430/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Lag om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om oljeskyddsfonden (1406/2004) 5 § som följer:

5 §
Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om oljeskyddsavgiften skall tas ut till förhöjt belopp, skall tullmyndigheterna innan ärendet avgörs inhämta utlåtande av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket utfärdar också vid behov närmare föreskrifter om när ett tankfartyg skall anses vara försett med dubbelbotten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 40/2006
KoUB 9/2006
RSv 53/2006

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.