568/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av 4 § i lagen om indrivning av fordringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 april 1999 om indrivning av fordringar (513/1999) 4 § som följer:

4 §
God indrivningssed

Vid indrivning får inte användas ett förfarande som strider mot god indrivningssed eller som annars är otillbörligt mot gäldenären. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).

Vid indrivningen får inte

1) felaktig eller vilseledande information ges om påföljderna av en underlåten betalning,

2) oskäliga eller onödiga kostnader eller onödigt men orsakas gäldenären, eller

3) gäldenärens integritetsskydd äventyras.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 32/2008
EkUB 11/2008
RSv 67/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (305L0029); EGT nr L 149, 11.6.2005, s. 22

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.