1105/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskeövervakningsåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Anvisade hamnar

De fiskefartyg från ett tredje land som avses i artikel 28 a i rådets förordning om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EEG) nr 2847/93, får enligt artikel 28 e i samma förordning endast anlöpa och lossa en kvantitet fisk som finns ombord, med undantag från oöverstigliga hinder och nödsituationer, i följande hamnar:

Verksamhetsområdet för Österbottens arbetskrafts- och näringscentral:

1) Kaskö;

Verksamhetsområdet för Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

2) Räfsö;

3) Raumo;

4) Nystad;

5) Kasnäs;

Verksamhetsområdet för Nylands arbetskrafts- och näringscentral:

6) Hangö;

7) Helsingfors;

8) Ingå;

9) Valkom Lovis;

Verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

10) Kuusinen Kotka.

2 §
Förhandsmeddelande om omlastning

Befälhavare på det fiskefartyg som seglar under finsk flagg och är registrerat i det finska fiskefartygsregistret och som är försett med nationalitetsmärket FIN skall i förväg lämna ett meddelande om omlastning till de myndigheter som nämns i 3 § innan fartyget omlastar fångst av strömming eller vassbuk.

I meddelandet skall ingå uppgifter om uppskattad tid och plats för omlastning, identifieringsuppgifter om de fiskefartyg som deltar i verksamheten samt uppgifter om fångstkvantiteter och fiskarter.

3 §
Tidpunkten för meddelandet om omlastning

Meddelandet om omlastning som avses ovan i 2 § skall lämnas in senast sex timmar före omlastningen om omlastningen äger rum i finska hamnar eller i en omedelbar närhet av dem, och senast 12 timmar före omlastningen om omlastningen äger rum inom Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon. Meddelandet lämnas till kustradiostationen Turku Radio eller till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde omlastningsplatsen ligger.

Meddelandet om omlastning skall lämnas senast 24 timmar före omlastningen om omlastningen sker utanför Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon. Meddelandet lämnas till kustradiostationen Turku Radio eller till den arbetskrafts- och näringscentral som har registrerat fiskefartyget i fiskefartygsregistret.

4 §
Arbetskrafts- och näringscentralens meddelande till livsmedelsövervakningsmyndigheten

Arbetskrafts- och näringscentralen informerar utan dröjsmål livsmedelsövervakningsmyndigheterna om det finns motiverad anledning att misstänka att fiskeprodukter från kommunens område transporteras till andra EU-stater i strid med Europeiska gemenskapens och Finlands nationella bestämmelser om högsta halter av dioxin och dioxinliknande PCB-föreningar i livsmedel.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2006.

Helsingfors den 8 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.