976/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 februari 2002 om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 12 § 1 mom., 24 § 3 mom. och 33 § 2 mom. 1 punkten som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna bemötandet av utlänningar som tagits i förvar med stöd av 121 § i utlänningslagen (301/2004) i förvarsenheter som reserverats särskilt för detta ändamål.


3 §
Utveckling, styrning och övervakning

Inrikesministeriet svarar för den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen och uppföljningen av den verksamhet som avses i denna lag.


12 §
Brukspenning och utkomststöd

En utlänning får brukspenning om han eller hon inte har egna tillgångar till sitt förfogande och inte kan få dispositionsmedel på något annat sätt. Närmare bestämmelser om brukspenningen utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.


24 §
Registrering av åtgärder

Närmare bestämmelser om protokollföringen utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

33 §
Behandling av i förvar tagna utlänningars personuppgifter

För invånarregistret får insamlas och i det får införas

1) uppgifter som behövs för identifiering av den i förvar tagna utlänningen, de klientnummer som den registeransvarige och Migrationsverket ger samt uppgifter om födelseort och medborgarskap, samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.