702/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 2 § samt

fogas till lagen nya 5 a och 5 b § som följer:

2 §

Minst en av kreditinstitutets stiftare och minst en styrelsemedlem samt verkställande direktören skall vara bosatta i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

5 a §

Har en borgenär motsatt sig fusion skall registermyndigheten begära Finansinspektionens utlåtande om hur ett verkställande av fusionen påverkar borgenärens ställning och om fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid kreditinstituten. Registermyndigheten skall utan hinder av det som i 14 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag föreskrivs om villkoren för beviljande av verkställighetstillstånd bevilja verkställighetstillstånd trots att borgenären motsätter sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att verkställandet av fusionen inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning och fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid kreditinstituten.

5 b §

I fråga om ett finskt kreditinstituts deltagande i en fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, gäller vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §.

Om det bolag som är övertagande bolag i fusionen registreras i någon annan stat än Finland, tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. lagen om europabolag ( / ), om finansinspektionen innan ett sådant tillstånd har beviljats som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i någon annan stat än Finland har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.