466/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 55 § 3 mom., sådant det lyder i lag 297/1998, samt

ändras 4 § 1 mom. 5 punkten, 16 § 1 mom., 48 § 2―4 mom., 51―53 § och 60 § 1 mom. som följer:

4 §
Stadgar och namn

I bostadsrättsföreningens stadgar skall nämnas


5) antalet styrelsemedlemmar och vid behov antalet revisorer i föreningen eller deras maximi- och minimiantal samt deras mandattid,


16 §
Ordinarie föreningsmöte

Ordinarie bostadsrättsföreningsmöte skall hållas inom en månad efter utgången av räkenskapsperioden. Vid mötet skall bokslutet och, om föreningen har en revisor, revisionsberättelsen läggas fram. Boendekommitténs berättelse och övervakarens övervakningsberättelse för varje boendeförvaltningsområde samt boendestämmans protokoll som berör dessa skall hållas tillgängliga vid mötet.


48 §
Övervakare

I fråga om övervakaren iakttas i tillämpliga delar vad som i 3 § i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors behörighet, i 10 § om entledigande och avgång, i 19 § om närvaro vid möte, i 24 § om oberoende, i 25 § om jäv och i 26 § om tystnadsplikt.

Övervakaren skall avge en övervakningsberättelse angående boendeförvaltningsområdet för varje räkenskapsperiod för behandling vid boendestämman. Övervakningsberättelsen skall innehålla ett yttrande om boendekommitténs verksamhet under den gångna räkenskapsperioden och om den berättelse som boendekommittén uppgjort över den gångna räkenskapsperioden. Övervakningsberättelsen skall lämnas till boendekommittén och delges föreningens styrelse och revisor, om föreningen enligt lag eller stadgarna är skyldig att välja en revisor, senast två veckor före den boendestämma där berättelsen behandlas.

Övervakaren skall även under räkenskapsperioden lämna boendestämman och boendekommittén samt föreningens styrelse och revisor, om föreningen enligt lag eller stadgarna är skyldig att välja en revisor, sådana uppgifter om boendeförvaltningsområdet som är väsentliga för övervakningen av förvaltningen av boendeförvaltningsområdet och skötseln av dess ekonomi och som övervakaren har fått kännedom om. Övervakaren har för fullgörande av sitt uppdrag rätt att få behövliga uppgifter av föreningens och dess dottersamfunds organ.

51 §
Val av revisor

Bestämmelser om revision av en bostadsrättsförening finns i detta kapitel och i revisionslagen.

Bestämmelser om revisionsskyldighet finns i 2 kap. i revisionslagen. Föreningsmötet väljer revisor.

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 4 § i revisionslagen. Föreningsmötet kan välja en revisorssuppleant också i en förening som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter.

52 §
Mandattiden för revisor

Revisorns mandattid upphör och en ny revisors mandattid börjar vid utgången av det ordinarie föreningsmöte som följer på valet och som beslutar om valet av ny revisor. I stadgarna kan bestämmas om en annan tidsbunden mandattid eller att den skall fortgå tills vidare. Också när en ny revisor väljs kan det beslutas något annat om när mandattiden skall upphöra och en ny mandattid börja.

53 §
Skyldighet att välja revisor

Utöver vad som föreskrivs i revisionslagen skall i en bostadsrättsförening väljas en revisor, om

1) föreningen har ingått minst 30 bostadsrättsavtal, eller

2) detta vid det ordinarie föreningsmötet eller vid det föreningsmöte där ärendet enligt möteskallelsen skall behandlas, yrkas av minst en tiondel av föreningens samtliga medlemmar eller en tredjedel av de närvarande medlemmarna.

Om föreningsmötet inte väljer en revisor som avses i 1 mom. 2 punkten, förordnar länsstyrelsen en revisor i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en medlem ansöker om förordnande av en revisor inom en månad från föreningens möte.

60 §
Förbud att bevilja lån och att ställa säkerhet

En förening får inte ge penninglån till den som är föreningsmedlem, medlem av styrelsen eller boendekommittén, föreningens eller boendeförvaltningsområdets disponent, revisor eller övervakare, inte heller till den som till någon av dessa står i ett sådant släktskapsförhållande som avses i 25 § 1 mom. 6 punkten i revisionslagen. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På bostadsrättsföreningar som bildats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser om behörighetsvillkor för revisor i 53 § 1 mom. 1 punkten som gällde vid lagens ikraftträdande samt bestämmelserna i den revisionslag (936/1994) som upphävs om val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning och om revision som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som avslutas senast den 31 december 2011.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.