781/2007

Given i Nådendal den 27 juli 2007

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 14 § och mellanrubriken före den, sådana de lyder i lag 679/2002, samt

ändras 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 100/2007, som följer:

1 §
Polisförvaltningen och polisenheterna

Riksomfattande enheter under ministeriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral är enheter under ministeriet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är lokal förvaltningsmyndighet under ministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Polisens datacentral läggs ned när denna lag träder i kraft. Vid ikraftträdandet övergår personalen och överförs tjänsterna vid Polisens datacentral till Förvaltningens IT-central (HALTIK), som inrättas genom förordning av statsrådet. För överföringen av en tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning behövs inte tjänstemannens samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande. Tjänsten som dataadministrationsdirektör och tjänsterna som chefer för resultatenheterna vid Polisens datacentral dras in när denna lag träder i kraft. De som innehar tjänster som indras garanteras uppgifter som motsvarar deras yrkesskicklighet och förmåga.

Anställda som har hand om sådana IT-basuppgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde som överförs till IT-centralen och motsvarande tjänster överförs stegvis, senast före utgången av 2009, till IT-centralen genom beslut av inrikesministeriet För överföringen av en tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning behövs inte tjänstemannens samtycke, om tjänsten inte överförs till en annan pendlingsregion. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande.

Innan denna lag träder i kraft inrättar inrikesministeriet tjänsterna som direktör för IT-centralen och som chefer för enheterna samt utnämner tjänstemännen när tjänsterna första gången tillsätts. Tjänsten som direktör och tjänsterna som chefer för enheterna tillsätts genom att de ledigförklaras.

Tjänsterna som systemexperter och stödsystempersoner inom Nödcentralsverkets dataadministration och de som innehar tjänsterna överförs till IT-centralen när denna lag träder i kraft. För överföringen av en tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning behövs inte tjänstemannens samtycke, om tjänsten inte överförs till en annan pendlingsregion. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som har inletts vid Polisens datacentral till IT-centralen för handläggning och avgörande. IT-centralen ansvarar för de avtal och övriga utfästelser samt de rättigheter och skyldigheter som Polisens datacentral förbundit sig vid under sin verksamhetstid.

Åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten vid IT-centralen skall kunna inledas får vidtas före ikraftträdandet.

RP 4/2007
FvUB 3/2007
RSv 6/2007

Nådendal den 27 juli 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.