190/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om begränsningar i bedrivandet av fiske efter lax (Salmo salar) på Finlands territorialvatten och ekonomiska zon i Bottniska viken och i Simo älv. Begränsningarna som gäller havsområden tillämpas endast på fiske som bedrivs från fartyg som seglar under finsk flagg och är registrerade i Finland samt av medborgare som avses i 6 § 1 mom. i lagen om fiske (286/1982).

Förordningen gäller inte på de havsområden som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske inom Torne älvs fiskeområde (319/1998).

2 §
Allmän begränsning av laxfisket på havsområdet

Laxfiske är förbjudet med redskap av garn och med förankrad rev och drivrev inom Finlands territorialvatten och ekonomiska zon på Bottniska viken enligt följande:

1) från och med den 1 april till och med den 16 juni inom havsområdet mellan 60°45'N latitud och 62°30'N latitud,

2) från och med den 1 april till och med den 21 juni inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N latitud,

3) från och med den 1 april till och med den 26 juni inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N latitud,

4) från och med den 1 april till och med den 1 juli inom havsområdet norr om 65°30'N latitud.

För andra än i 6 a § i lagen om fiske avsedda yrkesfiskare gäller dessutom följande laxfiskeförbud:

1) fiske med storryssja är förbjudet ytterligare 14 dygn efter utgången av de förbud som föreskrivs i 1 mom.,

2) fiske med i 14 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om fiske (1116/1982) avsedda förankrade flytnät vars sammanlagda längd överstiger 180 meter är förbjudet till slutet av augusti.

Vid fiske med drag under de i 1 mom. avsedda förbudstiderna får högst en lax fångas och behållas per fiskare och dygn.

3 §
Laxfiske med storryssja på havsområdet

Yrkesfiskare som avses i 6 a § i lagen om fiske får med avvikelse från fiskeförbuden i 2 § 1 mom. under sju dygn före utgången av förbuden bedriva laxfiske med samtidigt högst två i 14 § 2 mom. i förordningen om fiske avsedda storryssjor per yrkesfiskare. Laxar som fåtts i detta laxfiske ska vid saluförningen vara försedda med ett särskilt märke.

Yrkesfiskare som avses i 6 a § i lagen om fiske får efter utgången av de fiskeförbud som föreskrivs i 2 § 1 mom. under 21 dygn bedriva laxfiske med samtidigt högst fem storryssjor per yrkesfiskare och efter det under 21 dygn samtidigt med högst åtta storryssjor per yrkesfiskare. Yrkesfiskare ska senast sju dygn innan det laxfiske som avses här och i 1 mom. inleds meddela positionerna för de storryssjor som sätts ut för fångst till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde storryssjorna sätts ut.

Andra än i 6 a § i lagen om fiske avsedda yrkesfiskare får efter utgången av de fiskeförbud som föreskrivs i 2 § 1 och 2 mom. till slutet av augusti bedriva laxfiske på vattenområden inom byarågång med samtidigt högst en storryssja per fiskare.

Till en storryssja som avses i denna paragraf får ingå högst ett fiskhus. Sådana delar av storryssjor som inte fiskar lax får sättas i havet tidigast tio dygn före utgången av de förbud som föreskrivs i 2 § 1 och 2 mom. eller före de tidsperioder som föreskrivs i 1 och 2 mom. i denna paragraf.

4 §
Laxfiske i terminalområden

De begränsningar som föreskrivs i 2 och 3 § berör inte följande för terminalfiske efter lax avsedda havsområden, förutsatt att inte någon del av fångstredskapet överskrider nedan nämnda gränser,

1) det havsområde utanför Ule älv som begränsas av longitud 24°50'E och av räta linjer som dragits genom punkterna 65°06'N/24°54'E och 65°07'N/25°05'E,

2) det havsområde utanför Ijo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E och 65°20'N/25°11'E samt 65°23'N/25°15'E.

Laxfiske är med avvikelse från 2 och 3 § tillåtet utan begränsningar från och med den 11 juni på det för terminalfiske efter lax avsedda havsområde utanför Kemi älv som begränsas av gränsen mellan städerna Torneå och Kemi och den räta linjen som dragits genom punkterna 65°41'N/24°31'E och 65°43'N/24°24'E. Ingen del av fångstredskapet får överskrida de i detta moment nämnda gränserna.

5 §
Laxfiske i Simo älv och dess mynningsområde

Laxfiske är med avvikelse från 2 och 3 § helt förbjudet med redskap av garn och med förankrad rev och drivrev från och med den 1 april till och med den 15 juli inom det havsområde utanför Simo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°34'N/25°02'E och 65°36'N/24°50'E samt 65°38'N/24°42'E.

Laxfiske är förbjudet med redskap av garn i Simo älv från älvens mynning till utloppet för sjön Portimojärvi från och med den 1 maj till och med den 30 november.

Vid fiske med drag i Simo älv får högst en lax fångas och behållas per fiskare och dygn.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 8 mars 1996 om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Östersjön och Bottniska viken samt i Simojoki (258/1996) jämte ändringar.

Helsingfors den 28 mars 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.