700/2008

Given i Helsingfors den 7 november 2008

Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/1991) 45 e §, sådan den lyder i lag 1396/1995,

ändras 2 § 1, 2 och 5 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 §, 8 a § 2 mom., 10 §, 12 § 1 mom., 17 §, 19 § 1 och 2 mom., 20 och 21 §, rubriken för 5 kap., 25 §, 26 § 1 mom., 33 § 1 mom., 43 §, 45 a § 3 mom., 45 b, 45 d, 45 f och 47 §,

av dem 2 § 5 mom. och 8 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1696/1995, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 6 § 2 mom., 8 §, 19 § 1 mom., 25 §, 26 § 1 mom., 45 a § 3 mom., 45 b, 45 d och 45 f § sådana de lyder i nämnda lag 1396/1995 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 7 a och 7 b §, till 22 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen nya 26 a och 26 b §, som följer:

2 §

Uppfinningen ska vara ny i förhållande till vad som blivit känt före ingivningsdagen för ansökan om nyttighetsmodellrätt och dessutom tydligt skilja sig från detta.

Som känt anses allt som har blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag eller utnyttjande eller på annat sätt. Likaså anses innehållet i en ansökan om nyttighetsmodellrätt, en patentansökan och en mönsterrättsansökan som före ingivningsdagen för ansökan om nyttighetsmodellrätt gjorts här i landet som känt, om denna ansökan blir offentlig enligt 18 § i denna lag, 22 § i patentlagen (550/1967) eller 19 § i mönsterrättslagen (221/1971). Bestämmelsen i 1 mom. enligt vilket uppfinningen tydligt ska skilja sig från vad som blivit känt före ingivningsdagen för en ansökan om nyttighetsmodellrätt tillämpas inte i sådana fall.


Vid tillämpningen av 2 mom. ska en publicering enligt artikel 93 i konventionen om meddelande av Europeiska patent (Europeiska patentkonventionen) upprättad i München den 5 oktober 1973 (FördrS 8/1996), nedan den europeiska patentkonventionen, jämställas med offentligblivandet enligt 22 § i patentlagen av sådana handlingar som gäller ansökan. Det ovan nämnda gäller också publicering enligt artikel 153.3 i den europeiska patentkonventionen, om det europeiska patentverket jämställer en sådan publicering med publicering enligt artikel 93.

5 §

En ansökan om nyttighetsmodellrätt till en uppfinning som inom tolv månader före ingivningsdagen har angetts i en ansökan om patent eller registrering av nyttighetsmodell i Finland eller i en ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell i en annan stat eller inom ett annat tullområde som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 5/1921) eller avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/1995), ska vid tillämpningen av 2 § 1 och 2 mom. samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar detta. Sådan prioritet kan också fås från en tidigare ansökan om skydd, om denna inte avser en stat eller ett tullområde som har anslutit sig till de nämnda konventionerna, och om motsvarande prioritet från finsk ansökan medges där den tidigare ansökan har gjorts och den lagstiftning som gäller där i huvudsak stämmer överens med konventionerna ovan.

Genom förordning av statsrådet bestäms om framställande av ett yrkande enligt 1 mom. och om bilagorna till yrkandet.

6 §

Ansökan ska innehålla en beskrivning och behövliga bilder av uppfinningen samt exakta uppgifter om vad som ska skyddas (skyddskrav). Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de bilder som ska fogas till ansökan. Beskrivningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan använda uppfinningen. Om uppfinningen gäller biologiskt material eller om biologiskt material ska användas vid utövandet av uppfinningen, tillämpas 8 a § och 22 § 6 och 8 mom. i patentlagen.


7 §

Sökanden ska betala en fastställd registreringsavgift.

7 a §

Registreringsmyndigheten bestämmer en ingivningsdag för en modellansökan, om

1) det av ansökan framgår att den är en modellansökan,

2) i ansökan ingår uppgifter som gör det möjligt för myndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta sökanden, och

3) de handlingar som getts in i samband med ansökan innehåller sådant som ska anses som en beskrivning eller bild eller i ansökan ingår en hänvisning till en tidigare ingiven ansökan om patent eller modellansökan och sökanden har gett uppgifter om ingivningsdagen för ansökan om patent eller modellansökan, ansökningsnumret samt den patent- eller registreringsmyndighet till vilken ansökan har ingivits.

Har sökanden inte följt bestämmelserna i 1 mom. för att få en ingivningsdag för modellansökan, uppmanas sökanden att avhjälpa bristerna inom den tid som registreringsmyndigheten utsätter. Har sökanden inte avhjälpt bristerna inom utsatt tid eller har sökanden inte kunnat nås inom två månader från ansökans ankomstdag, anses ansökan inte ingiven.

Har sökanden inom den tid som satts ut enligt 2 mom. avhjälpt alla brister i ansökan för att få en ingivningsdag för ansökan, räknas som ingivningsdag den dag då alla brister har avhjälpts.

7 b §

Är en ansökan som gjorts i enlighet med 7 a § bristfällig och registreringsmyndigheten upptäcker att det i ansökan saknas en eller flera delar av beskrivningen eller bilderna till vilka hänvisas i beskrivningen eller skyddskraven, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan inom den tid som registreringsmyndigheten utsätter. Ges de saknade delarna in inom utsatt tid, ska som ingivningsdag för ansökan gälla den dag då samtliga brister åtgärdats, om inte något annat följer av 2 och 3 mom.

Om i 1 mom. avsedda i efterhand inlämnade delar av en ansökan återkallas inom en månad från det att de gavs in, ska den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Lämnas saknade delar av en ansökan in i enlighet med 1 mom. och prioritet begärs från en tidigare ansökan och de saknade delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om sökanden yrkar det och inom den tid som utsatts enligt 1 mom. lämnar in en kopia av den ansökan som prioriteten grundar sig på.

8 §

Modellansökan kan också göras genom att en patentansökan som är anhängig och som avser samma uppfinning eller en anhängig ansökan om europeiskt patent ändras till en modellansökan, varvid denna anses gjord samma dag som patentansökan eller ansökan om europeiskt patent. Ändringen kan dock inte längre göras sedan tio år har förflutit från den dag då patentansökan eller ansökan om europeiskt patent anses ha gjorts. Då en sådan modellansökan görs ska i övrigt iakttas vad som föreskrivs om sökande av nyttighetsmodellrätt.

En patentansökan förblir anhängig när den ändras till en modellansökan, om sökanden inte särskilt återkallar patentansökan.

När en patentansökan enligt 1 mom. ändras till en modellansökan ska sökanden samtidigt eller senast inom den tid som registreringsmyndigheten bestämmer erlägga förfallna förnyelseavgifter. Om förnyelseavgifterna inte erläggs inom utsatt tid, avskrivs ansökningen.

8 a §

Ska europeisk patentansökan anses återkallad därför att en översättning av ansökningen på handläggningsspråket inte har ingivits till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, kan ansökningen på sökandens begäran omvandlas till nationell modellansökan med iakttagande av artikel 135 i den europeiska patentkonventionen. Sökanden ska dessutom betala fastställd registreringsavgift till registreringsmyndigheten och inge en översättning av modellansökan enligt 7 § inom utsatt tid.


10 §

En sökande eller innehavare av nyttighetsmodellrätt som inte har sin hemvist i Finland ska ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har rätt att företräda honom i frågor som gäller modellansökan eller en registrerad nyttighetsmodell.

Om ett beslut som gäller en modellansökan eller en registrerad nyttighetsmodell inte har kunnat delges sökanden, innehavaren av nyttighetsmodellrätt eller den som yrkat på ogiltigförklaring på den adress denne har uppgett, kan delgivningen ske genom att saken kungörs i Nyttighetsmodelltidningen som ges ut av Patent- och registerstyrelsen. Delgivningen anses ha skett när ovan nämnda åtgärder har vidtagits.

12 §

Registreringsmyndigheten ska granska att ansökningen uppfyller kraven i 1 § 2―4 mom. och i 6―11 §.


17 §

Uppfyller ansökningen kraven i 1 § 2―4 mom. och 6―11 §, antecknas nyttighetsmodellen i nyttighetsmodellregistret. Registreringen ska kungöras och sökanden ges ett registreringsbevis.

Efter det att en modellansökan blivit offentlig, ska registreringsmyndigheten ge ut en skyddskravspublikation på finska och svenska. Skyddskravspublikationen ges ut i elektronisk form. Bestämmelser om innehållet i skyddskravspublikationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §

Registreringen av en nyttighetsmodell ska förklaras helt eller delvis ogiltig på grund av ett krav som riktar sig mot den, om

1) den avser en uppfinning som inte uppfyller kraven i 1 § 2―4 mom. och 2 §,

2) den avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan använda den,

3) nyttighetsmodellrätten omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes,

4) kraven i 8 eller 8 a § inte har iakttagits när patentansökan har ändrats till modellansökan, eller om

5) skyddskravet har utvidgats efter det att nyttighetsmodellrätten har registrerats.

Var och en kan yrka på att en registrering ska förklaras ogiltig. Yrkandet ska framställas skriftligen hos registreringsmyndigheten och grunderna för yrkandet ska uppges. Den som framställer yrkandet ska betala en fastställd avgift. Betalas avgiften inte, ska yrkandet inte prövas.


20 §

Registreringsmyndigheten ska underrätta innehavaren av nyttighetsmodellrätten om ett yrkande om ogiltigförklaring enligt 19 § och ge honom tillfälle att yttra sig över detta inom en utsatt tid. Om innehavaren föreslår begränsning av registreringens skyddsområde, ska han inom samma tid för registreringsmyndigheten lägga fram ett nytt skyddskrav.

Motsätter sig innehavaren av nyttighetsmodellrätten yrkandet, ska registreringsmyndigheten pröva yrkandet på ogiltigförklaring. Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten lägger fram ett nytt skyddskrav, ska registreringsmyndigheten pröva yrkandet på ogiltigförklaring utgående från det nya skyddskravet.

Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten inte inom en utsatt tid motsätter sig yrkandet på ogiltigförklaring, ogiltigförklaras registreringen i dess helhet.

21 §

Registreringsmyndigheten ska ogiltigförklara registreringen av en nyttighetsmodell, om det finns en grund enligt 19 § 1 mom. för ogiltigförklaring. Om innehavaren av nyttighetsmodellrätten har lagt fram ett nytt skyddskrav gäller ogiltigförklaringen det nya skyddskravet.

Om det inte föreligger någon grund för ogiltigförklaring enligt 19 § 1 mom. i fråga om det nya skyddskrav som innehavaren av nyttighetsmodellrätten har lagt fram ska registreringen hållas i kraft i enlighet med det nya skyddskravet. Registreringsmyndigheten ska därvid publicera en ny skyddskravspublikation.

Om registreringen förklaras ogiltig, ska beslutet kungöras sedan det har vunnit laga kraft.

22 §

Sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten kan söka ändring i ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten genom vilket en framställning som avses i 26 a § 1―3 mom. har avslagits eller lämnats utan prövning.

Innehavaren av nyttighetsmodellrätten kan söka ändring i ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt 33 § 1 mom., om beslutet har gått honom emot.

5 kap.

Skyddets omfattning och giltighetstid samt återställande av förlorade rättigheter

25 §

Registreringen av en nyttighetsmodell är i kraft fyra år från ingivningsdagen för modellansökan och kan på ansökan förnyas två gånger, först för fyra år och sedan för två år.

26 §

Avgiften för förnyelse av en registrering förfaller till betalning den sista dagen i den månad då registreringsperioden löper ut. Förnyelseavgiften kan betalas inom sex månader från förfallodagen. Efter utgången av innevarande registreringsperiod ska förnyelseavgiften betalas jämte fastställda förhöjningar. Förnyelseavgiften får inte betalas tidigare än ett år före förfallodagen.


26 a §

Har en sökande eller innehavare av nyttighetsmodellrätten i ett ärende lidit rättsförlust på grund av att han inte vidtagit en åtgärd hos registreringsmyndigheten inom den tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, men har han varit så omsorgsfull som omständigheterna kräver vad gäller iakttagandet av föreskriven tid, och vidtar han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast ett år från fristens utgång, ska registreringsmyndigheten konstatera att åtgärden ska anses vidtagen i rätt tid. Sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten ska inom den tid som föreskrivs ovan för åtgärden hos registreringsmyndigheten göra en skriftlig framställning i ärendet och betala en fastställd avgift.

Har en sökande av nyttighetsmodellrätt lidit rättsförlust på grund av att han inte har iakttagit den frist som anges i 5 § 1 mom., men har gjort en ansökan inom två månader från det att prioritetsåret löpt ut, tillämpas bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf endast om framställningen gjorts och avgiften betalats inom den nämnda fristen om två månader.

På en internationell patentansökan som har fullföljts i Finland i form av modellansökan tillämpas 1 och 2 mom. också då det är fråga om en frist som borde ha iakttagits hos den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Den åtgärd som inte har vidtagits ska i de fall som avses här vidtas hos registreringsmyndigheten.

En framställning som gjorts enligt 1, 2 eller 3 mom. får dock inte avslås eller lämnas utan prövning förrän sökanden eller innehavaren av nyttighetsmodellrätten har getts möjlighet att yttra sig i saken inom en tid som registreringsmyndigheten utsätter.

26 b §

Om en framställning enligt 26 a § 1―3 mom. har bifallits och till följd av detta en modellansökan som blivit offentlig, och lämnats därhän eller avslagits, har tagits upp till fortsatt behandling, eller om en nyttighetsmodellrätt som har upphört anses ha blivit återställd, ska detta kungöras.

33 §

Avstår innehavaren av nyttighetsmodellrätten skriftligen hos registreringsmyndigheten från sin rätt, ska registreringsmyndigheten avföra nyttighetsmodellen ur registret. Avförandet ur registret träder i kraft den dag då modellansökan gavs in.


43 §

Helsingfors tingsrätt är laga domstol i mål som gäller

1) bättre rätt till en uppfinning till vilken nyttighetsmodellrätt har sökts,

2) överföring av nyttighetsmodellrätt,

3) meddelande av tvångslicens, ändring av villkoren för tvångslicens eller upphävande av rätt som avses i 32 § 1 mom.,

4) intrång i nyttighetsmodellrätt och försummelse av uppgiftsskyldighet i fråga om nyttighetsmodell, eller

5) bestämmande av ersättning enligt 37 §.

45 a §

Om inte något annat bestäms i 45 b―45 d eller 45 f §, tillämpas på behandlingen av en internationell ansökan om nyttighetsmodellrätt som omfattar Finland vad som i 3 kap. i patentlagen föreskrivs om behandlingen av en internationell patentansökan.

45 b §

En internationell ansökan om nyttighetsmodellrätt, för vilken den mottagande myndigheten har fastställt en internationell ingivningsdag, har i Finland samma verkan som en finsk modellansökan som gjorts nämnda dag. Vad som i 2 § 2 mom. andra meningen föreskrivs ska dock gälla en internationell ansökan endast om denna fullföljts enligt 45 d §.

45 d §

Vill sökanden fullfölja en internationell ansökan om nyttighetsmodellrätt för Finlands del, ska han inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, till registreringsmyndigheten ge in en översättning av den internationella ansökan till finska eller svenska eller, om ansökan är avfattad på finska eller svenska, en kopia av ansökan. Sökanden ska inom samma tid betala fastställd registreringsavgift till registreringsmyndigheten.

Har sökanden betalt fastställd registreringsavgift inom den tidsfrist som anges i 1 mom., kan han ge in den översättning eller kopia som krävs inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den frist som anges i 1 mom.

Fyller inte ansökan i det fall som nämns i 1 mom. förutsättningarna enligt denna lag, kan sökanden inom två månader från den tidsfrist som nämns i 1 mom. anpassa sin ansökan till bestämmelserna om ansökans form och innehåll i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Iakttar sökanden inte bestämmelserna i denna paragraf, ska ansökan anses återkallad för Finlands del.

45 f §

Har en internationell ansökan fullföljts enligt 45 d §, ska i fråga om ansökan och behandlingen av den tillämpas bestämmelserna i 2 och 5 kap., om inte något annat föreskrivs i denna paragraf eller i 34―38 § i patentlagen. Ansökan kan endast på framställning av sökanden upptas till prövning före utgången av den frist som anges i 45 d § 1 mom. i denna lag.

Den i 10 § föreskrivna skyldigheten för sökanden att ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inträder först då ansökan kan upptas till prövning.

När 18 månader har förflutit sedan ansökan har gjorts eller, om prioritet har begärts, sedan prioritetsdagen, och sökanden har fyllt sina skyldigheter enligt 45 d § att ge in en översättning av ansökan eller, när ansökan har gjorts på finska eller svenska, sökanden har lämnat in en kopia av ansökan till registreringsmyndigheten, är de handlingar som gäller ansökan offentliga redan innan sökanden har fullföljt ansökan.

47 §

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om modellansökan, om nyttighetsmodellregistret och dess förande samt om registreringsmyndighetens uppgifter. Registreringsmyndigheten kan utfärda mer detaljerade tekniska föreskrifter om modellansökan. Föreskrifterna kan gälla modellansökningarna och deras handläggning och registrering samt ändringarna av och fristerna för dem samt andra tekniska detaljer som kan jämställas med dessa.


1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

2. På de modellansökningar som är anhängiga då denna lag träder i kraft och på de nyttighetsmodellrätter som registrerats med anledning av ansökningarna samt på de nyttighetsmodellrätter som har registrerats innan denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag, om inte något annat följer av 3―5 mom.

3. Bestämmelserna i 7 a och 7 b § tillämpas på modellansökningar som har ingivits eller anses ha blivit ingivna den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

4. Bestämmelserna i 17 § 2 mom. tillämpas på de modellansökningar som har ingivits den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

5. Bestämmelserna i 26 § 1 mom. tillämpas på förnyelseavgifter som förfaller till betalning den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

6. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2008
EkUB 12/2008
RSv 83/2008

Helsingfors den 7 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.