861/2004

Given i Helsingfors den 16 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av 17 och 34 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 september 2000 om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) 34 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 946/2000, och

fogas till 17 § ett nytt 6 mom. som följer:

17 §
Betalningslättnader

Om det inte är fråga om lån enligt 17 § i finansieringslagen kan betalningslättnader för sådana lån för produktionsverksamhet som stöds enbart av nationella medel beviljas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt beviljandet av betalningslättnader och om förutsättningarna och villkoren enligt kommissionens beslut iakttas.

34 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 september 2000. Förordningens 7―16, 18, 19, 22―27 § samt 34 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 20 november 2000 och 17 § den 22 september 2004.Denna förordning träder i kraft den 22 september 2004.

Denna förordning tillämpas också på sådana ansökningar om betalningslättnader som avses i 17 § i denna förordning och som är anhängiga då denna förordning träder i kraft.

Jord- och skogsbruksministeriet skall genom det centrala finansiella institutet meddela kommissionens beslut för kännedom till de kreditinstitut som beviljat lån med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).

I det fall att Europeiska gemenskapernas kommission inte före utgången av år 2004 godkänner betalningslättnader i fråga om de lån som beviljats för produktionsverksamhet och för vilka stödet i anslutning till lån har beviljats enbart av nationella medel, kan betalningslättnaderna år 2004 gälla endast följande lån:

1) sådana lån för investeringar enligt 10 § 1 mom. 1 punkten i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar för vilka stödet har beviljats som delfinansierat;

2) sådana lån för etablering som jordbrukare enligt 10 § 1 mom. 2 punkten i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar för vilka stödet har beviljats som delfinansierat;

3) bostadslån och lån för förvärv av bostadsfastigheter enligt 22 § 1 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar;

4) lån som beviljats för förbättring av boendemiljön enligt 22 § 2 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 september 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.