429/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 11 mars 1997 om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 1―5 §, 6 § 1 mom., 7, 8, 14, 15 och 17―20 §,

av dem 4 §, 6 § 1 mom., 7, 8, 14, 15 och 20 § sådana de lyder i förordning 527/2001, samt

fogas till förordningen nya 1 a, 5 a, 5 b och 17 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om

1) lufttransport av farliga ämnen inom finskt område,

2) lufttransport av farliga ämnen med finska luftfartyg utanför finskt område,

3) tillfällig förvaring av farliga ämnen på flygplats i Finland.

Denna förordning tillämpas dock inte på transporter som avses i 1 mom. 2 punkten, om något annat följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

1 a §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ICAO-TI de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella civila luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

3) farligt ämne ett sådant farligt ämne som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i TFÄ-lagen,

4) befälhavare på luftfartyg en pilot som luftfartygets ägare, innehavare eller operatör har förordnat och som har högsta myndighet på luftfartyget och ansvar för säkerheten under flygningen,

5) transportör en person, sammanslutning eller annan juridisk person som bedriver eller erbjuder sig att bedriva flygverksamhet,

6) transportörens hemstat den stat inom vars område transportören har sitt huvudkontor eller, om transportören saknar huvudkontor, sin permanenta vistelseort,

7) marktjänstombud en person, sammanslutning eller annan juridisk person som på transportörens vägnar sköter uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen före och efter flygning,

8) transportolycka med farliga ämnen en sådan transportolycka med farliga ämnen som avses i punkt 1;3.1 i ICAO-TI,

9) fara vid transport av farliga ämnen en sådan fara vid transport av farliga ämnen som avses i punkt 1;3.1 i ICAO-TI,

10) luftfartsolycka en sådan luftfartsolycka som avses i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart,

11) allvarlig fara för luftfartsolycka en sådan allvarlig fara för luftfartsolycka som avses i bilaga 13 till konventionen angående internationell civil luftfart.

2 §
Standarder som skall tillämpas

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas, med de reservationer som Finland har gjort, ICAO-TI sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpa under åren 2005 och 2006, så som föreskrivs i denna förordning och så som Luftfartsverket bestämmer.

Luftfartsverket informerar om ICAO-TI.

3 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande farlighetsklasser:

Klass 1 Explosiva varor
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittfarliga ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Andra farliga ämnen och föremål

Närmare bestämmelser om klassificeringen av farliga ämnen finns i beslut av Luftfartsverket.

Om det i bestämmelserna i ICAO-TI förutsätts att en behörig myndighet klassificerar ett farligt ämne eller godkänner ämnets klassificering, hör uppgiften i Finland till strålsäkerhetscentralen i fråga om radioaktiva ämnen och till säkerhetsteknikcentralen i fråga om andra ämnen. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne företer resultat av de test som behövs för att utreda klassificeringen.

Om en sådan utländsk behörig myndighet som avses i ICAO-TI har klassificerat ett farligt ämne eller godkänt klassificeringen av ett ämne, får klassificeringen användas också i Finland.

4 §
Farliga ämnen som resgods

Passagerare eller besättningsmedlemmar får inte medföra farliga ämnen ombord på luftfartyg i sitt resgods eller i övrigt, om inte Luftfartsverket i enlighet med ICAO-TI bestämmer något annat i fråga om vissa farliga ämnen. Sådana farliga ämnen som får transporteras i luftfartyg, men vars transport enligt ICAO-TI kräver transportörens godkännande, får passagerare eller besättningsmedlemmar likväl inte medföra ombord på luftfartyg förrän transportören har godkänt transporten.

Transportören, flygplatsinnehavaren och researrangören skall säkerställa att passagerarna i enlighet med ICAO-TI informeras om vilka ämnen det är förbjudet att transportera i luftfartyg.

5 §
Farliga ämnen som flygfrakt

För lufttransport av ett farligt ämne krävs att Luftfartsverket beviljar transportgodkännande eller dispens i enlighet med 14 a § 2 mom. i TFÄ-lagen, om lufttransport av det farliga ämnet enligt ICAO-TI är förbjuden utan godkännande eller dispens. En ansökan om godkännande eller dispens skall innehålla åtminstone följande omständigheter:

a) avsändarens och mottagarens namn och adress,

b) avgångs- och destinationsflygplats samt förslag till tidpunkt för transporten och till flygrutt,

c) orsaker till varför sökanden anser att lufttransport av ämnet i fråga är nödvändig,

d) sökandens syn på hur en sådan säkerhetsnivå som krävs kan uppnås i den verksamhet som ansökan gäller,

e) åtgärder för kontroll av säkerheten som den sökande eventuellt anger,

f) ämnets namn, farlighetsklass och FN-nummer samt teknisk information om ämnet,

g) uppgifter om förpackningen,

h) uppgift om den mängd av ett ämne som skall transporteras,

i) uppgifter om nödvändig specialbehandling,

j) speciella instruktioner för åtgärder i en nödsituation.

Transportören skall säkerställa att på de platser där flygfrakt lämnas för transport informeras i enlighet med ICAO-TI om de bestämmelser och föreskrifter som gäller transport av farliga ämnen.

5 a §
Godkännande för och anmälan om lufttransport av radioaktiva ämnen

I de fall som avses i punkt 5;1.2.2 i ICAO-TI skall avsändaren ansöka om godkännande för lufttransport av radioaktiva ämnen hos strålsäkerhetscentralen och anmäla lufttransporter av radioaktiva ämnen till strålsäkerhetscentralen.

5 b §
Strålskydds- och kvalitetssäkringsprogram

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen skall ha ett sådant strålskyddsprogram som avses i punkt 1;1.4.2 i ICAO-TI. Av programmet skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder skall ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet skall tillställas strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

För att säkerställa att verksamheten stämmer överens med kraven skall verksamhetsutövaren göra upp ett i punkt 1;1.4.3 i ICAO-TI avsett och inom verksamheten tillämpligt kvalitetssäkringsprogram

1) för transport av alla radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet och radioaktiva ämnen med liten spridbarhet,

2) för konstruktion, tillverkning, provning, dokumentation, användning, underhåll och inspektion av alla kollin som används för transport av radioaktiva ämnen, samt

3) för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen.

Ett kvalitetssäkringsprogram enligt 2 mom. skall grunda sig på sådana krav som strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Kvalitetssäkringsprogrammet skall på strålsäkerhetscentralens begäran hållas tillgängligt för centralen.

6 §
Avsändarens skyldigheter

Innan en avsändare överlämnar ett farligt ämne för transport som flygfrakt, skall avsändaren förvissa sig om att lufttransport av ämnet inte är förbjuden och att transportören har fått de handlingar som avses i ICAO-TI.


7 §
Transportörens och marktjänstombudets skyldigheter

I 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen finns bestämmelser om det tillstånd som krävs för lufttransport av farliga ämnen. Tillstånd krävs dock inte om det är fråga om

1) det bränsle som luftfartyget använder under flygning,

2) ett ämne som i enlighet med föreskrifter om luftfartygs luftvärdighet eller flygverksamhet skall transporteras i luftfartyget,

3) ett ämne som avses i 4 § 1 mom. och som får transporteras,

4) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för försäljning till passagerarna under flygning,

5) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för vård av patienter under flygning,

6) övriga farliga ämnen som avses i ICAO-TI men som inte omfattas av ICAO-TI:s tillämpningsområde på grund av ämnenas speciella användningsändamål.

Transportören skall iaktta bestämmelserna i ICAO-TI vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt vid informering och instruering av sin personal och av andra. Transportörens drifthandbok och annan tillämplig instruktionsbok skall innehålla tillräckliga instruktioner med iakttagande av vilka transportörens personal förmår sköta sina uppgifter i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

En transportör i vars luftfartyg farliga ämnen transporteras skall i god tid före flygningen skriftligen lämna befälhavaren på luftfartyget uppgifter enligt ICAO-TI om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget.

Ifall fara uppstår under flygningen skall befälhavaren på luftfartyget, om situationen tillåter, informera flygledningen eller motsvarande organ om de farliga ämnen som transporteras i luftfartyget.

Utöver de skyldigheter som avses i 1―4 mom. skall transportören iaktta övriga bestämmelser och föreskrifter om transportörens skyldigheter.

Vad som i denna förordning anges om transportörens skyldigheter gäller även marktjänstombudet.

8 §
Tekniska krav på förpackningar och tankar

Bestämmelser om de tekniska kraven på förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen finns i 13 a § i TFÄ-lagen och i föreskrifter som utfärdas med stöd av den.

14 §
Myndigheter

Lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen övervakas av Luftfartsverket. Därutöver övervakar tullverket, polisen och gränsbevakningsväsendet inom sina respektive verksamhetsområden lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Utöver vad som bestäms i 6 § 2 mom. i TFÄ-lagen övervakar militärmyndigheterna även andra lufttransporter av farliga ämnen som utförs som militär luftfart.

I frågor som gäller transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen är strålsäkerhetscentralen tillsynsmyndighet i Finland i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom.

Om inte annat bestäms i TFÄ-lagen eller med stöd av den, är i Finland den behöriga myndighet som avses i ICAO-TI Luftfartsverket i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen och förutom Luftfartsverket även strålsäkerhetscentralen i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

15 §
Anmälan när en förpackning eller tank har gått sönder

Avsändaren, transportören och mottagaren är skyldiga att underrätta Luftfartsverket när konstruktionen på en förpackning eller tank som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden. Anmälan skall dessutom göras till strålsäkerhetscentralen när en förpackning eller tank har gått sönder vid transport av radioaktiva ämnen och till säkerhetsteknikcentralen vid transport av andra farliga ämnen.

17 §
Utbildning av personal

Den utbildning som avses i 11 a § i TFÄ-lagen skall vara lämplig med tanke på personalens ansvar och uppgifter. Utbildningen skall bestå av

1) utbildning omfattande allmän information, där allmän information ges om de bestämmelser och föreskrifter som gäller lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen,

2) uppgiftsbaserad utbildning, där i enlighet med personalens uppgifter och ansvar detaljerad utbildning ges i fråga om de bestämmelser och föreskrifter som gäller lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen,

3) säkerhetsutbildning, där utbildning ges i fråga om faror i anslutning till farliga ämnen, säker hantering av ämnena och förfarandena i nödsituationer,

4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen ges utbildning i fråga om strålningsrisker i samband med transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen och försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot strålning och för att skydda andra.

Utbildningen skall omfatta ett skriftligt prov med vars hjälp utbildaren avgör om de personer som deltagit i utbildningen har tillägnat sig undervisningen i tillräckligt hög grad för att kunna sköta de av sina arbetsuppgifter som hänför sig till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

Den som har genomgått utbildningen och som fortsättningsvis utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen skall ges regelbundet återkommande utbildning som uppfyller kraven i 1 och 2 mom. innan 24 månader har förflutit sedan den senaste utbildningen avslutades.

Den som har genomgått utbildningen har rätt att få ett intyg över utbildningen av den arbetsgivare som svarade för utbildningen eller, om en sådan arbetsgivare saknas, av utbildaren.

17 a §
Godkännande av och anmälan om utbildning

Ett sådant godkännande som avses i 11 a § i TFÄ-lagen skall sökas skriftligen hos Luftfartsverket i god tid innan utbildningen inleds. I ansökan skall följande uppgifter ingå:

1) utbildarens namn och kontaktuppgifter,

2) namn på och behörighet för dem som hör till undervisningspersonalen,

3) utbildningens målgrupper,

4) utbildningens mål,

5) ett detaljerat utbildningsprogram av vilket undervisningsämnena, den tid som har reserverats för dem och undervisningsmetoderna framgår,

6) undervisningsmaterialet eller en beskrivning av det,

7) exempel på ett skriftligt prov.

På den anmälan om utbildning som avses i 11 a § i TFÄ-lagen tillämpas bestämmelserna i 1 mom om ansökan om godkännande av utbildning.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras efter det att en ansökan som gäller utbildning har godkänts eller en anmälan om utbildning har lämnats in, skall en ansökan om godkännande av ändringarna eller en anmälan om ändrade uppgifter utan dröjsmål lämnas till Luftfartsverket.

Sådana godkännanden av och intyg över utbildning som avses i 6 a § i TFÄ-lagen och som utfärdats av en utländsk myndighet eller annat organ som bemyndigats av myndigheten erkänns i Finland.

18 §
Undantag i fråga om räddningsuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får avvikelse göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra räddningsverksamheten.

19 §
Anmälan om olyckshändelse och fara

Efter en luftfartsolycka eller en allvarlig fara för luftfartsolycka skall transportören utan dröjsmål underrätta räddningsmyndigheterna om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget. Transportören skall också så fort som möjligt underrätta behöriga myndigheter i transportörens hemstat och behöriga myndigheter i den stat inom vars område luftfartsolyckan inträffade eller den allvarliga faran för luftfartsolycka uppstod om de farliga ämnena.

Efter en fara som är mindre allvarlig än en allvarlig fara för luftfartsolycka skall transportören på begäran omedelbart underrätta räddningsmyndigheterna och behöriga myndigheter i den stat inom vars område faran uppstod om de farliga ämnen som transporteras som frakt i luftfartyget.

Transportören skall underrätta behöriga myndigheter i transportörens hemstat och behöriga myndigheter i den stat inom vars område en transportolycka med farliga ämnen inträffat eller fara vid transport av farliga ämnen uppstått om transportolyckan eller faran.

Anmälningsskyldigheten enligt 3 mom. gäller även sådana fall då farliga ämnen i strid med TFÄ-lagen eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överlämnats för transport eller medförts och påträffas hos passagerare, hos besättningsmedlemmar, bland resgods eller bland frakten.

20 §
Tryggande av lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen

Skyddsåtgärder enligt rekommendationerna i ICAO-TI kan utgöra sådana skyddsåtgärder som avses i 11 d § 5 mom. i TFÄ-lagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

De tillstånd och godkännande som är i kraft när denna förordning träder i kraft förblir som sådana giltiga.

De som bedriver transport av radioaktiva ämnen när denna förordning träder i kraft skall före den 1 juni 2006 tillställa strålsäkerhetscentralen ett strålskyddsprogram enligt 5 b § 1 mom.

Helsingfors den 16 juni 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.