1306/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 13 § och 24 § 2 mom.,

ändras 1 och 2 §, 7 § 6 punkten, 14 §, mellanrubriken före 15 § samt 20 och 22 § och den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 447/2005, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 510/1998 och 1168/2002 samt i nämnda lag 447/2005, 7 § 6 punkten och accistabellen sådana de lyder i lag 1058/2006, samt

fogas till lagen nya 2 a och 2 b § som följer:

1 §

För elström, stenkol, naturgas, tallolja, vissa energiprodukter och de i 2 a § avsedda produkterna ska till staten i accis betalas grundaccis och tilläggsaccis enligt denna lag.

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskap ska dessutom så som föreskrivs i denna lag betalas försörjningsberedskapsavgift för elström, stenkol, naturgas, tallolja, vissa energiprodukter och de i 2 a § avsedda produkterna till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Denna lag tillämpas på biogas i fråga om stöden för elproduktion.

2 §

I denna lag avses med

1) elström elektrisk energi som hör till varukod 2716 i tulltariffen,

2) energiprodukt

a) stenkol som hör till varukod 2701 i tulltariffen; med stenkol avses även brunkol som hör till varukod 2702 i tulltariffen och sådan koks av stenkol, brunkol eller torv som hör till varukod 2704 i tulltariffen,

b) produkter som hör till varukod 2705 i tulltariffen,

c) naturgas i gasform enligt varukod 2711 21 00 i tulltariffen,

d) råtallolja enligt varukod 3803 00 10 i tulltariffen,

3) varukod i tulltariffen hänvisningar till nomenklaturen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

4) elnät elnät som avses i 3 § 1 punkten i elmarknadslagen (386/1995) och som har fått tillstånd av elmarknadsmyndigheten,

5) nätinnehavare nätinnehavare som avses i 3 § 8 och 9 punkten i elmarknadslagen,

6) industri brytning av mineraler samt industriell tillverkning och förädling av varor; med industri jämställs utövande av sådan till industrin icke hörande stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion; med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling,

7) företag en näringsidkare inom industrin med sådan rörelse eller yrkesutövning som avses i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968),

8) räkenskapsperiod en sådan räkenskapsperiod som avses i 1 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997),

9) förädlingsvärde det sammanlagda beloppet av rörelsevinst eller rörelseförlust, avskrivningar och värdenedgång samt personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod utan sådan accisåterbäring som avses i denna lag,

10) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig,

11) apparater för egen förbrukning sådana anordningar och aggregat som anläggningen behöver för produktion av el eller av el och värme och för upprätthållande av produktionsberedskapen och som behövs för avlägsnande och minskande av de miljöolägenheter som anläggningen orsakar; genom förordning av handels- och industriministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de anordningar och aggregat som hänförs till apparater för egen förbrukning,

12) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme,

13) återanvändningsbränsle bränsle med kända egenskaper som framställts genom mekanisk bearbetning av brännbart, torrt och fast samhälls- och företagsavfall som sorterats på uppkomstplatsen; med återanvändningsbränsle jämställs produktgas som framställts ur avfallsbränsle genom en termisk förgasningsprocess,

14) biogas en energirik gasblandning som uppstår ur kolhaltiga material som resultat av en biologisk förruttnelseprocess,

15) skogsflis brännflis som framställs i skogen eller vid en terminal eller en fabrik av trädrester som uppstår i skogen i samband med avverkningar, såsom trädtoppar, grenar, barr, löv, stubbar och rötter, och

16) kolväte organiska föreningar som består av kol och väte eller produkter som innehåller kolväteblandningar.

2 a §

Utöver de ovan i 2 § 1 punkten avsedda energiprodukterna, med undantag för torv, ska alla andra kolväten i gasform och fast form som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning accisbeskattas enligt skattesatsen för motsvarande uppvärmningsbränsle i accistabellen.

2 b §

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att de i denna lag nämnda varukoderna i tulltariffen uppdateras att motsvara gällande varukoder, under förutsättning att detta inte leder till att elström eller någon energiprodukt läggs till eller avlägsnas från att omfattas av denna lag, ej heller till att accisbeloppet ändras.

7 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är elström som


6) en nätinnehavare eller en sådan elproducent som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten överlåter till en annan elproducent.

14 §

Om någon annan än en auktoriserad lagerhållare har använt stenkol för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1 eller 3 punkten är accisfria, genomförs accisfriheten genom att den betalda accisen på ansökan återbärs till användaren. Ansökan om återbäring av accisen ska ges in till tullmyndigheten på den ort där stenkolet har använts.

Ansökan om återbäring kan avse det stenkol som använts under ett kalenderår eller separat det stenkol som använts under perioden januari―juni respektive perioden juli―december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av den ovan nämnda användningsperioden. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den accisfria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. Närmare bestämmelser om utbetalningstidpunkten kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller i tillämpliga delar för accisåterbäringen vad som i lagen om påförande av accis eller med stöd av den föreskrivs om accisrättelse, efterbeskattning, accishöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter, skyldighet att lämna uppgifter och ändringssökande samt vad som i övrigt föreskrivs om accis.

Tallolja
15 §

20 §

Skyldig att betala accis och försörjningsberedskapsavgift för naturgas är den som importerar naturgas från ett land utanför Europeiska gemenskapen.

22 §

Genomförandet av den i 21 § avsedda accisfriheten sker så att den accis som betalats för naturgas återbärs till användaren på ansökan.

Ansökan om accisåterbäring ska ges in till tullmyndigheten på den ort där naturgasen använts. Ansökan om återbäring kan avse naturgas som använts under ett kalenderår eller separat naturgas som använts under perioden januari―juni respektive perioden juli―december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av den ovan nämnda perioden. Återbäring förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den accisfria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. Närmare bestämmelser om utbetalningstidpunkten kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller i tillämpliga delar för accisåterbäringen vad som i lagen om påförande av accis eller med stöd av den föreskrivs om accisrättelse, efterbeskattning, accishöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter, skyldighet att lämna uppgifter och ändringssökande samt vad som i övrigt föreskrivs om accis.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 61/2007
FiUB 17/2007
RSv 85/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Elström cent/kWh
― accisklass I 1 0,87 0,013
― accisklass II 2 0,25 0,013
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 3 49,32 1,18
Naturgas, i gasform euro/MWh 5 2,016 0,084
Tallolja cent/kg 6 6,70

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.