885/2007

Given i Helsingfors den 4 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 11 mars 1997 om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 1 a och 2 §, 3 § 2 mom., 4, 5, 6, 7, 14 och 15 §, 17 § 3 mom., det inledande stycket i 17 a § 1 mom., 17 a § 3 mom. samt 19 och 20 §,

sådana de lyder, 1 a och 2 §, 3 § 2 mom., 4, 5, 7, 14 och 15 §, 17 § 3 mom., det inledande stycket i 17 a § 1 mom., 17 a § 3 mom. samt 19 och 20 § i förordning 429/2005, 6 § i förordning 527/2001 och i nämnda förordning 429/2005, samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

1 a §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ICAO-TI de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

3) farliga ämnen sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom; vad som i denna förordning bestäms om farligt ämne tillämpas även på farliga blandningar, föremål, redskap, varor, tomma förpackningar, genetiskt modifierade organismer och mikroorganismer,

4) befälhavare på luftfartyg pilot som luftfartygets ägare, innehavare eller operatör har förordnat och som har högsta myndighet på luftfartyget och ansvar för säkerheten under flygningen,

5) transportör person, sammanslutning eller annan juridisk person som bedriver eller erbjuder sig att bedriva flygverksamhet,

6) transportörens hemstat stat inom vars område transportören har sitt huvudkontor eller, om transportören saknar huvudkontor, sin permanenta uppehållsort,

7) leverantör av marktjänster person, sammanslutning eller annan juridisk person som tillhandahåller transportören marktjänster i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen,

8) transportolycka med farliga ämnen en händelse som har samband med och kan hänföras till transport av farliga ämnen och som resulterar i dödlig eller allvarlig skada på person eller betydande skada på egendom,

9) tillbud vid transport av farliga ämnen en händelse, annan händelse än olycka med farliga ämnen, som har samband med och kan hänföras till transport av farliga ämnen, vilken inte nödvändigtvis sker ombord på ett luftfartyg, och som resulterar i skada på person eller egendom, brand, sönderslaget gods, spill, vätske- eller strålningsläckage eller annat tecken på att förpackningens hållbarhet inte har bibehållits; varje händelse som kan hänföras till transport av farliga ämnen, och som allvarligt utsätter luftfartyget eller de ombordvarande för fara, skall också anses utgöra tillbud vid transport av farliga ämnen,

10) luftfartsolycka sådan luftfartsolycka som avses i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart,

11) allvarligt tillbud sådant allvarligt tillbud som avses i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart.

2 §
Standarder som skall tillämpas

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas, med de reservationer som Finland har gjort, ICAO-TI sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpas under åren 2007 och 2008, så som föreskrivs i denna förordning och så som Luftfartsförvaltningen bestämmer.

Luftfartsförvaltningen informerar om ICAO-TI.

3 §
Klassificering av farliga ämnen

Närmare bestämmelser om klassificeringen av farliga ämnen finns i beslut av Luftfartsförvaltningen.


4 §
Farliga ämnen som resgods

Passagerare och besättningsmedlemmar får inte medföra farliga ämnen ombord på luftfartyg i sitt resgods eller i övrigt, om inte Luftfartsförvaltningen i enlighet med ICAO-TI bestämmer något annat i fråga om vissa farliga ämnen. Sådana farliga ämnen som får transporteras i luftfartyg, men vars transport enligt ICAO-TI kräver transportörens godkännande, får likväl inte föras ombord på luftfartyg av passagerare eller besättningsmedlemmar förrän transportören har godkänt transporten.

Transportören, flygplatsinnehavaren och researrangören skall säkerställa att passagerarna informeras i enlighet med punkt 7;5 i ICAO-TI om vilka ämnen det är förbjudet att transportera med luftfartyg.

5 §
Farliga ämnen som flygfrakt

För lufttransport av ett farligt ämne krävs att Luftfartsförvaltningen beviljar transportgodkännande eller dispens i enlighet med 14 a § 2 mom. i TFÄ-lagen, om lufttransport av det farliga ämnet enligt ICAO-TI är förbjuden utan godkännande eller dispens. En ansökan om godkännande eller dispens skall innehålla åtminstone följande omständigheter:

a) avsändarens och mottagarens namn och adress,

b) avgångs- och destinationsflygplats samt förslag till tidpunkt för transporten och till flygrutt,

c) orsaker till varför sökanden anser att lufttransport av ämnet i fråga är nödvändig,

d) sökandens syn på hur en sådan säkerhetsnivå som förutsatts i ICAO-TI kan uppnås,

e) åtgärder för kontroll av säkerheten som den sökande eventuellt anger,

f) ämnets namn, farlighetsklass och FN-nummer samt teknisk information om ämnet,

g) uppgifter om förpackningen,

h) uppgift om den mängd av ett ämne som skall transporteras,

i) uppgifter om nödvändig specialbehandling,

j) speciella instruktioner för åtgärder i en nödsituation.

Transportören och leverantören av marktjänster skall säkerställa att på de platser där flygfrakt lämnas för transport informeras i enlighet med ICAO-TI om de bestämmelser och föreskrifter som gäller transport av farliga ämnen.

6 §
Avsändarens skyldigheter

Innan en avsändare överlämnar ett farligt ämne för transport som flygfrakt, skall avsändaren förvissa sig om att lufttransport av ämnet inte är förbjuden och att transportören har fått de handlingar som avses i ICAO-TI.

Avsändaren skall ge sin personal tillräckliga instruktioner med iakttagande av vilka den förmår sköta sina uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen.

Avsändaren skall säkerställa att förpackningarna är lämpliga för de farliga ämnen som skall transporteras. Uppgift om hur förpackningens lämplighet har säkerställts skall på begäran i fråga om förpackningar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen tillställas Strålskyddscentralen och i fråga om förpackningar som är avsedda för transport av andra ämnen Luftfartsförvaltningen.

Förutom skyldigheterna i 1―3 mom. skall avsändaren iaktta vad som i övrigt åläggs honom i bestämmelser och föreskrifter.

7 §
Skyldigheter för transportören och leverantören av marktjänster

I 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen finns bestämmelser om det tillstånd som krävs för lufttransport av farliga ämnen. Tillstånd krävs dock inte om det är fråga om

1) det bränsle som luftfartyget använder under flygning,

2) ett ämne som i enlighet med föreskrifter om luftfartygs luftvärdighet eller flygverksamhet skall transporteras i luftfartyget,

3) ett ämne som avses i 4 § 1 mom. och som får transporteras,

4) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för försäljning till passagerarna under flygning,

5) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för vård av patienter under flygning,

6) övriga farliga ämnen som avses i ICAO-TI men som inte omfattas av ICAO-TI:s tillämpningsområde på grund av ämnenas speciella användningsändamål.

I 6 a § i TFÄ-lagen avsett tillstånd som en utländsk myndighet beviljar transportören för lufttransport av farliga ämnen är i kraft i Finland, om transportörens huvudkontor eller permanenta uppehållsort finns i en annan stat än Finland och han visar att han uppfyller de krav i fråga om tillstånd och behörighet eller andra motsvarande krav som uppställts och motsvarande verksamhet i den nämnda staten.

Transportören skall iaktta bestämmelserna i ICAO-TI vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt vid informering och instruering av sin personal och av andra. Transportörens drifthandbok och annan tillämplig instruktionsbok skall innehålla tillräckliga instruktioner med iakttagande av vilka transportörens personal förmår sköta sina uppgifter i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Personer som godkänner frakt för transport och personer som sköter incheckningen av passagerare skall ha lättillgängliga, för uppgiften lämpliga instruktioner för undvikande av att luftfartyget lastas med farliga ämnen som inte har anmälts som frakt eller att passagerarna i luftfartyget för in sådana farliga ämnen som det är förbjudet för dem att transportera.

En transportör i vars luftfartyg farliga ämnen transporteras skall i god tid före flygningen skriftligen lämna befälhavaren på luftfartyget uppgifter enligt ICAO-TI om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget.

Om en nödsituation inträffar under flygningen skall befälhavaren på luftfartyget, om situationen tillåter, informera flygledningen eller motsvarande organ om de farliga ämnen som transporteras i luftfartyget.

Utöver de skyldigheter som avses i 1―5 mom. skall transportören iaktta övriga bestämmelser och föreskrifter om transportörens skyldigheter.

Vad som i denna förordning föreskrivs om transportörens skyldigheter gäller även leverantörer av marktjänster.

14 §
Myndigheter

Lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen övervakas av Luftfartsförvaltningen. Därutöver övervakar tullverket, polisen och gränsbevakningsväsendet inom sina respektive verksamhetsområden lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Utöver vad som bestäms i 6 § 2 mom. i TFÄ-lagen övervakar militärmyndigheterna även andra lufttransporter av farliga ämnen som utförs som militär luftfart.

I frågor som gäller transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen är Strålsäkerhetscentralen tillsynsmyndighet i Finland i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom.

Om inte något annat föreskrivs i TFÄ-lagen eller med stöd av den, är i Finland den behöriga myndighet som avses i ICAO-TI Luftfartsförvaltningen i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen och förutom Luftfartsförvaltningen även Strålsäkerhetscentralen i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

15 §
Anmälan när en förpackning eller tank har gått sönder

Avsändaren, transportören och mottagaren är skyldiga att underrätta Luftfartsförvaltningen när konstruktionen på en förpackning eller tank som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden. Anmälan skall dessutom göras till Strålsäkerhetscentralen när en förpackning eller tank har gått sönder vid transport av radioaktiva ämnen och till Säkerhetsteknikcentralen vid transport av andra farliga ämnen.

17 §
Utbildning av personal

Den som har genomgått utbildningen och som fortsättningsvis utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen skall ges regelbundet återkommande utbildning som uppfyller kraven i 1 och 2 mom. innan 24 månader har förflutit sedan den senaste utbildningen avslutades. Om den regelbundet återkommande utbildningen genomgås under de tre sista månaderna före utgången av nämnda 24 månaders period, skall följande regelbundet återkommande utbildning genomgås inom 24 månader från det att giltigheten för den föregående regelbundet återkommande utbildningen upphör.


17 a §
Godkännande av och anmälan om utbildning

Ett sådant godkännande som avses i 11 a § i TFÄ-lagen skall sökas skriftligen hos Luftfartsförvaltningen i god tid innan utbildningen inleds. I ansökan skall följande uppgifter ingå:


Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras efter det att en ansökan som gäller utbildning har godkänts eller en anmälan om utbildning har lämnats in, skall en ansökan om godkännande av ändringarna eller en anmälan om ändrade uppgifter utan dröjsmål lämnas till Luftfartsförvaltningen.


19 §
Anmälan om olyckshändelse och tillbud

Efter en luftfartsolycka och efter ett sådant allvarligt tillbud i vilket de farliga ämnen som transporterats som frakt kan ha haft del, skall transportören utan dröjsmål underrätta räddningsmyndigheterna om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget. Transportören skall också så fort som möjligt göra en anmälan om de farliga ämnena till de behöriga myndigheterna i transportörens hemstat och de behöriga myndigheterna i den stat inom vars område luftfartsolyckan eller det allvarliga tillbudet inträffade.

Efter ett tillbud som är lindrigare än ett allvarligt tillbud skall transportören på begäran utan dröjsmål underrätta räddningsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna i den stat inom vars område tillbudet inträffade om de farliga ämnen som transporterades som frakt i luftfartyget.

I fråga om en transportolycka med farliga ämnen eller ett tillbud vid transport av farliga ämnen skall transportören underrätta de behöriga myndigheterna i transportörens hemstat och de behöriga myndigheterna i den stat inom vars område transportolyckan med farliga ämnen eller tillbudet vid transport av farliga ämnen inträffade.

Anmälningsskyldigheten enligt 3 mom. gäller även sådana fall då farliga ämnen i strid med TFÄ-lagen eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överlämnats för transport eller medförts och påträffats hos passagerare, hos besättningsmedlemmar, bland resgods eller bland frakten.

19 a §
Anmälan om överskridna strålningsgränser till andra parter delaktiga vid lufttransporter av radioaktiva ämnen samt övriga åtgärder

Om man i samband med lufttransporter eller tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt ICAO-TI som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, skall mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till de andra som är delaktiga vid transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1;1.4.5 i ICAO-TI samt vidta övriga åtgärder i enlighet med punkt 1;1.4.5 i ICAO-TI i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.

20 §
Tryggande av lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen

Skyddsåtgärder enligt rekommendationerna i punkt 1;5 i ICAO-TI kan utgöra sådana skyddsåtgärder som avses i 11 d § 5 mom. i TFÄ-lagen.

Bestämmelser om säkerhetsåtgärderna på flygplatser finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och de tillämpningsförordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 4 oktober 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.