anmälningsskyldigheten gäller bara drank

6) Anmälningsskyldigheten gäller inte fiskolja

BILAGA 4:
SÄRSKILT RISKBENÄGET FODER SOM AVSES I 10 § OCH SOM KRÄVER EN FÖRHANDSANMÄLAN VID IMPORT
Risk1) Foderämne2) /foderblandning Exempel på foder som tillhör gruppen
M K H Korn av säd Havre, korn, ris, råg, vete, majs
M H Produkter och biprodukter av korn av säd3) Vetegluten, majsgluten, majsstärkelse, mäsk, drank
M K H Frön från oljeväxter och oljehaltiga frukter Jordnöt, sojaböna, solros-, raps-, rybs-, bomulls-, lin- och sesamfrön avsedda för direkt tillverkning av foder på en foderfabrik eller för användning som foder på gården
M K H Produkter och biprodukter av frön från oljeväxter och oljehaltiga frukter4) Raps-, rybs-, kokos-, palm- och sojakakor, -mjöl och -expeller
M Frön från baljväxter, produkter och biprodukter av dem Mjöl av foderärter
M H Andra frön och frukter, produkter och biprodukter av dem Biprodukter och massor från pressning (t.ex. citruspulpa)
M Andra växter, produkter och biprodukter av dem5) Drank (t.ex. drank från rörsocker)
M Speciella foderämnen Bryggerijäst

____________________

1) Risken består av

M = hygienrisk, t.ex. förekomst av salmonellabakterier i foder

K = förbjudna substanser, t.ex. förekomst av ämnen med ursprung i landlevande djur i foder, förbjudna frön, såsom flyghavre samt levande skadeinsekter

H = skadliga ämnen, t.ex. tungmetaller, mögeltoxiner och dioxiner

2) Klassificering av foderämnen enligt den öppna förteckningen i JSMb 40/1999

3) Anmälningsskyldigheten gäller inte hydrolyserade biprodukter från spannmålsstärkelse (t.ex. kornmelass) eller produkter och biprodukter från sockring av spannmålsstärkelsen (dextros, glukosmelass osv.)

4) Anmälningsskyldigheten gäller inte vegetabiliska oljor

5) Anmälningsskyldigheten gäller endast drank

BILAGA 5:
PRODUKTER SOM AVSES I 10 § 3 MOM. I FÖRORDNINGEN
1. TILLSATSER OCH PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DJURFODER (BIOPROTEINER)
1.1 Tekniska tillsatser:
• till tillämpningsområdet för punkt 1 b i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("antioxidanter") hör tillsatser med fastställda maximihalter
1.2 Organoleptiska tillsatser:
• tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 2 a i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("färgämnen"): kartonoider och xantofyller
1.3 Näringstillsatser:
• alla tillsatser som hör till kategori 3 i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003)
1.4 Zootekniska tillsatser:
• alla tillsatser som hör till kategori 4 i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003)
1.5 Kategorin av koccidiostatika och histomonostatika:
• alla tillsatser
1.6 JSM:s förordning om produkter som används i djurfoder (60/05), bilaga1:
• produkterna enligt 1.1; 1.2.2; 1.4 och 2.3
2. FÖRBLANDNINGAR
2.1 Näringstillsatser:
• tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 3 a i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003)("vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt"): A och D
• tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 3 b i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("föreningar av spårelement"): Cu och Se
2.2 Zootekniska tillsatser:
• tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 4 d i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("andra zootekniska tillsatser")
2.3 Kategorin av koccidiostatika och histomonostatika:
• alla tillsatser
3. FODERBLANDNINGAR
3.1 Zootekniska tillsatser:
• tillsatserna som hör till tillämpningsområdet för punkt 4 d i bilaga I till förordningen (EG) (1831/2003) ("andra zootekniska tillsatser")
3.2 Kategorin av koccidiostatika och histomonostatika:
• alla tillsatser
BILAGA 6
BILAGA 7
DETALJERADE ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV DEL A I DOKUMENT I BILAGA 6

A Information om det importerade partiet

1. Leverantör/Exportör

Ange personens eller företagets fullständiga namn och adress.

2. Serienummer

Ange dokumentets löpande nummer som den behöriga myndigheten har gett.

3. Mottagare

Ange den mottagande personens eller det mottagande företagets fullständiga namn och adress.

4. Tulldokument

Ange tulldokumentets nummer.

5. Följedokument

Ange följande hänvisning som åtföljer partiet.

5.1 Kryssa för "1. [ ] Ja " om laboratorietesterna enligt 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderämnen (40/1999) har utförts.

6. Uppgiftslämnare/Representant

Ange personens eller företagets fullständiga namn och adress. Om uppgiftslämnaren/representanten är samma person, anteckna "leverantör" eller "exportör".

7. Ursprung

Ange ursprungsföretagets eller -platsens namn och adress.

7.1 Ange anläggningens godkännandenummer om möjligt.

8. Varubeskrivning

Kryssa för:

[ ] 8.1 ― tillsatsämnen/förblandningar

[ ] 8.2 ― foderämnen

[ ] 8.3 ― foderblandningar

[ ] 8.4 ― vissa produkter som används i djurfoder (jord- och skogsbruksministeriets

förordning om djurfoder 60/05)

[ ] 8.5 ― foder för speciella näringsändamål

[ ] 8.6 ― andra produkter, specificera

9. KN-nummer

Ange KN-numret.

10. Antal förpackningar

Ange antal förpackningar eller anteckna "bulkvara" om det gäller oförpackade produkter.

11. Bruttovikt (kg)

Ange bruttovikten i kilogram.

12. Nettovikt (kg)

Ange nettovikten i kilogram.

BILAGA 8:
KRAV PÅ PRIMÄRPRODUCENTER SOM AVSES I 13 § ATT FÖRA JOURNAL

a) När det gäller foder för djur avsedda för livsmedelsproduktion, anges per djurart och ―grupp1)

- fodrets namn eller beskaffenhet2) och mängd

- namn och adress till den som sålt/levererat fodret och leveransdatum

- tidpunkten för när man slutat använda fodret om det finns en karenstid som måste följas

b) Foder som sålts / lämnats ut från gården

- produktens namn eller beskaffenhet och mängd

- namn och adress till den som köpt/tagit emot fodret och leveransdatum

c) Resultaten från prov tagna av fodret

d) Användningen av växtskyddsmedel och biocider

- namnet på växtskyddsmedlet eller biocider och mängd

- användningsdatum

Som bokföring räcker också att inköps- och/eller försäljningskvittona eller liknande verifikat, såsom skiftesspecifik bokföring, sparas om de uppgifter som krävs i bokföringen framgår av dem.

Som bokföring av analysresultaten från foderprover räcker att man sparar analysintygen.

När det gäller användning av växtskyddsmedel, räcker uppgifterna enligt 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring gällande växtskyddsmedel samt underrättelse om de mängder växtskyddsmedel som släppts ut på marknaden (16/2007).

Om jordbrukaren har åtagit sig att följa villkoren för miljöstödet, är de anteckningar om användningen av växtskyddsmedel som jordbrukaren gjort enligt miljöstödsvillkoren tillräckliga för att uppfylla foderkraven.

____________________

1) gäller också för gårdens egenproducerade foder

2) till exempel rybskross

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.