521/2006

Given i Helsingfors den 28 juni 2006

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Av anslaget under moment 31.72.43 i den andra tilläggsbudgeten för 2005 skall det anslag som anvisats för social- och hälsovårdsministeriet användas för betalning av understöd för de kostnader som anskaffningen av terminalutrustning för myndighetsradionätet orsakar kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård.

2 §

Understödet är 50 procent av kostnaderna för anskaffning av terminalutrustning, dock högst 500 euro. Som kostnader beaktas det mervärdesskattefria anskaffningspriset för terminal, laddare och antenn.

3 §

Länsstyrelsen beviljar och betalar understödet på ansökan av en kommun eller samkommun inom social- och hälsovården.

Ansökan om understöd skall ges in till länsstyrelsen efter att terminalen har införskaffats.

4 §

Länsstyrelsen betalar understödet i en post. Understödet skall användas före utgången av 2007.

5 §

Länsstyrelserna sammanställer årligen utgående från kommunernas och samkommunernas utredningar en rapport om användningen av understöden inom länets område, vilken tillställs social- och hälsovårdsministeriet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 december 2003 om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet (1382/2003) jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas på betalning av understöd för de kostnader som anskaffningen av terminalutrustning orsakar åren 2006 och 2007.

Helsingfors den 28 juni 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.