334/2006

Given i Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 december 2005 om godkännande av identifieringsmärken för får och getter (1011/2005) 2 § 4 och 5 punkten, 3 § 3 mom., 6 § 1 mom. samt 7 och 8 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


4) huvudmärke det första identifieringsmärket som avses i del A.3 i bilagan till rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (nedan identifieringsförordningen),

5) hjälpmärke det andra identifieringsmärket som avses i del A.4 i bilagan till identifieringsförordningen,


3 §
Beställningssystemets verksamhet

Beställningssystemet förmedlar djurhållarens beställning och de identifikationsuppgifter som skall införas på identifieringsmärkena till den av djurhållaren valda leverantören, som till beställningssystemet skall bekräfta att beställningen mottagits. Leverantören överlåter de färdiga identifieringsmärkena till djurhållaren och meddelar om leveransen till beställningssystemet. Leverantören skall genom beställningssystemets förmedling anmäla till Livsmedelssäkerhetsverket om oanvända identifieringsmärken som returnerats till den.

6 §
Godkännande av identifieringsmärken

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner på ansökan de identifieringsmärken som används för märkning av får och getter. Förutsättningen för godkännande av ett identifieringsmärke är att det uppfyller de krav som ställts på identifieringsmärken i 5 § och på leveransen av identifieringsmärken i 3 mom. i denna paragraf.


7 §
Återkallelse av godkännande av identifieringsmärken

Om Livsmedelssäkerhetsverket konstaterar att identifieringsmärkena eller leveransen av dem inte uppfyller de i denna förordning ställda kraven skall Livsmedelssäkerhetsverket ge leverantören en anmärkning och vid behov meddela den tidsfrist inom vilken felen i identifieringsmärkena eller leveransen av dem skall rättas till.

Livsmedelssäkerhetsverket kan genom beslut återkalla godkännandet av identifieringsmärkena, om identifieringsmärket eller leveransen av dem inte längre uppfyller de i denna förordning ställda kraven. Identifieringsmärket skall på leverantörens ansökan godkännas på nytt, så snart de ovan nämnda kraven uppfylls.

Återkallelsen av godkännandet kan enbart riktas mot sådana identifieringsmärken som finns hos leverantören och som inte är beställda. Återkallelsen av godkännandet har inga konsekvenser för djurhållaren i fråga om sådan skyldighet att märka djuren som följer av annan lagstiftning.

8 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut av Livsmedelssäkerhetsverket som fattats med stöd av denna förordning söks i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2006.

Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.