1032/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 16 a § 3 mom. och 16 b §, sådana de lyder, det förstnämnda i förordning 266/2005 och det sistnämnda i förordning 286/2004, samt

fogas till förordningen en ny 16 c § som följer:

16 a §

Vid en sådan regional enhet inom en tvåspråkig polisinrättning där majoritetens språk är ett annat än majoritetens språk i polisinrättningen, är språkkunskapskravet för andra tjänster som polisman än de som avses i 1 mom. goda muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom ämbetsdistriktet för den regionala enheten, samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

16 b §

Vid en tvåspråkig myndighet är språkkunskapskravet för en tjänst som väktare och överväktare vid en polisinrättning goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Vid en enspråkig myndighet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk. När en tjänst som väktare eller överväktare vid en polisinrättning tillsätts vid en tvåspråkig myndighet, skall beaktas att tjänsteåligganden som förutsätter användning av finska och svenska kan fördelas mellan personer som behärskar språket i fråga.

16 c §

De behörighetsvillkor som anges i 16 § 1 mom. 24 punkten och 16 a § 2 och 3 mom. tillämpas inte, när en person som genomför den period av arbetspraktik eller fältarbete som ingår i grundexamen för polis, utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Polisöverdirektör
Markku Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.