464/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 2 kap. 15 § 2 mom., 10 kap. 1 § 2 mom. och 10 §, sådana de lyder, 2 kap. 15 § 2 mom. och 10 kap. 10 § i lag 940/1994 samt 10 kap. 1 § 2 mom. i lag 177/1996, som följer:

2 kap.

Förhållandena mellan bolagsmännen i ett öppet bolag

15 §
Granskningsrätt

En bolagsman får anlita biträden vid granskningen av bokföringen. De andra bolagsmännen kan förbjuda att biträde anlitas, om inte biträdet är en revisor. I fråga om biträdenas tystnadsplikt gäller vad som i 26 § i revisionslagen (459/2007) bestäms om revisorer.


10 kap.

Revision

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om revisionsskyldighet finns i 2 kap. i revisionslagen. Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 4 § i revisionslagen. De bolagsmän som deltar i valet av revisor kan dessutom välja en eller flera revisorssuppleanter.

10 §
Skadeståndsskyldighet

Beträffande revisorernas skadeståndsskyldighet gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 kap. 13 och 14 § i denna lag samt i 51 § i revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.