929/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 2 § 3 mom., 20 § 1 mom., 30 § 3 mom., 31 § 2 mom., 36 och 40 §, 49 § 2 mom., 105 § 1 mom. och 161 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 5 mom., till lagen en ny 16 a §, till 24 § nya 2 och 3 mom., till lagen nya 36 a och 36 b §, till 160 §, sådan den lyder i lag 467/2007, ett nytt 2 mom. och till 164 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet

I lagen om värdepappersföretag (922/2007) föreskrivs om kreditinstituts skyldighet att höra till ersättningsfonden för investerarskydd.


På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster tillämpas i fråga om detta tillhandahållande 29―31 §, 32 § 1―3, 5 och 6 mom. samt 33―38 § i lagen om värdepappersföretag samt vad som i värdepappersmarknadslagen (495/1989) föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter.

16 a §
Utläggande på entreprenad

Med utläggande på entreprenad avses åtgärder som vidtas i samband med ett kreditinstituts verksamhet och som innebär att någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för kreditinstitutet som kreditinstitutet annars skulle sköta själv.

20 §
Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbetalbara medel

Bestämmelserna i 19 § begränsar inte Finlands Banks rätt att från allmänheten ta emot återbetalbara medel, fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) eller försäkringsföretags rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt lagen om försäkringsbolag. Bestämmelserna i 19 § begränsar inte heller försäljning av andra betalningsmedel än elektroniska pengar.


24 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Beviljande av koncession förutsätter dessutom att det har utretts att kreditinstitutets grundare samt aktieägare som innehar minst en tiondel av kreditinstitutets aktier eller en andel som medför minst tio procent av rösträtten i institutet är tillförlitliga.

En person anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att grunda eller äga ett kreditinstitut eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att grunda eller äga ett kreditinstitut.

30 §
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker

I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges om banken tillhandahåller investeringstjänster enligt 5 § i lagen om värdepappersföretag samt förvarings- och förvaltningstjänster enligt 15 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag.

31 §
Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag

I ett kreditföretags bolagsordning eller stadgar ska anges om företaget tillhandahåller investeringstjänster enligt 5 § i lagen om värdepappersföretag samt förvarings- och förvaltningstjänster enligt 15 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag.


36 §
Driftställen

Ett kreditinstitut ska ha sitt huvudkontor och minst ett fast driftställe i Finland. Det kan dessutom bedriva verksamhet i filialer och på andra driftställen. I 10 kap. föreskrivs om etablering av filialer utomlands.

36 a §
Anlitande av ombud samt utläggande av viktiga funktioner på entreprenad

Ett kreditinstitut kan bedriva affärsverksamhet genom ombud eller på annat sätt lägga ut för sin verksamhet viktiga funktioner på entreprenad, om detta inte försvårar kreditinstitutets riskhantering och interna kontroll eller i övrigt innebär betydande olägenhet för kreditinstitutets affärsverksamhet.

En funktion är viktig för affärsverksamheten, om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra kreditinstitutets finansiella ställning eller kontinuiteten i dess affärsverksamhet eller iakttagandet av de lagar som gäller kreditinstitutets verksamhet, med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller villkoren i kreditinstitutets koncession.

Ett skriftligt avtal som anger uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid ska ingås om utläggande av en viktig funktion på entreprenad.

Ett kreditinstitut som efter ha fått koncession har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ombud eller annars lägga ut en för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad till någon som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller sammanslutningen av andelsbanker ska på förhand underrätta Finansinspektionen om utläggningen. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan kreditinstitutet och uppdragstagaren. Finansinspektionen utfärdar behövliga närmare föreskrifter om anmälans innehåll.

En anmälan enligt 4 mom. behöver emellertid inte göras om ombudet eller en annan uppdragstagare hör till samma finansiella företagsgrupp eller i lagen om andelslag och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som kreditinstitutet.

På utläggande av sådana investeringstjänster på entreprenad som tillhandahålls av kreditinstitut tillämpas, med avvikelse från 1―4 mom., 29―31 § samt 32 § 1―3, 5 och 6 mom. i lagen om värdepappersföretag.

36 b §
Förutsättningar för utläggande på entreprenad

Ett kreditinstitut ska se till att det av uppdragstagaren fortlöpande får uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över kreditinstitutet, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt att det har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen och dessutom till sparbanksinspektionen, om kreditinstitutet står under dennas tillsyn, eller till centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker, om kreditinstitutet står under dettas tillsyn.

40 §
Att leda kreditinstitut och holdingföretag

Ett kreditinstituts styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda kreditinstitutet med yrkesskicklighet och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om kreditinstitutsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara styrelsemedlem eller suppleant, verkställande direktör eller ställföreträdare för denne i ett kreditinstitut, eller om personen annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdraget i fråga.

Finansinspektionen kan för högst fem år förbjuda en person att vara medlem eller suppleant i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören eller att i övrigt höra till den högsta ledningen i ett kreditinstitut, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i kreditinstitutets verksamhet, insättarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas intressen, eller

2) denne inte uppfyller kraven enligt i 1 mom.

Kreditinstitutet ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 1―4 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på holdingföretag.

49 §
Generalklausul om riskhantering

På överföring av uppgifter som har samband med ett kreditinstituts riskhantering och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör finansiella företagsgrupp eller i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som kreditinstitutet, tillämpas 36 a och 36 b §.

105 §
Fordringar som ska ersättas

Av insättningsgarantifondens medel ersätts en insättares på konto registrerade tillgodohavanden i en inlåningsbank och andra än på konto registrerade tillgodohavanden som är föremål för betalningsförmedling, dock högst upp till 25 000 euro. Om ett konto används för investeringstjänster i enlighet med 55 § 2 mom. i lagen om värdepappersföretag, ska ersättningen dock i enlighet med 6 kap. i nämnda lag betalas ur den ersättningsfond som avses i den nämnda lagen.


160 §
Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och granskare

Revisorn för ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska minst en gång om året ge och till Finansinspektionen lämna ett yttrande om huruvida kreditinstitutets åtgärder vid förvaringen av kundmedel uppfyller de krav som föreskrivs i 4 kap. 14 och 15 § i värdepappersmarknadslagen.

161 §
Filialetablering i en EES-stat

Ett kreditinstitut som ämnar etablera en filial i en annan EES-stat ska på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Till anmälan ska fogas uppgifter om den planerade verksamheten och om filialens förvaltning. Ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska meddela på vilket sätt de investerares tillgodohavanden är tryggade som är kunder hos institutets utländska filialer.


164 §
Tillhandahållande av tjänster

På kreditinstitut som ämnar erbjuda ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller någon annan person som är etablerad i en annan EES-stat direkt möjlighet att delta i sådan multilateral handel som avses i 5 § 8 punkten i lagen om värdepappersföretag, tillämpas 76 § 3 och 4 mom. i den nämnda lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Varje kreditinstitut ska ändra sin bolagsordning eller sina stadgar i överensstämmelse med denna lag inom nio månader efter lagens ikraftträdande.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.