478/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 13 och 13 a § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 13 § och 13 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 769/1997, samt

fogas till 13 a § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

13 §

I fråga om revisionen av en pantlåneinrättning gäller vad som föreskrivs i revisionslagen (459/2007), aktiebolagslagen och denna lag.

En pantlåneinrättnings bolagsstämma skall för varje räkenskapsperiod välja minst två revisorer och en revisorssuppleant. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen.

13 a §

Finansinspektionen skall för en pantlåneinrättning förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) bestämmelserna i 13 § inte har iakttagits,

2) en revisor inte är oberoende enligt 24 eller 25 § i revisionslagen, eller om

3) en bestämmelse i bolagsordningen om revisorernas antal eller behörighet har överträtts.

Finansinspektionen skall av Centralhandelskammarens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.