1163/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om allmänna språkexamina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

föreskrivsmed stöd av lagen av den 12 november 2004 om allmänna språkexamina (964/2004):

1 §
Sammansättning och tillsättande av kommissionen för allmänna språkexamina

Utbildningsstyrelsen utser högst nio medlemmar till examenskommissionen. Bland medlemmarna skall det finnas sakkunniga i åtminstone språkundervisning, testning av språkkunskaper samt språkkunskaper som behövs på arbetsmarknaden.

Utbildningsstyrelsen förordnar bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för examenskommissionens mandatperiod. Om en medlem avgår under pågående mandatperiod, utses en ny medlem för den återstående perioden.

Examenskommissionen kan tillsätta sektioner för beredningen av beslut som gäller granskning av bedömning och för beredningen av frågor som gäller enskilda språk samt vid behov för andra ärenden. För en sektion utses en ordförande och högst fyra andra medlemmar. Medlemmarna i sektionerna behöver inte höra till examenskommissionen.

Sekreterar- och kansliuppgifterna i examenskommissionen och i sektionerna sköts som tjänsteuppdrag vid utbildningsstyrelsen.

2 §
Examenskommissionens uppgifter

Examenskommissionen har till uppgift att

1) ta initiativ till utveckling av examenssystemet,

2) i förberedande syfte behandla grunderna för allmänna språkexamina,

3) behandla ärenden som gäller att ta in nya språk eller att slopa språk i systemet, och

4) behandla ärenden som hänför sig till de examensuppgifter som används i examina.

Examenskommissionens ordförande undertecknar examensbevisen.

Examenskommissionen gör årligen upp en arbetsplan och avfattar en verksamhetsberättelse och lämnar dem till utbildningsstyrelsen.

3 §
Examenskommissionens sammanträden

Examenskommissionen och sektionerna sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av medlemmarna kräver det eller i fråga om examenskommissionen, av vice ordföranden, om ordföranden är förhindrad.

4 §
Beslutsfattande i examenskommissionen

Examenskommissionen och en sektion är beslutför när hälften av medlemmarna är närvarande, mötesordföranden inräknad. Avgöranden träffas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

5 §
Delprov i examina

Uppgifterna i en allmän språkexamen omfattar på alla examensnivåer följande delprov: talförståelse, muntlig framställning, textförståelse, skriftlig framställning samt strukturer och ordförråd.

6 §
Avtal om anordnande av examina

Av ett avtal om anordnande av examina skall åtminstone framgå

1) i vilka språk examina ordnas,

2) på vilka examensnivåer examina ordnas,

3) på vilka orter examina ordnas,

4) samarbete med andra anordnare kring anordnandet av examina,

5) inom vilken tid examensprestationerna skall skickas för bedömning, och

6) hur informationen och rådgivningen i anslutning till examina ordnas.

7 §
Bedömare av examina

Av en person som antecknas i registret över bedömare fordras

1) sådan behörighet som fordras av en lärare i språket i fråga vid universitet eller yrkeshögskola eller högre högskoleexamen och i fråga om bedömare på grundnivå och mellannivå antingen som en del av examen eller särskilt fullgjorda studier i examensspråket på minst 35 studieveckor eller motsvarande studier och i fråga om examina på högsta nivå studier i examensspråket på minst 55 studieveckor eller motsvarande studier samt

2) av utbildningsstyrelsen godkänd utbildning av bedömare.

Av särskilda skäl kan en person vars modersmål är det examensspråk som skall bedömas antecknas i registret, om han eller hon har

1) högskoleexamen,

2) god förtrogenhet i undervisning och testning i det språk som skall bedömas,

3) av utbildningsstyrelsen godkänd utbildning av bedömare.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.