1087/2006

Given i Helsingfors den 16 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (1258/2002) 5 §, sådan den lyder i förordning 104/2005, samt

ändras 1, 3 och 6 §, 8 § 3 mom. samt förordningens bilaga, av dem 1 och 3 § sådana de lyder i nämnda förordning 104/2005, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller iståndsättning, ändring och hopmontering av delar av fordon i kategori M1, N1 samt L3e, L4e och L5e samt i tillämpliga delar av övriga fordon i kategori M och N samt besiktning och anteckning i registret av sådana fordon. Bestämmelser om skyldigheten att föra ett fordon till registreringsbesiktning finns i 60 § i fordonslagen (1090/2002) och i 19 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002). Bestämmelser om skyldigheten att föra ett fordon till ändringsbesiktning finns i nämnda lags 61 § och i nämnda förordnings 25 §.

3 §
Fordonsdelarnas andel

1. Fordonsdelarnas och komponentenheternas andelar av fordonet överensstämmer med det som anges i bilagan till denna förordning. Byte av delar som inte anges i bilagan anses inte minska stamfordonets andel eller inverka på andelen delar som härstammar från stamfordonet.

2. Om bara en del som inte är specificerad i tabellen används av en komponentenhet som nämns i bilagan, bestämmer besiktningsstället andelen genom värdering. Stamfordonets andel minskar dock inte vid ombyggnad av karossramen eller karosseriutrustningen i en bil eller fyrhjuling i original eller av ramen på en motorcykel eller trehjuling i original, om material som åtminstone delvis härstammar från en originaldel används, under förutsättning att det efter ändringen går att känna igen delens ursprungliga modell och konstruktion. Vid behov skall tillförlitlig utredning lämnas om originaldelens konstruktion och modell.

3. Byte av förbrukningsdelar och enskilda kritiska delar i fordonet minskar inte stamfordonets andel och inverkar inte på andelen delar som härstammar från stamfordonet.

6 §
Utredning om delarnas ursprung

1. Vid registrerings- eller ändringsbesiktningen av ett reparerat fordon skall det läggas fram tillförlitlig utredning om vilka delar som härstammar från stamfordonet. Ursprunget av andra delar än sådana som härstammar från stamfordonet skall även utredas tillförlitligt, med exempelvis faktura, tullintyg eller motsvarande, om besiktningsstället anser det nödvändigt.

2. En tillförlitlig utredning skall likaså läggas fram om ursprunget av de delar som använts vid montering av ett hopbyggt fordon. Utredningen skall ges med minst samma noggrannhet som indelningen i bilagan till denna förordning.

3. Uppgifterna om delarnas ursprung lämnas på en blankett enligt formulär som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen. Den som ansöker om registrerings- eller ändringsbesiktning samt, om sökanden är någon annan än fordonets ägare eller innehavare, även ägaren eller innehavaren skall bekräfta förteckningen över delarna med sin underskrift. Fordonets ägare eller innehavare skaffar de uppgifter som behövs för att göra upp förteckningen över delarna.

8 §
Anteckning i registret

3. Ett hopbyggt fordon antecknas i registret under märket självbyggt eller som en hembyggd fordonsmodell med ett eget märke som den som har anmält fordonet för registrering särskilt har uppgett för fordonet. Under punkten anmärkningar och specialvillkor i registreringsintyget antecknas uppgifter om märkena på de fordon från vilka huvuddelen av det hopbyggda fordonet härstammar. Om mer än 50 procent av det hopbyggda fordonets delar härstammar från en fordonsmodell av ett visst märke och om den som har anmält det hopbyggda fordonet för registrering har rätt enligt varumärkeslagen (7/1964) att använda fordonets märke, får det hopbyggda fordonet antecknas i registret under samma märke och modell eller som en ändrad sådan modell som den fordonsmodell från vilken mera än 50 procent av fordonsdelarna härstammar. Som ibruktagningsdag för det hopbyggda fordonet antecknas den dag då fordonet i fråga första gången antecknats i registret. Som ibruktagningsdag för ett hopbyggt fordon som importerats som begagnat antecknas dock den tidpunkt då fordonet färdigställdes eller, om denna inte tillförlitligt kan klarläggas utifrån registreringshandlingarna, den tidpunkt då fordonet i fråga första gången antecknades i registret eller togs i bruk i utlandet. I registret och registerutdraget antecknas anmärkningen "HOPBYGGT FORDON" eller "HOPBYGGT OCH ÄNDRAT FORDON".Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På ett fordon som har ändrats före förordningens ikraftträdande och vars ändringar har konstaterats vid en registrerings- eller ändringsbesiktning och antecknats i registreringsintyget tillämpas de beräkningstabeller som gällde vid förordningens ikraftträdande fram till fordonets nästa ändringsbesiktning. Fordonet kan även föras till ändringsbesiktning enbart för att få de nya procenterna fastställda. Skyldigheten i 6 § att reda ut delarnas ursprung och att bekräfta förteckningen över delarna genom underskrift tillämpas dock endast på nya ändringar som visats upp för besiktning efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 16 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.