341/2006

Given i Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) 4 § 5 punkten, 20 och 22 §, 23 § 1 mom., 24 §, 25 § 1 mom., 28, 37 och 38 §, 39 § 1 mom., 67 § 3 mom., 72, 74 och 77 § och bilagorna 2–8 som följer:

4 §

I denna förordning avses med:


5) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i Livsmedelssäkerhetsverkets tjänst och utför veterinära gränskontroller eller som Livsmedelssäkerhetsverket har bemyndigat att utföra veterinära gränskontroller, samt vikarien för en sådan veterinär,


20 §

Importpartier som är avsedda för tullager skall uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Importpartierna får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, får emellertid levereras till tullager som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt för lagring av dylika partier. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedel uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. I Finland godkänner Livsmedelssäkerhetsverket sådana tullager i enlighet med 24 §.

22 §

Importpartier som är avsedda för frilager eller frizoner skall uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Importpartier som levereras till ett frilager eller en frizon får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, får dock levereras till ett sådant frilager eller en sådan frizon som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt för lagring av dylika partier. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedlen uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. I Finland godkänner Livsmedelssäkerhetsverket sådana frilager och frizoner i enlighet med 24 §.

23 §

Importpartier som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att införa till gemenskapens territorium får levereras till frilager eller frizoner för lagring endast med tillstånd av den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga. Ett sådant importparti får endast med tillstånd av den berörda gränsveterinären levereras till ett frilager eller en frizon i Finland som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt i enlighet med 24 §.


24 §

Frilager och frizoner i Finland där det lagras importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, skall vara godkända av Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket beviljar tillstånd på ansökan. Tillstånd skall sökas innan verksamheten inleds. Villkoren för beviljande av tillståndet finns i bilaga 7. Om kraven i denna förordning inte iakttas kan tillståndet återkallas.

Vad som i 25–31 § i denna förordning bestäms om frilager och frizoner gäller endast i 1 mom. avsedda frilager och frizoner och i 20 § 2 mom. avsedda tullager.

25 §

Livsmedelssäkerhetsverket förordnar en gränsveterinär till övervakare av ett frilager eller en frizon. Gränsveterinären utövar tillsyn över att lagen om veterinär gränskontroll och de författningar som utfärdats med stöd av den iakttas i frilagret eller frizonen.


28 §

I frilagret eller frizonen skall importpartiet förvaras åtskilt från andra livsmedel och varor. Importpartiet skall förvaras i ursprungliga förpackningar, och det får inte bearbetas mer än vad som är nödvändigt med tanke på lagring eller uppdelning av importpartiet. Varje av förpackningar bestående förvaringsparti av importpartiet skall vara försett med en anteckning av vilken det medföljande gränskontrollintygets nummer framgår.

Den gränsveterinär som övervakar frilagret eller frizonen skall under lagringen, i syfte att övervaka importpartiernas ursprung och bestämmelseort i enlighet med anvisning som Livsmedelssäkerhetsverket har utfärdat, utföra dokumentkontroller och identitetskontroller i enlighet med bilaga 2 punkterna A och B beträffande sådana importpartier som lagras i frilagret eller frizonen.

37 §

Ett importparti som är avsett för proviantering i båttrafik och som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, får levereras till ett sådant tullager som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt för lagring av dylika partier. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedlen uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. I Finland godkänner Livsmedelssäkerhetsverket tullager som lager för provianteringslivsmedel i enlighet med 2 mom. Importpartier som avses i detta moment får inte förpackas på nytt eller förädlas till lands.

Livsmedelssäkerhetsverket beviljar på ansökan tillstånd för lager för provianteringslivsmedel. Tillstånd skall sökas innan verksamheten inleds. Villkoren för beviljande av tillståndet finns i bilaga 8. Om kraven i denna förordning inte iakttas kan tillståndet återkallas.

Vad som i 39–44 § i denna förordning bestäms om lager för provianteringslivsmedel gäller endast sådana lager som avses i 2 mom.

38 §

Om man i Finland i ett mellanlager i bestämmelseortens hamn önskar lagra sådana importpartier som är avsedda att levereras från ett lager för provianteringslivsmedel till en båt som skall provianteras, skall lagret ha godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med 37 §.

39 §

Livsmedelssäkerhetsverket förordnar en gränsveterinär till övervakare av ett lager för provianteringslivsmedel. Gränsveterinären utövar tillsyn över att lagen om veterinär gränskontroll och de författningar som utfärdats med stöd av den iakttas i lagret för provianteringslivsmedel.


67 §

Gränsveterinären skall granska den statistik som sänds in från gränsövergångsställena och på begäran sända den, tillsammans med statistiken över importpartier som kontrollerats vid gränskontrollstationen eller på någon annan plats som avses i denna förordning, till Livsmedelssäkerhetsverket.

72 §

Om det vid ett gränsövergångsställe som inte är beläget i anslutning till en gränskontrollstation under tullmyndigheternas preliminära dokumentkontroll framgår att importpartiet bör underkännas, skall tullmyndigheterna underrätta den behöriga gränsveterinären om detta. Gränsveterinären kan då underkänna partiet utgående från en dokumentkontroll enligt bilaga 2 A.

Om det i samband med en kontroll av ett importparti som en privatperson fört med sig eller som sänts till en privatperson vid vilket som helst övergångsställe framgår att importpartiet inte uppfyller de krav som ställs på det i denna förordning, skall tullmyndigheterna i fråga underkänna partiet. Tullmyndigheterna skall bestämma att ett sådant importparti i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar skall sändas till tredje land, för destruktion eller för ett ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

74 §

Gränsveterinären skall omedelbart underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om underkännande av ett importparti, orsakerna till det samt importpartiets ursprung.

Ifall det är fråga om en allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser av gemenskapslagstiftningen, eller om importpartiet kan medföra fara för människors eller djurs hälsa, sänder Livsmedelssäkerhetsverket uppgifter om det underkända partiet till jord- och skogsbruksministeriet som i sin tur sänder uppgifterna vidare till kommissionen.

Tullmyndigheterna skall underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om underkännande av ett importparti i enlighet med 72 § 2 mom., orsakerna till det samt importpartiets ursprung.

77 §

Tullmyndigheterna skall kontrollera lastanteckningarna när det gäller båt- och flygtrafik och fraktsedlarna när det gäller landtransport för att säkerställa att alla importpartier som avses i 6 § levereras för veterinär gränskontroll.

Tullmyndigheterna skall på begäran lämna in till Livsmedelssäkerhetsverket lastanteckningarna för båt- och flygtrafik samt fraktsedlarna för landtransport från andra medlemsstater och tredje land till Finland.


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2006.

Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Bilaga 2

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER

Den veterinära gränskontrollen av importpartier är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Dokumentkontroll

Om dokumentkontroll föreskrivs i artikel 1 i och bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

B. Identitetskontroll

Importpartiets samhörighet med åtföljande importhandlingar kontrolleras som följer:

1. I fråga om importpartier som importeras i containrar kontrolleras att den föresegling som har utförts av myndigheterna i exportlandet eller i den medlemsstat genom vilken importpartiet har transiterats är obruten och att de angivelser som förekommer där överensstämmer med uppgifterna i de medföljande importhandlingarna och gränskontrollintyget.

2. Det kontrolleras att de stämplar och påskrifter på förpackningarna av importpartiet som anger varornas ursprungsland och ursprungsanläggning överensstämmer med importhandlingarna och uppgifterna i gränskontrollintyget.

3. I fråga om oförpackat råmaterial för foder som importeras som bulkvara kontrolleras att varan motsvarar de angivelser som finns på importhandlingarna och gränskontrollintyget.

C. Fysisk kontroll

1. Det kontrolleras att transportförhållandena för ett importparti som är avsett att föras in på gemenskapens territorium uppfyller följande krav:

a) temperaturen under transporten uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland,

b) transportförhållandena försvagar inte importpartiets hållbarhet och kvalitet, och

c) i transportförhållandena har det inte förekommit något exceptionellt som skulle kunna påverka importpartiets hållbarhet och kvalitet.

Ytterligare kontrolleras, oberoende av importpartiets bestämmelseort, att transportförhållandena inte medför fara för spridning av djursjukdomar.

2. Det kontrolleras genom okulärbesiktning att importförpackningarnas antal och vikt överensstämmer med de uppgifter som anges i importhandlingarna och gränskontrollintyget.

3. Det kontrolleras att förpackningsmaterialen och förpackningspåskrifterna för livsmedel som avses bli införda på gemenskapens territorium uppfyller kraven i gemenskapslagsstiftningen om livsmedelshygien eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella livsmedelshygienlagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland.

4. Importpartier som är avsedda att föras in på gemenskapens territorium undersöks i syfte att säkerställa att partiet uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland. Av importpartier som är avsedda direkt för tredje land, frilager, frizoner eller lager för provianteringslivsmedel eller direkt för proviantering av fartyg i utrikesfart och som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstsiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning kan fysisk kontroll utföras för att säkerställa att partierna uppfyller kraven i denna förordning.

Av importpartierna tas prover för fastställande av att de ovan avsedda kraven uppfylls:

a) importpartiet skall vid behov lossas helt eller delvis så att en heltäckande provtagning möjliggörs,

b) som prover tas minst en procent av de enheter som utgör ett parti. Dock tas minst två och högst tio prover ur importpartiet. Gränsveterinären kan dock vid behov ta flera prover,

c) av importpartier som anländer i bulk tas minst fem prover ur olika delar av ett parti,

d) gränsveterinären utför på gränskontrollstationen åtminstone en organoleptisk undersökning av de prover som tagits av ett importparti,

e) gränsveterinären levererar proverna för undersökning i laboratorium enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar.

5. Tullmyndigheterna eller en av tullen bemyndigad gränsveterinär försluter och förseglar de öppnade förpackningarna och transportmedlen omedelbart efter den fysiska kontrollen. Förseglingsnumret antecknas i gränskontrollintyget.

D. Laboratorieundersökningar och analyser av officiella prover

I artikel 1 i och bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 föreskrivs om laboratorieundersökningar av prover som tagits i samband med en veterinär gränskontroll och om analyser av officiella prover.

Bilaga 3

A. LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas på följande livsmedels- och varugrupper:

1. De livsmedel och andra varor som ingår i kommissionens beslut 2002/349/EG om upprättande av en förteckning över produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationerna enligt rådets direktiv 1997/78/EG.

2. Vegetabiliska produkter om vilka föreskrivs i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

3. I fråga om sammansatta produkter tillämpas dessutom kraven i de författningar som nämns i 3 § 1 mom. 1―7 punkten.

B. IMPORTPARTIER SOM INTE GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

I samband med import och transitering av sådana importpartier som avses i denna bilaga skall tullmyndigheterna förvissa sig om att importpartierna uppfyller kraven i de författningar som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat och som anges i 3 §. Tullmyndigheterna skall dessutom förvissa sig om att importpartierna inte strider mot något beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat och inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

Följande importpartier får importeras till Finland från tredje land utan veterinär gränskontroll och behöver inte föras in via godkända gränsövergångsställen:

1. Om livsmedel som utgör personligt bagage eller sänds som små försändelser till privatpersoner, med undantag för livsmedel som avses i punkt 2, föreskrivs i artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

2. Om kött, köttvaror, mjölk och mjölkbaserade produkter som en resenär för med sig eller som sänds till privatpersoner, föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 734/2004.

3. Importpartier som diplomatiska representationer eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk.

4. Sådana livsmedel i transportmedel för idkande av internationell trafik som är avsedda för besättningen och passagerarna, förutsatt att de inte förs in på gemenskapens territorium.

Om livsmedel som avses i denna punkt lossas ur transportmedlet, skall de destrueras eller användas för något ändamål som anges i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Livsmedlen kan dock inom ett och samma tullområde överflyttas direkt från ett transportmedel som idkar internationell trafik till ett annat under tullövervakning.

5. En liten mängd livsmedel eller andra varor som är avsedda att användas i Finland som handelsprov eller för utställningsändamål eller för särskilda forskningsändamål. Dessa importpartier får inte saluföras eller serveras. Efter användningen skall importpartierna destrueras så att de inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

Sådana importpartier som avses i denna punkt och som uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, skall anmälas skriftligen till Livsmedelssäkerhetsverket minst två vardagar före införseln. Införsel av importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, är möjlig endast med ett tillstånd till införsel som Livsmedelssäkerhetsverket beviljar.

Bilaga 4

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM IMPORTERAS TILL FINLAND FRÅN TREDJE LAND

Del A i denna bilaga 4 gäller importpartier avsedda för marknaden i Finland som importeras direkt från tredje land till Finland. Del B i bilaga 4 gäller importpartier avsedda för marknaden i Finland som importeras från tredje land till Finland via någon annan medlemsstat.

Utan hinder av vad som bestäms nedan kan gränsveterinären alltid då han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som importeras från tredje land till Finland och som är avsedda för marknaden i Finland.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Veterinär gränskontroll av importpartier som importeras direkt från tredje land till Finland

Vid införsel av ett importparti avsett för marknaden i Finland från tredje land direkt till Finland skall importpartiet genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in i Finland.

B. Veterinär gränskontroll av importpartier som transiteras från tredje land till Finland genom en annan medlemsstat

1. Importpartier som transiteras från tredje land till Finland genom en annan medlemsstat skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på gemenskapens territorium.

Om dessa kontroller av importpartiet har utförts enligt gemenskapslagstiftningen vid en gränskontrollstation i en annan medlemsstat, utförs ingen veterinär gränskontroll av importpartiet i Finland. Ett sådant importparti behöver inte heller föras in i Finland via ett gränsövergångsställe som anges i bilaga 1.

2. Veterinär gränskontroll enligt punkt 1 av importpartier som från tredje land förs in i Finland sjö- eller luftvägen efter uppehåll eller omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i en annan medlemsstat utförs dock inte i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga i följande fall:

2.1. om importpartiet inte alls lossas ur fartyget eller flygplanet under uppehållet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet.

I detta fall behöver importören inte underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiet.

2.2. om importpartiet vid omlastning från ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan till ett annat inte avlägsnas från tullområdet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga och förvaringstiden på hamnens tullområde inte överstiger sju dygn eller förvaringstiden på flygfältets tullområde inte överstiger tolv timmar.

Om anmälan om importpartiet till gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

Importören skall till sin anmälan foga följande uppgifter:

a) den förväntade tidpunkten för lossning av importpartiet,

b) gränskontrollstationen på bestämmelseorten, och vid behov

c) importpartiets exakta placering på mellanhamnens eller mellanflygfältets tullområde.

Gränsveterinären kan vid behov utföra dokumentkontroll av importpartiet i enlighet med punkt A i bilaga 2. Denna dokumentkontroll kan utföras också utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.

2.3. om importpartiet i samband med en omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i en annan medlemsstat förvaras i mellanhamnen i fråga i mer än sju dygn men högst i 20 dygn eller på flygfältet i fråga i mer än tolv timmar men högst i 48 timmar.

Importören skall underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiet i enlighet med punkt 2.2. Dokumentkontroll av importpartiet utförs på gränskontrollstationen i fråga i enlighet med punkt A i bilaga 2.

Denna dokumentkontroll kan utföras också utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.

3. De importpartier som avses i punkterna 2.1., 2.2. och 2.3. skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn eller det flygfält i Finland via vilken importpartierna förs in i Finland. Om det inte finns någon gränskontrollstation i anslutning till hamnen eller flygfältet i fråga, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av importpartiet dock redan vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn eller det flygfält där importpartiet gjorde ett uppehåll eller omlastades före transport till den hamn eller det flygfält som är bestämmelseort.

Bilaga 5

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER FRÅN TREDJE LAND SOM TRANSITERAS GENOM FINLAND TILL EN ANNAN MEDLEMSSTAT

Bilaga 5 gäller importpartier avsedda för någon annan medlemsstat som från tredje land förs in på gemenskapens territorium och som transiteras genom Finland. Bilagan tillämpas också på sådana importpartier som vid införsel från tredje land gör ett uppehåll eller omlastas i en hamn eller på ett flygfält i Finland därifrån importpartierna transporteras vidare till en annan hamn eller ett annat flygfält i Finland via vilken den egentliga införseln sker.

Utan hinder av vad som bestäms nedan kan gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier från tredje land som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

1. Importpartier från tredje land som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartierna förs in i Finland.

Om dessa kontroller av importpartiet har utförts vid en gränskontrollstation i Finland i enlighet med gemenskapslagstiftningen, utförs ingen veterinär gränskontroll av importpartiet i den medlemsstat som är bestämmelseland. Ett sådant importparti behöver heller inte levereras till den medlemsstat som är bestämmelseland via en gränskontrollstation.

2. Veterinär gränskontroll enligt punkt 1 av importpartier som från tredje land transporteras sjö- eller luftvägen till den medlemsstat som är bestämmelseland efter uppehåll eller omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i Finland utförs dock inte i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga i följande fall:

2.1. om importpartiet inte alls lossas ur fartyget eller flygplanet under uppehållet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet. I detta fall behöver importören inte underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiet.

2.2. om importpartiet vid omlastning från ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan till ett annat inte avlägsnas från tullområdet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga och förvaringstiden på hamnens tullområde inte överstiger sju dygn eller förvaringstiden på flygfältets tullområde inte överstiger tolv timmar.

Om anmälan om importpartiet till gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

Utöver de uppgifter som krävs i gränskontrollintyget skall importören till sin anmälan foga följande uppgifter:

a) den förväntade tidpunkten för lossning av importpartiet,

b) gränskontrollstationen på bestämmelseorten, och vid behov

c) importpartiets exakta placering på mellanhamnens eller mellanflygfältets tullområde.

Till anmälan skall fogas uppgift om när man ämnar sända importpartiet vidare från mellanhamnen eller mellanflygfältet och identifieringsuppgifter för transportmedlet i fråga.

Gränsveterinären kan vid behov utföra dokumentkontroll av importpartiet i enlighet med punkt A i bilaga 2. Denna dokumentkontroll kan utföras också utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.

2.3. om importpartiet efter en omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i Finland förvaras i hamnen i mer än sju dygn men högst i 20 dygn eller på flygfältet i mer än tolv timmar men högst i 48 timmar.

Importören skall underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiet i enlighet med punkt 2.2. Dokumentkontroll av importpartiet utförs på gränskontrollstationen i fråga i enlighet med punkt A i bilaga 2.

Denna dokumentkontroll kan utföras också utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.

3. De importpartier som avses i punkterna 2.1., 2.2. och 2.3 skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn eller det flygfält via vilken importpartiet förs in i den medlemsstat som är bestämmelseland. Om det inte finns någon gränskontrollstation i anslutning till hamnen eller flygfältet i fråga utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av importpartiet dock redan vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn eller det flygfält där importpartiet gjorde ett uppehåll eller omlastades före transporten till den hamn eller det flygfält som är bestämmelseort.

Bilaga 6

VETERINAR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM TRANSITERAS GENOM GEMENSKAPENS TERRITORIUM TILL TREDJE LAND

Bilaga 6 gäller importpartier från tredje land som transiteras genom gemenskapens territorium till tredje land utan att lagras på gemenskapens territorium.

Utan hinder av vad som bestäms nedan kan gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som transiteras genom gemenskapens territorium till tredje land.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Veterinär gränskontroll av importpartier som transporteras längs väg, järnväg eller inre vattenväg

Beträffande importpartier som transiteras genom gemenskapens territorium från tredje land till något annat tredje land längs väg, järnväg eller inre vattenväg utförs dokumentkontroll och identitetskontroll enligt punkterna A och B i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på gemenskapens territorium.

B. Veterinär gränskontroll av importpartier som transporteras sjö- eller luftvägen

1. I fråga om importpartier som transiteras genom gemenskapens territorium från tredje land till något annat tredje land sjö- eller luftvägen utförs dokumentkontroll och identitetskontroll enligt punkterna A och B i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på gemenskapens territorium.

2. Veterinär gränskontroll enligt punkt 1 av importpartier som förs in sjö- eller luftvägen och som transporteras från tredje land till något annat tredje land efter uppehåll eller omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält på gemenskapens territorium utförs dock inte i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga i följande fall:

2.1. om importpartiet inte alls lossas ur fartyget eller flygplanet under uppehållet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet.

I detta fall begränsas dokumentkontrollen till en av tullmyndigheterna utförd kontroll av lastanteckningarna.

2.2. om importpartiet vid omlastning från ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan till ett annat inte avlägsnas från tullområdet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga och förvaringstiden på hamnens tullområde inte överstiger sju dygn eller förvaringstiden på flygfältets tullområde inte överstiger tolv timmar.

Om anmälan om importpartiet till gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004. Anmälan skall utfärdas till gränskontroll stationen som TRACES-meddelande eller om det inte är möjligt per telefax.

Utöver de uppgifter som krävs i gränskontrollintyget skall importören till sin anmälan foga följande uppgifter:

a) den förväntade tidpunkten för lossning av importpartiet,

b) gränskontrollstationen på bestämmelseorten, och vid behov

c) importpartiets exakta placering på mellanhamnens eller mellanflygfältets tullområde.

Till anmälan skall fogas uppgift om när man ämnar sända importpartiet vidare från mellanhamnen eller mellanflygfältet och identifieringsuppgifter för transportmedlet i fråga.

Ifall omlastning görs i en hamn eller på ett flygfält i någon annan medlemsstat än i Finland, skall importören underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiets ankomst på det sätt som den behöriga myndigheten i fråga fastställer.

Gränsveterinären kan vid behov utföra dokumentkontroll av importpartiet i enlighet med punkt A i bilaga 2.

Om ett sådant importparti som avses i punkt 2 övergår från transport sjö- eller luftvägen till transport längs väg, järnväg eller inre vattenväg skall dokumentkontroll och identitetskontroll av importpartiet utföras enligt punkterna A och B i bilaga 2 vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn eller det flygfält där transportsättet ändras.

Bilaga 7

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM FÖRS IN TILL FRILAGER, FRIZONER ELLER TULLAGER SAMT KRAVEN PA FRILAGER OCH FRIZONER

I denna bilaga avses med tullager andra tullager än sådana som fungerar som lager för provianteringslivsmedel. I denna bilaga finns föreskrifter om veterinär gränskontroll vid gränskontrollstationen av importpartier avsedda för frilager, frizoner och tullager. I fråga om vid vilken gränskontrollstation veterinära gränskontroller av importpartier som är avsedda för frilager, frizoner eller tullager utförs, iakttas bestämmelserna i bilagorna 4 och 5.

I denna bilaga finns ytterligare föreskrifter om kraven på sådana frilager, frizoner och tullager där det lagras importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Utan hinder av vad som bestäms nedan kan gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som förs in till tullager, frilager eller frizoner i samband med import, införsel eller utförsel av importpartier till eller från lagret eller zonen samt lagring. Ytterligare gör gränsveterinären när han eller hon anser det behövligt eller på order från Livsmedelssäkerhetsverket inspektionsbesök i ett tullager, ett frilager eller en frizon för att övervaka att kraven i denna förordning iakttas.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Veterinär gränskontroll av importpartier som förs in till tullager

På den veterinära gränskontrollen av importpartier som enligt importörens anmälan är avsedda att införas till gemenskapens territorium efter lagringen tillämpas bestämmelserna i punkt B.1. Så går man till väga också när importören inte känner till importpartiets slutliga bestämmelseort. På den veterinära gränskontrollen av importpartier som efter lagringen avses bli sända till tredje land eller till lager för provianteringslivsmedel tillämpas bestämmelserna i punkt B.2.

B. Veterinär gränskontroll av importpartier som förs in till frilager eller frizoner

1. Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda att föras in på gemenskapens territorium efter lagring.

Av importpartier som enligt importörens anmälan är avsedda att föras in på gemenskapens territorium efter lagring, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2. Tillvägagångssättet är det samma när importören inte känner till importpartiets slutliga bestämmelseort.

2. Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda att efter lagring levereras till tredje land eller till lager för provianteringslivsmedel.

Omfattningen av den veterinära gränskontrollen av importpartier som enligt importörens anmälan är avsedda att efter lagringen levereras till tredje land eller till lager för provianteringslivsmedel är beroende av om importpartiet enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Om importpartiet enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av importpartiet enligt punkterna A, B och C i bilaga 2.

Om importpartiet enligt importörens anmälan inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning utförs endast dokumentkontroll och identitetskontroll av importpartiet enligt punkterna A och B i bilaga 2.

C. Krav på frilager och frizoner och på deras verksamhet

Livsmedelssäkerhetsverket kan bevilja tillstånd att i ett frilager eller en frizon lagra sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning på följande villkor:

1. Lagerlokaliteterna för livsmedel uppfyller de krav som ställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på hygien för lagerinrättningar 28/VLA/2001.

Lagerlokaliteterna för andra varor uppfyller de krav som gemenskapslagstiftningen ställer på sådana utrymmen eller, vid avsaknad av sådana, de krav som ställs i Finlands nationella lagstiftning.

2. Frilagrets eller frizonens infarter och utfarter övervakas dygnet runt.

3. Den som håller frilagret eller frizonen har ett bokföringssystem som för varje dag anger vilka importpartier som förs in i eller ut ur lagret eller zonen. I bokföringen anges för varje parti åtminstone följande uppgifter:

- varornas typ och kvantiteter

- mottagarens namn och adress

- ursprungsland

- den gränskontrollstation via vilken varorna har anlänt till gemenskapen

- gränskontrollintygets nummer

- identifikationsuppgifter och adress för det lager för provianteringslivsmedel som utgör destination (vid behov)

- det tredje land som är bestämmelseland och den gränskontrollstation via vilken importpartiet lämnar gemenskapens territorium (vid behov).

Bokföringen skall förvaras i tre år. Lagerhållaren skall på begäran lämna in ett sammandrag av bokföringen till Livsmedelssäkerhetsverket.

4. I frilagret eller frizonen finns särskilda lagrings- och/eller kylrum så att importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, kan lagras för sig. I fråga om lager som godkänts innan rådets direktiv 1997/78/EG trädde i kraft kan detta krav anses vara uppfyllt också när man för lagring av dessa importpartier har reserverat t.ex. ett med nät avskärmat särskilt rum som går att låsa.

5. Ett arbetsrum med telefon och telefax finns reserverat i frilagret eller frizonen för den gränsveterinär som med stöd av denna förordning övervakar lagret eller zonen.

6. Sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, utsätts i lagret eller zonen inte för åtgärder som påverkar förpackningen eller bearbetningen.

Bilaga 8

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM ÄR AVSEDDA FÖR PROVIANTERING AV FARTYG I UTRIKESFART SAMT KRAV PA LAGER FÖR PROVIANTERINGSLIVSMEDEL

I denna bilaga föreskrivs om veterinär gränskontroll vid gränskontrollstationen av importpartier som är avsedda för proviantering av fartyg i utrikesfart. I fråga om vid vilken gränskontrollstation dessa importpartier skall genomgå veterinär gränskontroll vid iakttas bestämmelserna i bilagorna 4 och 5.

I denna bilaga föreskrivs dessutom om kraven på lager för provianteringslivsmedel. I denna bilaga avses med lager för provianteringslivsmedel ett sådant tullager som definitionen i 4 § 19 punkten åsyftar.

Utan hinder av vad som bestäms nedan kan gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som förs in för proviantering i fartygstrafik i samband med import, införsel till och utförsel från lager för provianteringslivsmedel samt lagring. Ytterligare gör gränsveterinären när han eller hon anser det behövligt eller på order från Livsmedelssäkerhetsverket inspektionsbesök i lager för provianteringslivsmedel för att övervaka att kraven i denna förordning iakttas.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.

A. Veterinär gränskontroll av importpartier avsedda för fartyg i utrikesfart

I fråga om sådana importpartier som är avsedda att levereras för proviantering av fartyg i utrikesfart är den veterinära gränskontrollens omfattning beroende av om importpartierna enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Om importpartiet enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av importpartiet enligt punkterna A, B och C i bilaga 2.

Om importpartiet enligt importörens anmälan inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utförs endast dokumentkontroll och identitetskontroll av importpartiet enligt punkterna A och B i bilaga 2.

B. Krav på lager för provianteringslivsmedel och på deras verksamhet

Livsmedelssäkerhetsverket kan bevilja tillstånd att i lager för provianteringslivsmedel lagra sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, på följande villkor:

1. Lagerlokaliteterna för livsmedel uppfyller de krav som ställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på hygien för lagerinrättningar 28/VLA/2001.

2. Infarterna till och utfarterna från lagret för provianteringslivsmedel övervakas dygnet runt.

3. Den som håller lagret för provianteringslivsmedel har ett bokföringssystem som för varje dag anger vilka importpartier som förs in i eller ut från lagret. I bokföringen anges för varje parti åtminstone följande uppgifter:

- typ och kvantiteter av livsmedlen

- mottagarens namn och adress

- ursprungsland

- den gränskontrollstation via vilken varorna har anlänt till gemenskapens territorium

- gränskontrollintygets nummer

- provianteringsintygets nummer

- det fartyg som skall provianteras och utgör destination eller det mellanlager som är beläget i bestämmelseortens hamn.

Bokföringen skall förvaras i tre år. Lagerhållaren skall på begäran lämna in ett sammandrag av bokföringen till Livsmedelssäkerhetsverket.

4. I lagret för provianteringslivsmedel finns särskilda lagrings- och/eller kylrum så att importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, kan lagras för sig. I fråga om lager som godkänts innan rådets direktiv 1997/78/EG trädde i kraft kan detta krav anses vara uppfyllt också när man för lagring av dessa importpartier har reserverat t.ex. ett med nät avskärmat särskilt rum som går att låsa.

5. Sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, utsätts i lagret för provianteringslivsmedel inte för åtgärder som påverkar förpackningen eller bearbetningen.

6. Den som håller lagret för provianteringslivsmedel har förbundit sig att till gemenskapens territorium inte leverera sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.