285/2008

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 3 § 2 mom., 7 § 2 mom., 9 och 11 §, 18 a § 1 mom., 18 c § 1, 2 och 4 mom. samt 18 d § 1 mom.,

av dem 3 § 2 mom., 7 § 2 mom., 11 §, 18 a § 1 mom., 18 c § 1, 2 och 4 mom. och 18 d § 1 mom. i lag 618/2006, samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

3 §
Blandmodell och verkställighet

I blandmodellen består en stödrättighet av en enhetlig stöddel och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel och utöver dem kan trädesrättigheter och särskilda stödrättigheter fastställas. Den gårdsspecifika tilläggsdelen fastställs för gårdsbruksenheter som har fått tjurbidrag och bidrag för stutar under referensperioden 2000―2002, gårdsbruksenheter som har fått stöd för stärkelsepotatis under referensperioden 2000―2002, gårdsbruksenheter som har rätt till mjölkbidrag den 31 mars 2006 samt gårdsbruksenheter som är berättigade till en gårdsspecifik tilläggsdel ur den nationella reserven. Den gårdsspecifika tilläggsdelen för sockerbetor fastställs för gårdsbruksenheter på basis av sockermängden i gällande grundleveransrättighet under regleringsåret 2005/2006.


7 §
Övervakning av föreskrivna verksamhetskrav

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralen, kommunalveterinären, länsstyrelsen och av länsstyrelsen förordnad tjänsteveterinär övervakar efterlevnaden av de föreskrivna verksamhetskraven i bilaga III till förordningen om gårdsstöd. Vid övervakningen iakttas i övrigt vad som i livsmedelslagen (23/2006), lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997), foderlagen (86/2008), lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) och djurskyddslagen (247/1996) föreskrivs om övervakningen av iakttagandet av nämnda lagar och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem samt om tillsynsmyndigheter. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas sådana bestämmelser om övervakningen och övervakningsförfarandet som preciserar förordningen om gårdsstöd och kommissionens förordning I samt bestämmelser om vilka bestämmelser i de lagar som nämns i detta moment eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem övervakningen av efterlevnaden gäller.

7 a §
Påföljder vid överträdelse av tvärvillkoren

Minskningar av direktstödet till följd av överträdelse av tvärvillkoren enligt förordningen om gårdsstöd görs inte, om det med hänsyn till överträdelsens allvarsgrad, omfattning och varaktighet är fråga om en mindre överträdelse.

9 §
Innehav av odlingsskiften

Det datum då åkern ska innehas av jordbrukaren för att han eller hon ska kunna få gårdsstöd är det sista datumet för ändring av stödansökan.

11 §
Situationer som gäller generationsväxlingar

Som förskott på arv betraktas, utöver vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvdabalken (40/1965), vid tillämpning av artikel 33.1 b, artikel 42.8 och artikel 59.3 andra stycket i förordningen om gårdsstöd även år 2003 eller senare

1) ingånget köp av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet som finansierats med bidrag eller lån inom ramen för startstöd till unga jordbrukare,

2) ingånget köp av en gårdsbruksenhet där köparen är säljarens arvinge i rätt nedstigande led, syster eller bror eller arvinge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make till de ovan nämnda förutsatt att köpesumman är uppenbart lägre än vad den annars skulle ha varit vid motsvarande köp om inget ovan avsett förhållande mellan köpare och säljare hade existerat,

3) ingånget köp av en del av en gårdsbruksenhet som genomförs i enlighet med 25 kap. 1 b § 3 mom. i ärvdabalken, och

4) given gåva av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet, om gåvotagaren är gåvogivarens arvinge i rätt nedstigande led, syster eller bror eller arvinge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make till de ovan nämnda.

18 a §
System för jordbruksrådgivning

Rådgivning till jordbrukare angående markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel 13 i förordningen om gårdsstöd ges av de organisationer och rådgivare som godkänts av Landsbygdsverket. Rådgivningen är avgiftsbelagd.


18 c §
Godkännande av rådgivare och behörighetsvillkor för rådgivare

Godkännande av rådgivningsorganisationer och rådgivare söks skriftligt hos Landsbygdsverket, som fattar beslut om godkännande för högst tre år i sänder. Villkor för godkännande är att rådgivningsorganisationen och rådgivaren har tillräcklig sakkunskap med hänsyn till uppgiftens beskaffenhet och omfattning. Rådgivningsorganisationer och rådgivare ska dessutom uppfylla kraven enligt 3 och 4 mom. Rådgivarna handlar under tjänsteansvar. I verksamheten tillämpas dessutom språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och förvaltningslagen (434/2003). Landsbygdsverket ska höra Livsmedelssäkerhetsverket innan det godkänner en rådgivningsorganisation eller rådgivare som ger rådgivning om identifiering och registrering av djur, växtskyddsmedel, livsmedel, foder eller djurs välbefinnande och anmälan om djursjukdomar.

Landsbygdsverket kan återkalla godkännandet, om rådgivningsorganisationen eller rådgivaren inte uppfyller villkoren för godkännande eller om denna annars kan anses vara olämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller återkommande fel eller försummelser i förfarandet. Innan Landsbygdsverket återkallar ett godkännande ska det ge organisationen eller rådgivaren en skriftlig anmärkning samt höra organisationen eller rådgivaren.


Rådgivare ska med godkänt resultat avlägga ett prov som arrangeras av Landsbygdsverket. Rådgivningsorganisationen eller rådgivaren ska dessutom förelägga Landsbygdsverket en skriftlig verksamhetsplan för rådgivningen.


18 d §
Rådgivningsregister

Landsbygdsverket för ett rådgivningsregister, i vilket införs nödvändiga identifikations- och kontaktuppgifter om rådgivningsorganisationerna, rådgivarna och de deltagande jordbrukarna i det system för jordbruksrådgivning som avses i artikel 13 i förordningen om gårdsstöd, jordbrukarnas respons på rådgivningsorganisationerna och rådgivarna samt andra uppgifter som behövs för genomförande och uppföljning av rådgivningen. Rådgivningsorganisationer och rådgivare kan efter godkännande föras in i rådgivningsregistret för högst tre år i sänder.Denna lag träder i kraft den 30 april 2008. Lagens 7 § a tillämpas dock först från den 1 januari 2009.

Ansökningar som gjorts med stöd av det 18 c § 1 mom. som gäller när denna lag träder i kraft överförs till Landsbygdsverket för behandling.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/2008
JsUB 6/2008
RSv 40/2008

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.