79/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 14 januari 1938 om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/1938) en ny 11 b § som följer:

11 b §

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller i den lag eller i den med stöd av denna givna lag som staten har tillämpat vid försäljning av mark med stöd av denna lag, iakttas med avvikelse från villkoren i köpebrevet i fråga om statens försäljningsprisfordringar lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007). Nämnda lag tillämpas också på transaktioner där staten säljer mark med stöd av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2008. Denna lag tillämpas dock på ärenden som avses i 27 § 3 och 4 mom. i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret redan från och med den 1 maj 2007 med iakttagande av vad som bestäms i 23 § i nämnda lag. Denna lag tillämpas inte på ett ärende som gäller en försäljningsprisfordran och som är anhängigt den 31 december 2007.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.